?çerisinde bulundu?umuz günlerle birlikte , özellikle kutlad???m?z do?um günleri dü?ünüldü?ünde gündemimize giren Akrep burçlar?, her zaman gizemli, sakin ve hislerini dinleyen erkekleriyle dikkat çekmi?tir. Akrep burcu erke?ini tan?mlamak için sayfalar yetmez fark?nday?z, ancak nas?l ba?tan ç?karabilece?iniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz. ??te Akrep burcu erke?ini ba?tan ç?karman?n 10 yolu:

Akrep burcu erkekleri denildi?inde akl?n?za ilk önce “seks” kelimesinin gelmesi çok normal. Yatak odas?nda s?n?rlar?  olmayan ve yeni ke?iflere oldukça aç?k olan bu erke?i etkilemek için; ayn? derecede merakl? olman?z gerekiyor. Ancak bunu gerçekten istedi?iniz için yapmal?s?n?z.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (1)

Akrep burcu erke?inin mahremiyetine önem vermelisiniz. Her ?eylerini sizinle payla?mak istemeyeceklerdir. Akrep burcu erke?i e?er sizinle 1 payla??yorsa, 100’ünü kendisine saklamay? tercih eder.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (10)

Bu burcun erke?i damak tad?na oldukça dü?kündür. Ancak onu fast food yiyeceklerle de?il, özenilmi? ilginç tariflerle tavlayabilirsiniz.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (2)

Her ne kadar sosyalmi? gibi davranmaya çal??salar da, zodya??n içine en kapan?k burcu olan Akrep burcu erke?ini bu özelli?i nedeniyle yarg?lamamal?s?n?z.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (11)

Akrep burcu erke?ini pi?manl?k duygusu yiyip bitirebilir. Ona k?zd???n?z ?eyler için çok üstüne gitmemelisiniz çünkü inan?n ki pi?manl?k en çok ac? çektikleri duygu.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (5)

Ona sevginizi kelimelerle de?il, dokunarak ifade etmelisiniz. S?cak bir sar?lma; s?cak cümlelerden daha çok etki edecektir.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (12)

Akrep burcu yo?un k?skançl?k özelli?iyle bilinir. Bu özelli?ine al??may? ba?arabilirseniz dünyan?n en tatl? insan? olabilir!

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (6)

Romantik olmamalar? sizi sevmedikleri anlam?na gelmez. Sadece hayat?n bu yönü onlar için oldukça anlams?zd?r.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (3)

Akrep burcu erke?i lükse önem verir. Kaliteli bir hayat ve de?erli hediyeler onlara kendilerini iyi hissettirir.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (4)

Evcimen olan Akrep burcu erke?ini e?er modlar?nda de?illerse d??ar?ya sürüklememelisiniz. ?lk bulu?malar?n?z? evde gerçekle?ecek huzurlu ve romantik bir ak?am yeme?inde ya?amak isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (8)

 

 

Total
7
Shares

Bir cevap yazın