1- Kullan?m Kurallar?n?n Kabul Edilmesi

Say?n Kullan?c?,
Bu sözle?medeki bütün kay?t ve ?artlar? dikkatlice okuman?z önemlidir. ??bu sitenin sahibi, yönetimi, i?letmesi ve idaresi Group Medya’ya aittir. ??bu web sitesine; http://www.marieclaire.com.tr adresinden ula??lmaktad?r. ??bu akdin içerdi?i ?artlar, (akit) kullan?c?n?n web sitesine eri?im ve web sitesini kullan?m?yla ilgili kay?t ve ?artlar? tespit etmektedir. Siteye eri?iminiz ve bu siteyi kullanman?z i?bu akdi kabul etti?iniz ve bu akdin kurallar? ile ba?l? oldu?unuz anlam?na gelmektedir. E?er bu akitte belirtilen yaz?l? ?art ve ko?ullar? kabul etmiyor ve bu kurallarla ba?l? kalmak istemiyorsan?z, i?bu siteye eri?im sa?lamamal? ya da siteyi kullanmamal?s?n?z. E?er Group Medya taraf?ndan yönetilen i?bu sitenin kay?t ve ?artlar?ndan, kurallar?ndan, talimatlar?ndan i?letme ve idaresinden memnun de?ilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. Group Medya i?bu akdi istedi?i zaman de?i?tirip güncelleme hakk?na sahiptir.

2- Sorumluluk Kabul Etmeme

??bu site ve muhtevas?, oldu?u gibi kullan?m?n?za sunulmaktad?r. Bu siteye giri? yapmak ve kullanmakla sitenin içiri?i ile ilgili kullan?mdan do?acak riskleri üstlenmi? olursunuz.
Group Medya sitenin içeri?inin ve tüm muhtevas?n?n burada say?lanlarla s?n?rl? olmamakla birlikte;
(a) do?ru, güvenilir, yerinde ve uygun oldu?u,
(b) içeri?inde kullan?lan bilgi, veri, yaz?l?m, ürün veya hizmetlerin ticarete elveri?li nitelikte oldu?u,
(c) web sitesinin i?letme ve idaresinin hatas?z ve kesintisiz olaca??,
(d) aksakl?klar kusur ve bozukluluklar?n düzeltilece?i,
(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmi? oldu?u hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullan?c?ya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

3- Üçüncü Ki?ilerin Web Sitelerine Link Verilmesi

Siz kullan?c?ya kolayl?k olsun diye i?bu site üçüncü ki?ilerin web sitelerine link vermekte, eri?im sa?lamakta olup, bununla beraber i?bu durum söz konusu üçüncü ki?ilerin web sitelerinin muhtevas?n?n Group Medya taraf?ndan onayland??? anlam?na gelmemektedir. Yine üçüncü ki?ilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin do?rulu?u ve güvenilirli?i Group Medya taraf?ndan onayland??? anlam? ç?kar?lmamal?d?r.
Group Medya; üçüncü ki?ilerin web sitelerinin muhtevas?n?n burada say?lanlarla s?n?rl? olmamakla birlikte;
(a) yasal, do?ru, güvenilir, yerinde ve uygun oldu?u,
(b) içeri?inde kullan?lan bilgi, veri, yaz?l?m, ürün veya hizmetlerin ticarete elveri?li nitelikte oldu?u,
(c) web sitesinin i?letme ve idaresinin hatas?z ve kesintisiz olaca??,
(d) aksakl?klar, kusur ve bozukluluklar?n düzeltilece?i,
(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmi? oldu?u hususlar?nda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullan?c?ya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.
Her ne kadar Group Medya i?bu web sitesine olan eklemeleri, link ba?lant?lar?n? te?vik etse de i?bu paragrafta a?a??da say?lan içerikleri ta??yan üçüncü ?ah?slar?n web sitesinden link ba?lant?s? verilmesine, eri?im sa?lanmas?na veya bu tür eklemelerin yap?lmas?na izin vermemektedir: ?çeri?i hukuka ayk?r?, y?ld?r?c?, tehdit edici, hakaret niteli?inde olan, genel ahlaka ayk?r?, yak???ks?z, edebe ayk?r?, a?a??lay?c?, karalay?c?, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada say?lanlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla cezay? gerektiren ve suç olabilecek veya suçu te?vik eden veya ulusal ve uluslararas? kanunlar? ihlal eden her türlü mesaj, söz, davran?? ve yay?n ile bu tür içeriklerden dolay? Group Medya’n?n itibar?n?, güvenirli?ini sarsacak veya i? ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdi?i mesaj, yay?n veya her türlü bilgi vas?tas?yla ?rkç?l?k, ba?nazl?k, nefret ve herhangi bir gruba veya ki?iye kar?? her türlü fiziki zarar ve incitme veya az?nl?k bir gruba kar?? taciz veya tacizde bulunmay? te?vik eden veya 18 ya??ndan küçüklere yönelik cinsel ve ?iddet içeren ve te?vik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk d??? eylemleri öven ve te?vik eden her türlü bilgi ve yay?n veya ate?li silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yay?n veya içeri?inde ba?kalar?n?n ki?isel manevi ve telif haklar?na ihlal ve tecavüz te?kil eden her türlü yaz?l?m programlar? veya di?er her türlü araç ve unsurlar.
Group Medya yukar?daki paragrafta say?lan içerikleri bar?nd?ran her türlü eklemeyi, eri?imi, link vermeyi veya di?er web siteleri taraf?ndan ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde Group Medya’n?n talebi halinde kullan?c? olarak siz bu tür içerik ta??yan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kald?rmay? kabul etmi? say?lmaktas?n?z.

4- Güvenlik

?nternet üzerindeki bilgi al?? veri?leri genel olarak güvenli olmad??? için internet ortam?ndaki bilgi al?? veri?lerinizde dikkatli olman?z tavsiye edilmekte olup, i?bu konuda Group Medya siz kullan?c?ya site içindeki ileti?iminizin, ki?isel ve di?er bilgilerinizin güvenli?ine ili?kin olarak ya da üçüncü ?ah?slar taraf?ndan bilgilerinizin ele geçirilmesine kar?? teminat veremez, vermemektedir.

5- Genel

Siz kullan?c?n?n aç?k veya z?mni olarak i?bu akdi ihlal etmeniz kar??s?nda Group Medya taraf?ndan i?bu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri di?er akit ?artlar?n? ihlalleriniz kar??s?nda Group Medya taraf?ndan size izin verildi?i veya söz konusu di?er ihlaller kar??s?nda hakk?ndan feragat etti?i anlam?na gelmez
.
6- Mülkiyet Hakk?

??bu sitede yay?nlanan veya web sitesi vas?tas?yla eri?ilebilen ve burada say?lanlarla s?n?rl? olmamakla beraber; bütün haber, metin, yaz?, makale, foto?raf, görüntü, resim, ses klipi, yaz?l?m program?, bilgisayar kodu, toplu halde, i?bu web sitesi içeri?i, Group Medya’ya ve/veya ona lisans veren veya içerik sa?lamaya yetkili k?l?nan taraflara ait olup, Türk ve yabanc? fikri mülkiyet kanunu ve di?er ilgili kanunlar?n korumas? alt?ndad?r. Buna ek olarak i?bu web sitesi içeri?i i?leme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabanc? telif haklar? kanunu taraf?ndan da korunmaktad?r. Kullan?c?, web sitesindeki veya web sitesi vas?tas?yla eri?ilebilen içerikle ilgili telif haklar? hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve k?s?tlamalara da uymak zorundad?r. ??bu akitte aç?k bir ?ekilde beyan edilmeyen ve Group Medya taraf?ndan aç?k ve yaz?l? bir izin olmaks?z?n i?bu web sitesinde yap?lan herhangi bir kullan?m, ço?altma, de?i?tirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yay?nlama, iletim, yeniden iletim ve da??t?m veya di?er ?ekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeri?ini bir bütün olarak veya k?sm? bir ?ekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanm??t?r. Group Medya, bu paragrafta say?lanlar ile s?n?rl? olmamak kayd?yla; gazete münderecat?, haber, havadis, f?kra, k?sa yaz?, kö?e yaz?s?,foto?raf, görüntü, resim, ses klipi, yaz?l?m program?, bilgisayar kodu, toplu halde, i?bu web sitesi içeri?i ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlam?nda telif haklar?n? sakl? tutmu?tur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin al?nmadan kullan?lamaz.

7- Sorumlulu?un S?n?rlanmas?

Uygulanacak mer’i hukuka ba?l? olarak, ihmal de dâhil olmaz üzere, ancak bununla s?n?rlanmamak kayd?yla, hiç bir ?art ve ko?ul alt?nda, Group Medya, yöneticileri, müdürleri, çal??anlar?, ?ube ve acenteleri lisans verenleri veya s?ras?yla onlar?n halefleri veya onlar?n yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kay?ptan, ticari i? kayb?ndan, veri ve kar kayb?ndan veya i?bu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmedi?ine bak?lmaks?z?n her türlü rastlant?sal, özel, do?rudan veya dolayl? zarar ve ziyandan veya haks?z fiilden sorumlu tutulamazlar. Group Medya, bu paragrafta zikredilen kay?p ve zararlar?n meydana gelece?ini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olmas? halinde dahi sorumlu tutulamayacakt?r.
Hiç bir ?art ve ko?ul alt?nda, Group Medya, yöneticileri, müdürleri, çal??anlar?, ?ube ve acenteleri lisans verenleri veya s?ras?yla onlar?n halefleri veya onlar?n yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar, Group Medya’n?n veya kullan?c?n?n, kullan?c? ?ifre ve hesap bilgilerinin korunmas?ndaki ihmalinden dolay? meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu de?ildir.
Web sitesindeki sponsorlar?n, reklam verenlerin ve üçüncü ki?ilerin, mü?tereken veya tek ba??na kullan?mlar? sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davran??lar?ndan dolay? Group Medya aç?k bir ?ekilde hiç bir sorumluluk kabul etmedi?ini beyan etmektedir. Ayr?ca hiç bir kay?t ve ?art alt?nda Group Medya, yöneticileri, müdürleri, çal??anlar?, ?ube ve acenteleri lisans verenleri; burada say?lanlarla s?n?rl? olmaks?z?n; (a) web sitesini kullanan üçüncü ki?ilerin fiilleri, ihmalleri ve davran??lar?ndan ve (b) web sitesindeki veya i?bu web sitesi üzerinden eri?im sa?lanan, link verilen web sitelerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurlar?n, yaz?l?m ve programlar?n kullan?m?ndan veya kullan?lamamas?ndan dolay? meydana gelebilecek hiç bir zarar, ziyan, kay?p, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz.
??bu web sitesinden veya web sitesi vas?tas?yla üçüncü ki?ilerden, mal ve hizmet sat?n al?m?ndan veya herhangi bir kullan?mdan do?abilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kay?ptan dolay? Group Medya, yöneticileri, müdürleri, çal??anlar?, ?ube ve acenteleri lisans verenleri veya s?ras?yla onlar?n halefleri veya onlar?n yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanlar?n sorumlu tutulamayaca??n? ve bu hususlarda kullan?c? olarak herhangi bir hak iddias?nda bulunmayaca??n?z? kabul etmi? say?lmaktas?n?z.

8- Yaz?l?m Programlar? Lisans Hakk?

Web sitesine yerle?tirilen, kaydedilen tüm yaz?l?mlar, burada say?lanlarla s?n?rl? olmaks?z?n bütün bilgisayar kodlar?, bunlar içerisinde bulunan veya yerle?tirilen veya bu bilgisayar yaz?l?mlar? (“yaz?l?m”) taraf?ndan olu?turulan tüm dosya ve görüntüler telif haklar? ve ilgili kanunlar?n korumas? alt?ndad?r. Tüm bu zikredilen yaz?l?mlar?n mülkiyeti Group Medya’ya veya ona lisans verenlere veya bu tür yaz?l?mlar?n mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmi? di?er ?ah?slara aittir. ??bu akitte belirtilen kay?t ve ko?ullar alt?nda web sitesindeki yaz?l?mlara eri?im ve kullan?m hakk? siz kullan?c?ya tan?nm?? olup, buna ek olarak bu tür yaz?l?mlara eri?im ve kullan?m için ba?ka ?art ve ko?ullar da öngörülebilir
??bu web sitesi yaz?l?m program?n? yüklemek için kullan?m?n?za sunuyorsa, aksi kararla?t?r?lmad?kça i?bu akitte yaz?l? ?artlara ve i?bu akit d???nda di?er yükleme (downloading) ve yaz?l?mlar?n (software) kullan?mlar? ile ilgili ko?ullara uymak kayd?yla; ki?isel olarak, ba?kas?na devredilemez ve münhas?r olmayan bir ruhsatla
(a) bu yaz?l?m?n bir kopyas?, a? ba?lant?s? olmayan bir bilgisayarda ki?isel amaçl? ve ticari amaç ta??mamak kayd?yla kurulup çal??t?r?labilir;
(b) kanunun izin verdi?i s?n?rlar içerisinde kalmak kayd?yla, makul ve uygun ?artlarda gerekiyorsa e?er yedek bir kopyas? yap?labilir.
??bu akitte aç?kça izin verilen hususlar d???nda kullan?c?, yaz?l?m programlar?n? bir bütün olarak veya k?smen;
(a) kullanamaz, ço?altamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez;
(b) yaz?l?m programlar? içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyar?lar? ç?kartamaz, de?i?tiremez, saklayamaz;
(c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya di?er bir ?ekilde eri?im sa?layamaz;
(d) sökemez, ç?kartamaz, kaynak koda dönü?türemez, ?ifre çözme ve k?rma yapamaz, yaz?l?m program? üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya ba?kalar?na bu konuda yard?mc? olamaz. ??bu web sitesine yerle?tirilen bütün yaz?l?m programlar? var oldu?u gibi kullan?m?n?za sunulmakta olup bu programlarla ilgili aç?k veya z?mni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. ??bu web sitesinde bulunan hiç bir ?ey kullan?c?ya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakk? vermedi?i gibi web sitesindeki yaz?l?m programlar? üzerinde veya web sitesi vas?tas?yla indirilen yaz?l?m programlar? üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakk? ve benzeri hak vermez.

9- Web Sitesinde Kay?t ?artlar?

??bu web sitesinin baz? bölümlerini kullanmak için web sitesine kay?t ve üye olman?z istenebilir. Bu halde kay?t ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kay?t ve üye formunda istenen bilgilerinizi do?ru, inan?l?r, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zaman?nda güncellemeniz gerekmektedir. E?er Group Medya’n?n sizin verdi?iniz bilgilerin do?rulu?u, inand?r?c?l???, güvenirli?i ve güncelli?i hakk?nda ku?kulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullan?m?n?z? ve web sitesine eri?iminizi ask?ya alabilir veya tamamen engelleyebilir.

10- Fesih

Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyar? ve ihtara gerek olmaks?z?n Group Medya uygun gördü?ü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullan?m?n?z? veya web sitesine eri?iminizi engelleyebilir. Ayr?ca i?bu akitte belirtilen kay?t ve ?artlar? ihlal etmeniz halinde, Group Medya sizin web sitesinin tamam?na veya herhangi bir k?sm?na olan eri?iminizi ve kullan?m?n?z? engelleyebilir.

11- Markalar?n Kullan?m?

??bu web sitesinde üçüncü ki?ilere ait belirli markalar?n ve di?er ay?rt edici isimlerin ve/veya i?aretlerin kullan?lmas? bu ki?ilerle Group Medya aras?nda herhangi bir ili?ki oldu?u veya aralar?nda lisans anla?mas? oldu?u veya Group Medya’n?n söz konusu üçüncü ki?ilerin mal, hizmet ve i?lemlerini onaylad??? anlam?na gelmez. Group Medya veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü ki?ilerin yaz?l? izni olmad?kça i?bu web sitesi içeri?indeki hiç bir ?ey kullan?c?ya, Group Medya veya üçüncü ki?ilere ait marka, ay?rt edici isimler ve i?aretler, logo ve tasar?mlar ve benzeri fikri mülkiyet haklar? üzerinde herhangi bir kullan?m hakk? veya lisans vermez.

12- Web Sitesini Kullan?m ve Yap?lan Eklemeler

??bu web sitesi Group Medya ve di?er kullan?c?larla ileti?ime girmek için siz kullan?c?ya siteye mesaj ve de?i?ik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurlar? (“siteye eklemeler”) yükleme imkân? sunabilir. Web sitesinde size tan?nan bu tür bir imkân? kullan?rken i?bu paragrafta say?lanlar yasaklanm??t?r:
(a) Group Medya’n?n takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir ?ekilde çal??mas?n? veya ba?kalar?n?n web sitesini kullanmas?n? ve ondan yararlanmas?n? engellemek, k?s?tlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir te?ebbüste bulunmak;
(b) içeri?i hukuka ayk?r? y?ld?r?c?, tehdit edici, hakaret niteli?inde olan, genel ahlaka ayk?r?, yak???ks?z, edebe ayk?r?, pornografik, a?a??lay?c?, karalay?c?, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile
(c) burada say?lanlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla suç te?kil edecek veya suça te?vik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararas? kanunlara ayk?r? olan veya ba?kalar?n?n ki?isel haklar?n? zedeleyici, çi?neyici, hakaret edici, özel hayatlar?na ve kamu haklar?na tecavüz te?kil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili di?er kanunla taraf?ndan korunan telif haklar?, patent, tasar?m, ticari s?r veya di?er fikri mülkiyet haklar? ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaks?z?n i?leme ve derleme eser haklar?na kar?? ihlal ve tecavüz te?kil eden her türlü yaz?, makale, resim, görüntü, foto?raf, haber, yaz?l?m program? veya benzeri unsurlar veya
(d) kin, nefret, ?rkç?l?k, ba?nazl?k, ba?kalar?na kar?? her türlü fiziki tecavüzü te?vik eden veya küçüklere zararl? olabilecek, rahats?z edici, sald?rgan veya ba?kalar?na sald?rganl??? te?vik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yay?nlarla;
(e) 18 ya??ndan küçükleri ?iddet ve cinselli?e yönelten, te?vik eden veya kanuna kar?? faaliyetler hakk?nda e?itici bilgi veren, yasad??? silahlar?n üretimi, nas?l yap?ld???, nas?l sat?ld??? hususunda bilgi veren
(f) di?er kullan?c?lara vermek üzere ve ticari amaçl? veya di?er ba?ka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananlar?n ?ifre ve ki?isel bilgilerini istemek, almak,
(g) virüs veya zararl? spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler
(h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya
(?) web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, sat??, ticari faaliyetle ilgili unsurlar ta??yan mesaj b?rakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak ??bu siteye b?rakt???n?z mesajlar, yapt???n?z ekleme ve yüklemelerle di?er her türlü unsurlar hakk?nda Group Medya’ya münhas?ran, k?s?tlanamaz, âlem?ümul, geri al?namaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakk? verdi?inizi kabul etmi? say?lmaktas?n?z. Söz konusu izin ve lisans hakk? sizin i?bu web sitesine b?rakt???n?z, yükledi?iniz, ekleme yapt???n?z her türlü mesaj ve yay?nlarla di?er unsurlar?n kullan?m, yayma, ço?altma, de?i?tirme, düzeltme, uyarlama, depolama, i?leme ve derleme eser meydana getirme, da??tma, iletme, yeniden iletme, kamuya aç?k alanda icra etme, te?hir etme ve di?er benzeri haklar? ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda ba?kalar?na lisans verme hakk?n? da kapsamaktad?r. ??bu web sitesine mesaj b?rakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullan?c?lar ayn? zamanda bütün manevi haklar?ndan Group Medya lehine feragat ettiklerini kabul ederler.
Group Medya, kullan?c?lar?n b?rakt??? mesajlar?, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden de?i?tirme, kald?rma ve k?s?tlama hakk?n? sakl? tutmakla birlikte, kullan?c?lar, kanunun gerektirdi?i veya mahkemelerin veya kamu kurumlar?n?n talep etti?i bilgilerin Group Medya taraf?ndan ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya if?a edilmesini de kabul etmi? say?l?rlar
??bu web sitesinde yay?nlanan her türlü kullan?c? mesajlar?, yay?nlar ve benzeri eklemeler ilgili ki?inin kendi görü?lerini yans?tmakta olup, Group Medya bu tür görü? ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür di?er içeriklerden sorumlu olmad??? gibi i?bu web sitesiyle ilgili hiç bir ?ikâyeti ara?t?rmak ve sonuçland?rmakla da yükümlü de?ildir.

13- Online Ticaret

??bu web sitesi online-çevrimiçi, ortamda Group Medya taraf?ndan sunulan de?i?ik türde mal ve hizmet sat?n alma imkân? sunabilir. Web sitesinde mal ve hizmet sat?n almak için sipari? vermek istedi?inizde do?ru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli ki?isel bilgilerinizi; ad?n?z?, soyad?n?z?, telefon numaran?z?, kredi kart? bilgilerinizi, e-mail adresinizi ve sipari?inizin teslim edilece?i adresi bildirmeniz gerekmektedir.
Web sitesinde sat??a sunulan mal ve hizmet listesindeki fiyatlardaki yanl??l?klar nedeniyle veya bask? ve matbaa hatas?ndan dolay? yanl?? fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanl?? belirtilmesi hallerinde, Group Medya her zaman sipari?inizi geri çevirme, kabul etmeme hakk?na sahiptir. Ayr?ca web sitesinde belirtilen mal ve hizmetler stoklarda mevcut olmas? halinde geçerli olup mal ve hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek tarafl? olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden Group Medya taraf?ndan de?i?tirilebilir.
Web sitesine sundu?unuz sipari? talebiniz, icap kabul edilip taraf?m?zdan aksi kararla?t?r?lmad?kça makul bir süre için geçerli olup ancak size mal ve hizmet gönderilmesi halinde icab?n?z kabul edilmi? say?l?r. Sizin elinizde bulunan elektronik makbuz formu, Group Medya taraf?ndan size gönderilmi? sipari? onay makbuzu olmad?kça sizin sipari?inizin kabul edildi?i anlam? ta??maz. Group Medya herhangi bir gerekçeden dolay? sizin sipari?inizi her zaman kabul veya ret etme haklar?n? sakl? tutar.
??bu web sitesi siz kullan?c?lara üçüncü ?ah?slar taraf?ndan sunulan de?i?ik türlerde mal ve hizmetler sat?n alma imkân? sunabilir (üçüncü ?ah?s emtialar?). Bu durumda Group Medya üçüncü ?ah?s emtialar?n?n yasall???, kalitesi, zaman?nda ula?mas?, do?rulu?u, güvenirli?i ve di?er hususlarda herhangi bir sorumluluk ta??maz. ??bu web sitesinin link sa?lad??? veya link sa?layan web sitelerine yönlendirmesi sonucu, söz konusu bu tür üçüncü ?ah?slara ait emtialar? sat?n almak için sipari? verirken veya üçüncü ?ah?slara ki?isel bilgilerinizi ve hesap bilgilerinizi verirken bu tür bilgilerinizin Group Medya taraf?ndan de?il söz konusu üçüncü ?ah?slar taraf?ndan al?nd??? ve bu hususlarda Group Medya’n?n herhangi bir sorumluluk ta??mad???n? kabul etmi? say?l?rs?n?z.
??bu web sitesinden veya bu web sitesinin eri?im ve link verdi?i di?er web sitelerinden yapaca??n?z üçüncü ?ah?slara ait emtialara ili?kin sat?n almalarda meydana gelebilecek her hangi bir zarar, ziyan, masraf ve benzeri kay?plardan Group Medya, çal??anlar?, müdür ve yöneticileri, acenteleri, s?ras?yla halefleri ve yerine geçenler sorumlu tutulamaz ve bu ki?ilere kar?? bir hak iddias?nda bulunulamaz.

14- Tavsiye De?ildir

??bu web sitesindeki bilgiler sadece kullan?c?y? bilgilendirmek amac? ile sunulmu? olup; hukuki, t?bbi, finansal, yat?r?m, vergi, muhasebe ve di?er benzeri konularda tavsiye verme niteli?inde de?ildir. ??bu web sitesinde yay?nlanan bilgilere güvenerek herhangi bir i?lem yapman?z tavsiye edilmemektedir.

15- ?ifre

??bu web sitesinde belirtilen baz? özel kullan?mlar için web sitesindeki üye ve kay?t sistemi üzerinden kullan?c? ad? ve ?ifresi alman?z gerekebilir. Söz konusu ?ifre ve kullan?c? ad?n?n gizli tutulmas? sizin sorumlulu?unuzda olup ?ifrenizin veya hesab?n?z?n herhangi bir izinsiz kullan?m?n? ö?rendi?inizde derhal Group Medya’ya bildirmeniz ve her defas?nda web sitesindeki kullan?c? hesab?n?zdan ç?karken güvenli bir ?ekilde ç?k?? yapman?z gerekmektedir. Group Medya’n?n veya sizin ihmalinizden dolay? ?ifre ve hesab?n?z?n korunamamas?ndan do?acak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan Group Medya sorumlu de?ildir.

16- ?zinsiz Kullan?m ve Tecavüz Hallerinde ?hbar ve Bildirim

Telif haklar? hususunda yap?lacak izinsiz kullan?m ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler http://www.marieclaire.com.tr/kunye/ adresine yap?labilir. ?hbar ve bildirimler kar??s?nda Group Medya derhal söz konusu ihbarlar? de?erlendirip ara?t?r?r ve gerekli gördü?ü her türlü tedbiri al?r ve i?lemleri ba?lat?r.
Daha etkin olmas? için izinsiz kullan?m ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarlar?n a?a??da belirtilen ?ekillerde yap?lmas? gerekmektedir.
1. Web sitesinde izinsiz kullan?ld??? iddia edilen telif hakk?n?n tan?mlanmas?
2. ?hlal edildi?i öne sürülen telif hakk? sahibi ad?na ihbar ve bildirimde bulunan yetkili ki?inin imzas?
3. ?hbar ve bildirimde bulunan ki?inin izinsiz kullan?m ve tecavüz iddias?nda bulundu?u telif hakk? ile ilgili telif hakk? sahibi veya onun lisans verdi?i ki?i veya acentesinin herhangi bir ?ekilde söz konusu telif hakk?n?n kullan?m? için izin vermedi?ine dair yaz?l? beyan.
4. ?hbar ve bildirimde bulunan tarafa ula?abilmek için gerekli ve yeterli ileti?im bilgileri (telefon numaras?, adres, e-mail v.s.)
5. ?hbar ve bildirimde bulunan ki?inin verdi?i bilgilerin do?ru ve güvenilir oldu?u, yalan ve yanl?? beyanda bulunmas? kar??s?nda cezai yükümlülük alt?na girebilece?i ve söz konusu telif haklar? sahibi ad?na hareket etmek için gerekli yetkisinin oldu?una dair beyan?.

17- Uygulanacak Hukuk

??bu web sitesi (i?bu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü ki?ilere ait web siteleri hariç) Group Medya taraf?ndan kontrol ve idare edilmektedir. ??bu web sitesine eri?im sa?laman?z veya web sitesini kullanman?z halinde web sitesinin içeri?i ile ilgili ve sizin eri?im ve kullan?m?n?zla ilgili hususlarda ç?kacak sorunlar?n çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, ?stanbul mahkemeleri yetkili k?l?nm??t?r.