Tatminsizli?i giderme aray???d?r ihanet. Duygular?n?z? hiçe sayan bir tahribatt?r ayn? zamanda… Bunu ac? bir ?ekilde deneyimledim. En yak?n arkada??m ve eski sevgilimin arzular?n? dindirmek için seçti?i bu yol benim için büyük bir de?i?imin ba?lang?c? oldu.

ESK? ERKEK ARKADA?

Eski sevgilim Mert’le 19 ya??mdayken tan??t?m, ilk görü?te a?kt?. Önceleri ayr? ?ehirlerde ya??yorduk ancak üniversite s?nav?n? kazand???mda ?stanbul’a, onun evine ta??nd?m. Ö?rencilik y?llar?m?z beraber olgunla?t???m?z ve hayattan beklentilerimizin ?ekillendi?i bir süreçti. Sonra çal??ma hayat?na at?ld?k ve daha konforlu bir eve ta??nd?k. Ancak birlikte geçirdi?imiz zamanlar da giderek azalmaya ba?lad?. Mert arkada?lar?yla kurduklar? amatör müzik grubunun provalar?na kat?lmay? ye?liyordu. Bazen ben de gidiyor, sosyalle?meye çal???yordum. Yaln?zca erkelerden olu?an bu arkada? grubuna sonradan vokal olarak iki k?z eklendi. Biri sonradan en yak?n arkada??ma dönü?ecek olan Funda’yd?… Ortak zevklerimiz vard?, bu yüzden k?sa sürede kayna?m??t?k. Hafta sonlar?m?z? beraber geçiriyorduk ve tatilleri ayn? tarihlere denk getiriyorduk.

O dönem lisede büyük a?k ya?ad???m F?rat’la kar??la?t?m. Bir kahve içip eski günleri yâd edelim diyordu. ?lk ba?ta üzerinde fazla durmad?m çünkü hislerimden tam olarak emin de?ildim ve risk almak istemiyordum. Ancak ilgiye ihtiyac?m oldu?u bir dönemdi ve F?rat ile yeniden ileti?ime geçmenin kendimi iyi hissettirece?ini dü?ünmü?tüm. Sonunda akl?m? kurcalayan merak duygusunu dizginleyemedim ve Mert’in i? seyahati nedeniyle ?ehir d???na ç?kmas?n? f?rsat bilerek, F?rat’?n bulu?ma teklifini kabul ettim. Onunla yeniden görü?menin hayat?m?n dönüm noktas? olaca??ndan da habersizdim… F?rat’la görü?me fikri ili?kimin asl?nda yolunda gitmedi?ini, yenilik aray??? içinde oldu?umu ve farkl? maceralara at?lmak istedi?imi fark etmem için yeterliydi… Birkaç ay sonra da Mert’ten ayr?lmak için giri?imlerda bulundum. Bu karar?mda Funda’n?n sevgilisini terk edip k?sa süre sonra kendisinden ya?ça küçük olan Kerem’le yeni bir ili?kiye yelken açmas? da büyük rol oynad?. Bu bana da cesaret vermi?ti. Ayr?ca 30 ya??nda bir kad?n ‘a?k’ için hiç de geç kalm?? say?lmazd?! Böylece Mert ile ili?kimi geride b?rak?p hareketli gece hayat?na h?zl? bir giri? yapt???m günlere ad?m att?m.

Bir süre sonra F?rat ile görü?melerimizin s?kl??? azalmaya ba?lad?. ?li?kimiz resmiyet boyutuna ta??nmadan ‘tak?lmak’la s?n?rl? kalm??t?. Sevgiliniz olmad??? zaman evli arkada?lar?n?z bir süre sonra sizi davet etmez ve yapt???n?z tek aktivite yaln?zca k?z k?za bulu?up yemek yedi?iniz programlardan ibaret olur. Benim için de durum farks?zd?. Hafta sonlar? ço?u zaman televizyon kar??s?nda yaln?z ba??ma uyuya kal?yordum. ?li?kimize darbe vurdu?um bu dönemde Mert’le ayr?ld???m?z için kendimi sorumlu tutuyordum. Ba?larda bu hayat e?lenceli gelse de yaln?zl?k git gide korkutucu bir hal almaya ba?lam??t?.

Öte yandan Funda ile ya?ad???m?z gel gitleri birbirimize hiç çekinmeden anlatacak kadar yak?nd?k. Mert ile evimizi ay?rma sürecinde Funda’dan ald???m tavsiyeleri uygulayacak kadar güveniyordum ona. Maddi konular?n haricinde eski sevgilimle ayr?lma sürecimiz sorunsuz geçse de Funda’yla aramda bir sorun ç?kmas? an meselesiydi. Zira zamanla daha seyrek görü?meye ba?lam??t?k. Önceden kararla?t?rd???m?z programlar? nedensiz yere iptal ediyor, bulu?tu?umuzda da acil bir i?inin oldu?unu söyleyerek erken ayr?l?yor ve beni s?k s?k atlat?yordu. Oysa hafta sonumda elim telefona gidiyor ve hemen Funda’y? ar?yordum. Görü?meyeli iki ay olsa da, durumu sorgulamak yerine rutin i?lerden birbirimize yeterince zaman

ay?ramad???m?z? dü?ünerek onun ad?na mazeretler getiriyordum. Eski sevgilimle ayn? arkada? grubunda oldu?u için s?k s?k bir araya gelmelerinde de hiçbir sak?nca görmüyordum. Ancak kendinden ya?ça küçük erkek arkada?? Kerem ile ili?kisinin sürdü?ünü söylese de küçük ayr?nt?lar akl?mda istemsizce ?üphe uyand?rmaya ba?lam??t?. Kendime ?u soruyu soruyordum; “En yak?n arkada??m eski sevgilimle birlikte olabilir mi?” Y?lba??ndan sonra Funda’n?n yemek davetini seve seve kabul ettim. Bulu?tu?umuzda Kerem’le ili?kisinin monotonlu?undan bahsedip, eski bir arkada??yla görü?meye ba?lad???n? söyledi. Tüm safl???mla bu ‘eski arkada?’?n kim oldu?unu sormak bir yana, onun heyecan?n? payla??yordum.

?L??K?

Aptal durumuna dü?mek

Birkaç gün sonra Mert’ten bir telefon ald?m; “Seninle konu?mam gerek, kendimi hiç iyi hissetmiyorum ve beni anlayabilece?ine inan?yorum” diyordu. Üç gün boyunca her gece sabahlara kadar sevdi?i kad?n? ve imkâns?z a?klar?n? anlatt?. Elbette tüm bunlar? anlat?rken hikâyenin kahraman?ndan habersizdim… En yak?n arkada??ym???m gibi her gece Mert’in sorunlar?n? dinliyor, kad?nlar hakk?nda tüyolar veriyor ve onu teselli etmeye çal???yordum. Gençli?imi, bir dönem evimi payla?t???m hayat arkada??ma ayr?ld?ktan sonra da destek olmam gerekti?ine inan?yordum! Bir gece tekrar dertle?mek istedi?ini söyledi. Yorgundum ve tek yapmak istedi?im evime gidip, bir film izledikten sonra uyumakt?. Mert’e telefonda da konu?abilece?imizi söylesem de bana anlatacaklar?n?n çok önemli oldu?unu belirterek birkaç dakika içinde ikna etti. A??z kalabal???n?n sonunda hayat?m? tamamen allak bullak edecek gerçe?i itiraf etti; “Ben Funda ile beraberim!” En yak?n arkada??m ve eski sevgilimin beni hiçe sayarak ya?att?klar? ihanetin ard?ndan Funda’ya; “Bana bunu nas?l yapt?n? Arkada?l???na güvendi?im için kendimden utan?yorum!” diye bir mesaj gönderdim. Her ?ey aç?kl??a kavu?mu?tu… Funda’yla aram?za giren mesafe, garip davran??lar?, eski sevgilimle ilgili verdi?i tavsiyeler… Bütün bu zaman diliminde rol yap?p beni gerçekten dost oldu?umuza inand?rm??t?.

Ya?ananlara dönüp bakt???mda tüm bu olanlara hâlâ inanam?yorum. Aptal yerine konmu? ve en yak?n?mdaki ki?i taraf?ndan kand?r?lm??t?m. Beraber geçirdi?imiz güzel an?lar, yaz tatillerimiz, payla??lan mutluluklar hepsi bu gerçe?i ö?rendi?imde anlam?n? yitirdi. Bir gecede en yak?n arkada??m?, eski sevgilimle sürdürmeye çal??t???m dostlu?u, de?er yarg?lar?m? kaybettim. Funda eski sevgilime â??k oldu?unu bana ili?kilerinin en ba??nda söyleseydi belki her ?ey bamba?ka olurdu… Dürüstlü?e dayanan bu itiraf kar??s?nda anlay??l? davran?p onu affedebilirdim de ama söyledi?i yalanlar olaylar? içinden ç?k?lamaz bir hale sokmu?tu. ?lerleyen haftalarda olay?n dramatik boyutunu b?rak?p gerçeklerle yüzle?tim. Funda art?k Mert’le bir zamanlar birlikte ya?ad???m?z eve ta??nm??t?. Arkada?lar?mla programlar yapacak, hatta Mert’in aile yemeklerine kat?lacakt?. K?sacas? Funda tamamen benim yerimi almaya ba?layacakt?. Öyle de oldu… Durumun katlan?lamaz boyutlara ula?mas?ndaki en büyük etken de tüm ortak arkada?lar?m?z?n Funda ile görü?meye devam etmesi, eski sevgilimle birlikte ya?amas?n? do?al kar??lamalar?yd?. Hainlikti bu! Öte yandan ortak arkada?lar?m?zla kar??la?t???mda bana Funda ve Mert’ten bahsetmeleri aldat?lm??l?k hissimi körüklüyordu.

Güvenimin duvara toslad??? günlerin ard?ndan kendi yolumu çizmeye kararl?yd?m. ?hanetin ya?att??? duygu denizinde bo?ulmak yerine yeni ba?lang?çlar yapmay? seçtim. Üstelik k?sa süre önce bir arkada??m aray?p Funda’n?n düzenledi?i partiye kat?ld???n? ve içinde bulundu?u durumdan çok rahats?z oldu?unu söyleyerek ?unlar? söylemi?ti: “Funda’n?n yapt???n?n alçakça oldu?unu uzun zamand?r biliyorum. Art?k onunla görü?mek istemedi?imi söyledim ve seni çok özledim. Olanlar? geride b?rakal?m!” ?hanet kar??s?nda eski sevgilimin ya da en yak?n arkada??m?n tüm aç?klamalar? yetersiz kalsa da yak?n çevremden bu tür cümleler duymak beni çok mutlu ediyor. En yak?n arkada??m bana ya?att??? ihanetin bedelini ödeyecek mi bilmiyorum ama dünü unutup gelece?e bakt???mda art?k sadece gerçek dostlu?un pe?inden gitmek istiyorum… •