?çerisinde bulundu?umuz günlerle birlikte , özellikle kutlad???m?z do?um günleri dü?ünüldü?ünde gündemimize giren Ba?ak burçlar?, her zaman detayc?, dü?ünceli ve e?lenceli erkekleriyle dikkat çekmi?tir. Ba?ak burcu erke?ini tan?mlamak için sayfalar yetmez fark?nday?z, ancak nas?l ba?tan ç?karabilece?iniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz. ??te Ba?ak burcu erke?ini ba?tan ç?karman?n 10 yolu:

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (10)

Ba?ak burcu erke?i oldukça detayc?d?r . Sizi bu onun gibi detayc? olmad???n?z için yarg?lamayacakt?r ancak siz bu kadar ufak detaylara tak?lmalar?n? kald?ramayaca??n?z? dü?ünüyorsan?z; ba?tan bu i?ten vazgeçin deriz.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (8)

Ba?ak burcu erke?i güçlü ve kendi ayaklar? üzerinde duran kad?nlardan ho?lanacakt?r. Sizi kanatlar? alt?na almas?n? beklememelisiniz; ancak güçlü oldu?unuza kanaat getirdikten sonra sizin için her ?eyi yapabilir.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (3)

Bir kez yalan söylerseniz, sizi ebediyen affetmeyeceklerdir.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (6)

D?? görünü?e oldukça önem verirler. Ancak onlar? genel geçer güzellik kurallar?na uyarak etkileyemezsiniz. Ba?ak burcu erke?i do?al güzellikten ho?lan?r. Ancak bak?ml? olman?z oldukça önemlidir.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (9)

Ba?ak burcu erke?ini yüksek bir entellektüel seviye ile etkileyebilirsiniz. Onunla yapaca??n?z bu sohbetler, akl?ndaki tüm soru i?aretlerinin yok olmas?n? sa?layabilir.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (7)

Ho?una gitmeyen bir ?ey oldu?unda laf? doland?rmadan söyleyecektir. K?r?lgan tav?rlar ise daha da çileden ç?kmalar?na neden olur. Onlarla sakin bir ?ekilde tart??abilmelisiniz.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (1)

Geç kalmamay? ö?renmeniz gerekiyor. Dakik ba?ak burcu erkekleri geç kal?nmas?n? tolere etmeyecektir.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (5)

Gezmeye ve yeni rotalarda yeni lezzetler denemeyi seven Ba?ak burcu erkekleri için, bavulunuzu hep haz?r tutmal?s?n?z.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (2)

Oldukça tutucu bir yap?s? varm?? izlenimi uyand?rsa da, Ba?ak burcu erkekleri asl?nda yatakta oldukça cesur yeniliklere aç?kt?r. Bu isteklerini dile getirmekten çekinmeyen Ba?ak burcu erkekleri, ayn? zamanda yatakta üstün taraf olmay? tercih edecektir.

BA?AK BURCU ERKE??N? BA?TAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (4)

Titizlik, titizlik, titizlik. Belki onlar kadar titiz olamasan?z da; düzenli ve temiz olmaya dikkat etmeniz gerekiyor.