Biliyorsunuz ki 23 A?ustos itibariyle Güne? Ba?ak burcunda!

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (1)

Haz?r Güne?, toprak grubunun de?i?ken burcu Ba?ak burcuna geçmi?ken, bu burcun en öne ç?kan stil ve hayatlar?na dair detaylar? sizin için listeledik. ??te Ba?ak burcu kad?n?n?n güzellik ve a?k s?rlar?:

Stilleri: Zarif oldu?u kadar gösteri?li stile sahip olan Ba?ak burcu kad?nlar?n?n anahtar?; dikkat çekici cesur aksesuarlar. Kimsenin takaya cesaret edemeyece?i aksesuarlar? kullanmay? seven Ba?ak burcu kad?nlar?; s?kl?kla s?cak toprak tonlar?n? ve e?lenceli kesimleri tercih ederler. Bu burcun stiliyle öne ç?kan ikonlar? Beyonce, Salma Hayek, Michelle Williams, Cameron Diaz ve Zendaya.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (1)

Stil ikonu: Beyonce

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (2)

Foto?raf: Pinterest

?mza kokunuz: Michael Kors 24K Brilliant Gold

Kad?ns? ve ba?tan ç?kar?c? stile sahip olan Ba?ak burcu kad?nlar? için 24K Brilliant Gold; mandarin, seksi çiçeksiler ve hafifçe artan odunsularla bezeli kokusuyla biçilmi? kaftan. Üstelik ?i?esiyle bile Ba?ak burcu kad?n?n?n estetik anlay???n? yans?t?yor.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (12)

Spor: Fiziksel özelli?iniz olarak en kolay kilo alabildi?iniz nokta, kalçalar?n?z. Keyfine dü?kün ve hobilerinden ho?lanan bir burç oldu?unuzdan spora zaman ay?rmak sizin için zor olabilir. Ayn? zamanda yapt???n?z sporun sonuçlar?n? bir an önce görmeniz de motivasyonunuzun k?r?lmamas? için oldukça önemli. Bir yandan da ?ehri turlayabilece?iniz için tempolu yürüyü? tam size göre.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (11)

Dekorasyon: Dekorasyonda a??rl?kl? olarak s?cak bej tonlar?ndan ho?lanan Ba?ak burcu kad?nlar? için rahatl?k kadar pratiklik de ön planda. Fazla toz yapmayacak, kolay temizlenebilecek objeler ve ??k detaylar onlar için önemli.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (6

Foto?raf: Pinterest

Seyahat: Damak tad?na ve tarihe merakl? Ba?ak burcu kad?nlar? için ?talya’dan daha harika bir seçenek olabilir mi? Güzel lezzetleri tadarken s?cak insanlarla tan???p tarihe yak?ndan bakma ?ans? elde edece?iniz ?talya; belki de ya?aman?z gereken yer!

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (9)

Foto?raf: Pinterest

Makyaj: Makyaj konusunda de?i?ik ve cesur detaylar deneseniz de tek bir vazgeçilmeziniz var o da nude rujlar! Toprak grubu oldu?unuz için ba?ar?yla ta??d???n?z ve sizinle özde?le?en nude rujlar?n d???nda siyah göz kalemi de sevdikleriniz aras?nda.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (3)

Foto?raf: Pinterest

Renkler: Bir toprak grubu olarak s?cak renklerden ho?lanan Ba?ak burcu kad?nlar? özellikle kahve tonlar?n? tercih etmeli. ?ansl? renkleri ise hardal sar?s? ve ?arap rengi.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (7)

A?k: Tam bir “a?k” kad?n? olan Ba?ak burcu kad?nlar?, a?k hayatlar?nda sonbahar?n huzurunu ya?amak isterler. Hep “o” ki?inin aray???nda olan Ba?ak burcu kad?nlar? ili?kide her zaman dominant rolü üstlenecektir. Aile kurmaya ve çocuklara oldukça ilgili olan Ba?ak burcu kad?nlar? için huzur; sevgi dolu bir yuva olacakt?r.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (8)

Foto?raf: Pinterest

Yeme-?çme: 

Daha önce de damak tad?na dü?kün oldu?undan bahsetti?imiz Ba?ak burcu kad?nlar? için ak?am yeme?inden çok; gün içerisinde s?cak bir çay ya da kahve e?li?inde yenilecek tatl?lar ve çöreklerden ho?lanacakt?r. Onlar için görsellik de oldukça önemli oldu?undan, tabii ki görüntüsü en i?tah aç?c? besinleri tercih edecektir.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (6)

Foto?raf: Tumblr

Yat?r?m ve Para:

Toprak grubu burcu oldu?undan dolay?; t?pk? Bo?a ve O?lak gibi eli s?k? burçlar aras?nda gösterilen Ba?ak burçlar?n?n  para harcamas? için o ?eye gerçekten ihtiyaçlar? oldu?unu dü?ünmeleri gerekir. Savurgan olmayan Ba?ak burçlar?, bununla birlikte paraya biriktirerek de?il yat?r?mlarla kavu?urlar. Onlar için do?ru yat?r?mlar önemlidir. Paras?n? ise kendisi için de?il, sevdikleri için harcamaktan ho?lan?r.

BA?AK BURCU KADINININ GÜZELL?K VE A?K SIRLARI (4)

Di?er burçlar için de yat?r?m önerilerine göz atmak için, buraya t?klayabilirsiniz.