27 Temmuz Çar?amba, bugün Merkür günü…

Burç de?i?tiren Merkür’ün burçlar üzerindeki günlük etkilerini ?ebnem Ek?ib detayl?ca yorumluyor.

Hint Astrolojisine göre Merkür burç de?i?tirdi ve Aslan burcuna bugün itibariyle geçmi? oldu. Merkür Aslanda iken tabir-i caiz ise çabuk gaza geliriz. Ate? enerjisini damardan ta??yan Aslan ile ileti?imden sorumlu eli çabuk, h?zl? ve sab?rs?z bu afacan genç ergen enerjisi birle?ti?inde her ?eyden önce ele ald?klar?m?z? e?lenerek, keyfimize göre halletme ve olaylar? yine kendi bak?? aç?m?zdan de?erlendirme e?iliminde oluruz. Bu süreçte sözler abart?l?, ifade ?ekli hayli ?a?al? olabilir. Özellikle ate? grubu olan Aslan, Koç ve Yay enerjisini yüksek olanlar aç?s?ndan hareketli günler gözlenebilir.

 

BURÇ DE???T?REN MERKÜR'ÜN BURÇLAR ÜZER?NDEK? GÜNLÜK ETK?LER? erre

 

Öte yandan fazla konu?ma, gereksiz konu?ma, laf ebeli?i yapma s?kça rastlayabilece?imiz veya ?ikayet edebilece?imiz durumlar aras?nda olabilir. Sat??, pazarlama gibi alanlarda yo?un i?leri olan bilhassa Aslan, Koç ve Yay burçlar? ile Akrep burçlar?aç?s?ndan bu süreçte ba?ar?l? olabilecekleri durumlar söz konusu olurken, genel olarak size sunulan, sat?lmaya veya aktar?lmaya çal???lan durum, ifade ve sözlerde biraz ku?kucu olman?zda fayda var. Zira görünenin ard?nda farkl? i?ler dönüyor olabilir.

Bugün hala derecesini toparlamaya çal??acak Merkür nedeniyle, sözlü ve yaz?l? ileti?ime, gereksiz ?eyler sat?n almamaya ve dü?ünce tarz?n?zda abart?dan uzak olmaya önem verin. Ay, Koç burcunda ilerlemeye devam ederken, Bharani tak?my?ld?z?na geçti ve Venüs enerjisine dönük hareket etmeye ba?lad?. Yarat?c?l?k isteyen konularda ba?ar?l? sa?layabilirsiniz. Öte yandan Bharani sert bir y?ld?zd?r. Hint astrolojisinde keskin k?l?ç ile temsil edilir. Yani, ili?kilerde Merkür de haz?r Aslanda derecesini toparlamaya çal???rken, e? veya partnerinizle olan keskin diyaloglara dikkat etmekte fayda var. Dilinizin ayar?n? tutturmak hayli zor olabilir.

Bugün trafikte, yolculukta, ikili ili?kilerde, evinizde veya i? yerinizde kazalara dikkat etmek gerekmekte. Fiziksel olarak bedeninizi yormadan ve s?n?rlar?n?z? zorlamadan i?lerinizi yürütmeye gayret edin. Ayr?ca trafikte biraz daha esnek ve sakin olmaya gayret etmek çok yerinde olacakt?r.

Bugün saat 14.00 e kadar olan dilimde, kreatif konular, yarat?c? enerjiler öne ç?k?yor. Sanat ve benzeri u?ra??lar için güzel zaman ama ego yükselirken, ben merkezli bir bak?? aç?s? ele ald?klar?n?zda tarafl? olman?za neden olabilir. Bu aral?kta empati kurmakta zorlanabilece?iniz gibi ba?kalar?ndan da a??r? iyi niyet veya meseleyi sizin aç?n?zdan görmesini pek beklemeyin. Tart??malara girmemek do?ru olur. Zira taraflar birbirini anlamakta s?k?nt? ya?ayabilir.

 

BURÇ DE???T?REN MERKÜR'ÜN BURÇLAR ÜZER?NDEK? GÜNLÜK ETK?LER? f

 

14.00 den itibaren 19.00 a kadar, çal??anlar için i? ve mesleki konulara yönelmek, evde olanlar içinse evde tamamlaman?z gerekenleri düzenlemek ad?na etkiler çok destekli. H?zl? dü?ünüp, pratik çözümler bulabilece?iniz günün bu aral???nda, bir ?eylerle oyalanmak, kendinizi me?gul etmeye çal???n. Günün bu aral?kta enerjileri bo? oturan? sevmiyor, akl?n?z size oyunlar oynayarak eski konular? dü?ünüp gerilmenize veya gereksiz iç s?k?nt?lar?, sebepsiz öfkelenmeler ya?aman?za neden olabilir. Günün bu bölümünü çal??arak veya oyalanarak geçirmek do?ru olacakt?r.

19.00 dan itibaren ise dikkatiniz daha çok ili?kiler, duygusal konular, romantik beklentiler üzerine yo?unla?abilir. Her türlü ikili ili?ki, partnerinizle ileti?imde dahil olmak üzere ?artlar çabuk keskinle?me, fevrile?me e?ilimi verebilir, duygusal konularda dikkatli olun.

Burçlar aç?s?ndan güne bakt???m?zda;

Koç, Aslan ve Yay burçlar? temposu yüksek bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi göstermek, ifade etmek ad?na daha rahat olmakla birlikte özelikle Koç ve Aslan burçlar? ile tabi yükselenleri de bu alanda olanlar, konular? veya duygular?n?z? abartmadan günü ya?amaya bak?n.

Ba?ak, Bo?a ve O?lak burçlar? ise, çevrenizde Aslan, Koç veya Yay enerjisi ta??yan yak?n temasta oldu?unuz ki?ilere tahammülünüz daha az olabilir. ?leti?imin h?zland??? ama bir o kadar da gevezeli?e, fazla konu?maya e?ilimin artt??? bugün daha çok kendinize dönmek ve sizi s?kabilecek ortamlardan uzak durmak yerinde olacakt?r.

Yengeç, Bal?k ve Akrep burçlar? ise, duygusal olarak aktif ve heyecanlara dönük enerjileriniz olabilir. Duygusal alanlarda özellikle Bal?k burçlar? daha hassas ama tutkulu olabilirsiniz. Durumlar? abartmay?n. Yengeç burçlar? bugün ticari ve parasal konulara dikkat etmek yerinde olacakt?r.

Kova, Terazi ve ?kizler burçlar?, ileti?imde h?zl? bir tempoya geçebilirsiniz. Haberle?me trafi?iniz artarken, ele ald?klar?n?za h?zl? ve pratik çözümler getirmeniz söz konusu. Kova burçlar? ili?kiler ve yak?n çevreniz aç?s?ndan biraz daha hassas olabilirsiniz.

 

 

©?ebnem EK??B

Total
3
Shares

Bir cevap yazın