?yi ki do?dun Emma Stone! Oscar ödüllü genç oyuncu bugün 30. ya? gününü kutluyor! ?

Son olarak Maniac dizisinde izledi?im; geçti?imiz y?llarda ise La La Land performans?yla ödülleri toplayan ve daha da fazla konu?ulmaya devam edecek gibi görünen Emma Stone hakk?nda bilmeniz gereken 10 ?ey:

Stone 14 ya??ndayken, bir tarih dersinde asl?nda aktris olmak istedi?ini farketti. Okul gününün sonunda eve ko?tu ve anne ve babas?na hayalini kurdu?u ?eyin bu oldu?unu aç?klamak ve Los Angeles’a ta??nmas?na izin vermeleri için bir PowerPoint sunumu yapt?. Sunumun arka plan?nda ise Madonna’n?n ünlü Hollywood ?ark?s? vard?. Stone, “Yapman?n en h?zl? yoluydu” ?eklinde aç?kl?yor.”Project Hollywood 2004″ ba?l?kl? sunumunun bir parças? olarak, Stone, ayn? zamanda izleyicilerine bu sumun s?ras?nda m?s?r da??t?p, ba?ar?l? ?ovmenlerin örneklerini sundu. Sonuçta plan i?e yarad?. Stone ve annesi k?sa süre sonra Bat? Sahili’ne ta??nd?lar.

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (2)

Büyük bir Spice Girls fan?! Favori Spice’? ise ‘Baby Spice’ Emma Bunton!

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (1)

Gerçek ismi Emily Jean Stone. Ancak bu sahne ismi daha öncesinde al?nd??? için “Emma” ismini kullan?yor. Yine de hala yak?nlar? ona Emily diye sesleniyor.

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (1)

Onu k?z?l saçlar?yla özde?le?tirsek de, gerçek saç rengi sar?! Buna ra?men ilk büyük rolünü saçlar?n? koyu kahverengiye boyad?ktan sonra ald?. Bu saç rengini ona öneren ise ünlü yönetmen ve yap?mc? Judd Apatow.

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (3)

Kendisine özgü h?r?lt?l? ve k?s?k sesi hakk?nda “evet böyle çünkü 4 ya??nda sigara içmeye ba?lad?m” diye ?aka yapan Emma Stone, sonras?nda gerçe?i aç?klad?. Bebekken 24 saat boyunca ba??ran bir çocuk olan Stone, nodüllerinden birine kal?c? zarar vermi?.

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY

Beyazperdede zombi avlamakla s?k?nt?s? olmasa da, Stone gerçek hayatta hepimiz gibi fobilere sahip. En büyük fobileri örümcekler, i?neler ve ba?la ilgili kanl? ?akalar!

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (4)

Kulaklar?n? ilk kez 21 ya??nda deldirmi?. Bu durumu “Genelde insanlar 14 ya??ndayken kulaklar?n? deldirir. Ben 21 ya??nda deldirdim ve herkese haber verdim!” ?eklinde aç?kl?yor.

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (3)

?imdilerde kariyerinde genç ya??nda pek çok ikonik rolü geride b?rakm?? olsa da, zaman?nda Stone’un kaç?rd??? roller de oldu. Heroes dizisindeki ponpon k?z Claire Bennet rolünü çok isteyen Stone, rolü kaybetmi?ti.

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (2)

Hayattaki en büyük idolü Bill Murray. ?lham ald??? di?er isimler ise Gilda Radner, John Candy, Charlie Chaplin, Lorne Michaels, Cameron Crowe ve The Beatles.

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (3)

Stone ve annesi; ayn? dövmeyi payla??yor. Siyah ku? ?eklindeki bu dövmeler; The Beatles ?ark?s? Blackbird’den referansla; Paul McCartney’nin kendisine verildi?i çizimlerden yap?lm??.

EMMA STONE HAKKINDA B?LMEN?Z 10 ?EY (2)

Total
2
Shares

Bir cevap yazın