Bu aralar Instagram Ke?fet k?sm?nda ya da favori güzellik ma?azan?zda s?kl?kla gördü?ünüze emin oldu?umuz bir ürün var: Konjak süngeri! (orijinal ad? ile konjac sponge)

Son dönemde güzellik al??kanl?klar?m?z? bir kez daha de?i?tiren bu ürüne; yak?ndan bakmak istedik. “Konjak süngeri nas?l kullan?lmal?”, “konjak süngeri rutinimizde gerçekten gerekli mi”, “en iyi konjak süngeri hangisi?” ?eklinde ilerleyen sorular?n cevab?n? yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Öncelikle konjak süngerlerin popülerli?inin nedeninin uygun fiyatla daha yumu?ak, temiz ve parlak bir cilt yaratabilmeniz oldu?unun alt?n? çizelim.

Konjak Süngeri nedir?

Bildi?imiz süngerlerden de?il. Asya bölgesinde yeti?tirilen Konjac bitkisinden elde edilen bu sünger, ?sland???nda silgi gibi bir his veriyor. %100 do?al ve bitki bazl? bir sünger.

Konjak süngeri ne i?e yar?yor?

Konjak süngerinin cildinizi an?nda ???ldayan bir inciye dönü?türecek sihirli güçleri yok. Ancak önemli nokta da burada yat?yor. Cildiniz için basit oldu?u kadar oldukça nazik ve tüm cilt tiplerine uygun bir peeling arac?.

Cildinizdeki ölü derileri soyuyor ve bunu yaparken asla irritasyona veya benzeri sorunlara neden olmuyor.

Konjak süngeri nas?l kullan?l?r?

Ba?ta oldukça sert olan konjak süngerini 5-10 dk kadar suda bekletebilirsiniz. Sonras?nda fazla suyunu s?karak kullanmaya ba?layabilirsiniz.

Süngeriniz haz?r oldu?unda üzerine yüz temizleyicinizi s?k?n ve nazik masaj hareketleri ile yüzünüzdeki kan dola??m?n? sa?layacak ?ekilde ölü deriden ar?nd?rma i?lemine ba?lay?n. Sonras?nda süngerinizi temizleyin ve bir gece kurumaya b?rak?n.

Konjak süngerinin kullan?m süresi nedir?

Baz? konjak süngerleri antibakteriyel özelli?e sahip olsa da; bu hepsini sonsuza kadar kullanabilece?iniz anlam?na gelmiyor. Siz ayda bir de?i?tirmeye özen gösterin.

Hangi renkte konjak süngeri kullanmal?y?m?

Hepsi olabilir! Koyu gri ya da siyah olanlar kömür içerikli olsa da; di?er kömür içeren cilt bak?m ürünleri ile ayn? etkiyi göstermesini beklememelisiniz. ?çeri?inde ister kil ister kömür bar?nd?rs?n; ölü derileri atmak d???nda ekstra bir özelli?i olmayacakt?r.

Ancak cilt tipine özel ya? bar?nd?ranlar da var. Mesela ye?il kil bar?nd?ranlar ya?l? cilt, pembe kil bar?nd?ranlar ise hassas ciltler için iyi seçimler olabilir.

Total
0
Shares