Channing Tatum – Jenna Dewan Tatum, Chris Pratt-Anna Faris ve Asl? Enver-Murat Boz gibi çiftlerin ayr?l???n?n ?okunu henüz atlatamam??ken, son dönemin de?il belki de tüm zamanlar?n en kalp k?r?c? ayr?l?klar?na bir yenisi daha eklendi: Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu! ??te ayr?nt?lar:

3 y?ld?r mutlu bir beraberlikleri olan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu; ayr?l?k kararlar?yla herkesi ?ok etti. 

Hayranlar? çiftin yeniden bir araya gelmesini  beklese de; ikilinin yak?n çevresine “Bu karar?n geri dönü?ü yok” dedi?i konu?uluyor. Ayr?ca Tüzünataç’?n kendini toplamak ve moral bulmak için bir süreli?ine yurtd???na gitti?i ö?renildi.

Asl? Enver ve Murat Boz çifti 2,5 y?ll?k ili?kilerini geçti?imiz günlerde sonland?rd?.

Ayr?l???n alt?nda yatan sebepler henüz ortaya ç?kmasa da, çiftin yeniden bir araya gelme ihtimali konu?ulanlardan.

 

 

Geçti?imiz gece sosyal medya hesaplar?ndan 12 y?ll?k ili?kilerini ve 9 y?ll?k evliliklerini sonland?racaklar?n? aç?klayan Jenna Dewan Tatum ve Channing Tatum çifti; hayranlar?nda ?ok etkisi yaratt?. Detaylar için buraya bakabilirsiniz.

 

Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Robert Pattinson ve FKA Twigs ayr?l?k karar? ald?! Çifte yak?n kaynaklar; her iki taraf?n da yo?un temposu nedeniyle ili?kiye art?k vakit ay?ramad?klar?n? ve özellikle Robert Pattinson’?n bu ili?kiden b?kt???n? söylüyor. Toplamda 3 y?ld?r birlikte olan; son 1.5 y?ld?r ise ni?anl? olan çift; evlilik haz?rl?klar? yap?yordu.

??te 2017 y?l?nda a?k?n öldü?üne bir kan?t daha. 8 y?ll?k beraberliklerinin sonunda, Fergie ve Josh Duhamel evliliklerini bitirme karar? ald?klar?n? aç?klad?. “Birbirimize olan sevgi ve sayg?m?z?n hala oldu?unun alt?n? çizerek; bu y?l?n ba??nda ayr?l?k karar? ald?k. Her zaman birbirini destekleyen bir aile olmaya devam edece?iz” ?eklinde aç?klama yapan çift; bu y?l?n ba??nda 4 ya??ndaki o?ullar? Axl ile evliliklerinin 8. y?l?n? kutlam??lard?.

  

Marvel‘in Guardians of The Galaxy filmiyle beyaz perdenin sevilen isimlerinden biri haline gelen Chris Pratt, 8 y?ll?k e?i Anna Faris ile ayr?ld?klar?n? aç?klad?. Sosyal medyada hayranlar?n?n “a?k ?imdi öldü” gibi yorumlar?na neden olan çift; “?kimiz de resmi olarak ayr?laca??m?z? duyurmaktan dolay? üzgünüz. Uzun zamand?r elimizden geleni yap?yoruz ve gerçekten hayal k?r?kl??? ya?ad?k. O?lumuz için bu durumu olabildi?ince gizli tutmak istiyoruz. Birbirimize olan sevgimiz ve sayg?m?z devam ediyor.” ?eklinde ekledi.


A?KA ?NANCIMIZI SORGULATAN SON DÖNEM?N ?OK AYRILIKLARI

Brad Pitt ve Angelina Jolie, nam-? de?er Brangelina! 12 y?ld?r birlikte olan çift ayr?ld???n? aç?klayarak hayranlar?n? üzdü.

??te ayr?l???n ayr?nt?lar?:

A?KA ?NANCIMIZI SORGULATAN SON DÖNEM?N ?OK AYRILIKLARI

Mr. & Mrs. Smith filminin setinde tan??an ve Brad Pitt’in Jennifer Aniston’? aldatmas?yla ba?layan birliktelikleri 12 y?l süren çift, bo?anma haberiyle tüm dünyay? ?oka u?ratt?. Bo?anma davas? açan ve 3’ü biyolojik, 3’ü evlatl?k olan 6 çocuklar?n?n da velayetini isteyen Angelina Jolie’nin bu karar?nda ise Brad Pitt’in yeniden ba?lad??? alkol ve uyu?turucu sorununun etkisi oldu?u konu?uluyor. Çifte yak?n kaynaklar Brad Pitt’in 6 çocu?un sorumlulu?u ve Angelina Jolie’nin sa?l?k sorunlar? nedeniyle alkol ve uyu?turucuya yeniden ba?lad???; son dönemde ya?ad??? fiziksel çökü?ün ve öfke kontrolü sorununun bundan kaynakland???n? belirtti.

angelina_jolie_brad_pitt_kavgasi_balkona_tasindi_h7133

90’l? y?llarda alkol ve uyu?turucuyla aras?n?n iyi oldu?u bilinen Pitt’in bu al??kanl???na geri dönmesiyle Jolie’nin bo?anma davas? açt??? konu?uluyor. Dava dosyalar?ndaki “ailenin sa?l??? için” cümlesi de bu idday? güçlendiriyor. Geçti?imiz y?l çift, balkonda kavga ederken görüntülenmi?; Pitt rahat tav?rlar?yla dikkat çekerken Jolie’nin depresif hali uzun süre konu?ulmu?tu.

June-2005

Bir süre önce hizmetçileriyle Jolie’yi aldatt??? konu?ulan Pitt’in; ?u s?ralarda Marion Cotillard ile birlikte oldu?u da konu?ulanlar aras?nda. Cotillard’?n ailesi bu dedikoduyu yalanlarken; Pitt ve Cotillard’?n konuya aç?kl?k getirmemesi ak?llarda soru i?areti b?rakt?. 
 A?KA ?NANCIMIZI SORGULATAN SON DÖNEM?N ?OK AYRILIKLARI_

Birlikteliklerinin ilk döneminde; Pitt’in Jennifer Aniston‘? aldatmas? nedeniyle oldukça tepki çeken çift sonras?nda Brangelina ad?yla an?larak ikonik bir hale gelmi?ti. Ayr?l?k haberiyle sosyal medyada en çok konu?ulanlar aras?na giren Pitt ve Jolie; bas?ndan bu kararlar?na sayg? gösterilmesini istediklerini aç?klad?.

Buna da göz at?n >>> BRANGELINA Ç?FT?N?N ARTIK TAR?H OLAN EN ROMANT?K 24 KARES?

 

??te son dönemin di?er çok konu?ulan ayr?l?klar?;

A?KA ?NANCIMIZI SORGULATAN SON DÖNEM?N ?OK AYRILIKLARI (2)

Calvin Harris ile sanc?l? bir ayr?l?k döneminin ard?ndan; ayr?l???n nedeninin Tom Hiddleston olmas?n?n anla??lmas?yla ele?tiri oklar?n? kendisine çeken Taylor Swift, buna ra?men k?sa sürede HiddleSwift çifti olarak hayranlar?n?n sevgisini kazanmay? ba?arm??t?. Hiddleston’? ailesiyle tan??t?ran Swift ise geçti?imiz günlerde sürpriz bir kararla ili?kisini sonland?rma karar? ald?. Sebebi ise Tom Hiddleston’?n ili?kisini gözler önünde ya?amak istemesi. Hatta son olarak gelecek ay gerçekle?ecek Emmy Ödül Töreni’nde kendisiyle k?rm?z? hal?da yürümesini teklif eden Hiddleston’?n bu tavr?; özel hayat?n? gözlerden uzak ya?amak isteyen ve ?imdiye kadar hiçbir sevgilisiyle k?rm?z? hal?da yan yana yürümeyen Taylor Swift’in ili?kiyi bitirmesine sebep oldu?u konu?uluyor.

landscape-1468945493-lady-gaga-taylor-kinney-split

Lady Gaga ve Taylor Kinney

You and I klibinin çekimleri s?ras?nda tan??an ve 5 y?ll?k birlikteli?in ard?ndan geçti?imiz aylarda ni?anlanan çiftin bu yaz evlenmesi beklenirken, ayr?l?k haberi geldi.

Güncel Edit: Çift, ili?kilerine sadece ara verdiklerini, kararlar?n? daha sonra vereceklerini aç?klad?.

A?KA ?NANCIMIZI SORGULATAN SON DÖNEM?N ?OK AYRILIKLARI

Diane Kruger ve Joshua Jackson

Dawson’s Creek ile hayat?m?za giren  Joshua Jackson ve ba?ar?l? oyuncu Diane Kruger’?n birlikteli?i, 10 y?ld?r g?ptayla izlenen a?klar aras?nda yer al?yordu. Çocuk sahibi olmay? dü?ündükleri konu?ulurken, çiftin ayr?l?k karar? gündeme bomba gibi dü?tü. Biz yine de yeniden bir araya gelmelerini dilemeden edemiyoruz!

Biggest-Celebrity-Breakups-2015

Ben Affleck ve Jennifer Garner

Daredevil filminin setinde tan??an ve evlilikleriyle Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri olan Affleck ve Garner ayr?l?k kararlar?yla hepimizi ?ok etmi?ti. Ancak sonras?nda s?k s?k bir arada görüntülenmeleri ve yeniden nikah tazelemek istedikleri yönünde ç?kan haberler; hala a?ka inanmam?z için bize güç veriyor!

Charlize-Theron-Sean-Penn

 

 

Big-Sean-Ariana-Grande

Big Sean ve Ariana Grande

Genç a??klar ayr?l?k kararlar?yla sevenlerini oldukça üzmü?tü.

Bradley-Cooper-Suki-Waterhouse

Bradley Cooper ve Suki Waterhouse

Bir dönemin favori çiftlerinden Suki Waterhouse ve Bradley Cooper, ayr?l?k karar?yla kelimenin tam anlam?yla ?ok etmi?ti. Daha öncesinde de ili?kilerine ara veren çift ilk ba?ta bu kararlar?yla ciddiye al?nmasa da, sonras?nda Cooper’?n ünlü model Irina Shayk ile yeni bir a?ka yelken açmas?yla geriye hiç umut b?rakmam??t?. Ancak geçti?imiz günlerde Shayk’?n Waterhouse’u k?skan?p a?larken kameralara yans?mas? halen aralar?ndaki ate?in sönmedi?inin bir kan?t?!

Elizabeth-Olsen-Boyd-Holbrook

Elizabeth Olsen ve Boyd Holbrook

Evlilik haberlerini bekledi?imiz çiftlerden Olsen ve Holdbrook, sessiz sedas?z ayr?lanlardan.

 

 

 

 

 

Total
7
Shares

Bir cevap yazın