Kondom tercihleri, erkeklerin karakterleri hakk?nda bize bir ?eyler f?s?ld?yor…

kondom cesitleri

Günümüzde raflarda renk renk, çe?it çe?it çe?it kondomlara rastlamak mümkün. Kuzu derisinden yap?lan ultra ince olanlardan, etraf? çilek kokusuyla kaplayanlara kadar birçok çe?it kondom kullan?ma haz?r bekliyor. Bu durumda herkesin bir favori kondomu da var demek hiç de yanl?? olmaz. Peki hangi erkek hangi kondomu neden tercih ediyor? Erkeklerin bu tercihi üzerinden bir karakter analizi yapabilmek mümkün mü? Beraber bakal?m…

kaymak

Kayganla?t?r?c?l?, standart

??te kondomlar?n Honda Civic’i…Güvenli, efektif, can? az s?kan cinsten ve muhtemelen Çin’de üretilmi?. “Cinsel yolla bula?an hastal?klarla i?im olmaz” parolas?yla yola ç?kan her erke?in ilk tercihi.

Ki?ili?i hakk?nda ne söylüyor olabilir?

Düz. Yani hakikaten dümdüz bir insan. Sizi asla ?a??rtmaz, güvenilirdir ve yarat?c?l?ktan nasibini almam??t?r. Yani en az?ndan ba??n?za bela açmayacak bir tip oldu?unu söyleyebiliriz.

uzun

Ekstra büyük

Normal boydaki bir kondomu al?p esnetsek, nereye kadar esnetebiliriz? Bu boya kadar. Yani, ekstra büyük. E?er partneriniz “seneye de giyerim” mant???yla hareket etmiyorsa ?ansl?s?n?z. Ama sizi ya da market s?ras?ndakileri etkilemek için bu tür bir numaraya ba?vuruyorsa…Neyse susal?m biz.

Ki?ili?i hakk?nda ne söylüyor olabilir?

Biraz cafcafl? tak?lmay? seviyor olabilir (e tabii hakk?d?r da). Hayalleri ve beklentileri de bu bak?? aç?s?na göre ?ekillenecek ve hep daha fazlas?n? isteyecektir. Ona dikkat edin, olur mu?

standart

Standart(S?f?r kayganla?t?r?c?l?)

Durumu kabullenmek bu olsa gerek. Kondomu sadece kullanm?? olmak için kullanan erkekler, genellikle standart ürünlere yönelmekte.

Ki?ili?i hakk?nda ne söylüyor olabilir?

Ba?a gelen çekilir” atasözü ona çok yak???yor. Kontrollü bir tip; ama risk almaktan sak?nd???n? iddia etmiyoruz. Biraz kolay pes ediyor diyebilir miyiz? Belki de diyebiliriz. Dedik bile.

ince

Ultra ince

Hisli ve duygusal bir erkekle mi kar?? kar??yay?z? Emin olamay?z. Ama ya?ad??? an?n k?ymetini bilen birisi oldu?u kesin.

Ki?ili?i hakk?nda ne söylüyor olabilir?

Bu adam kesinlikle bo? konu?muyor. Her ne ya??yorsa, olay?n tam anlam?yla içine girmekten yana. Meselelere yüzeysel yakla?maktan yana de?il.

kirpi

T?rt?kl?

Partnerinin alaca?? zevki hesaba katan erkeklerin tercihleri aras?nda t?rt?kl? kondom çe?itlerine rastlamak mümkün. Seksi bir ad?m öteye ta??man?n yollar?ndan birisi olabilir sonuçta.

Ki?ili?i hakk?nda ne söylüyor olabilir?

Asla s?radan bir cinsel hayat? tercih etmeyecektir. Üstelik sizi de dü?ünüyor…Daha ne olsun.

ate?

Is?t?c?l?

Konumuzun k??la hiçbir alakas? yok. Bilim harika bir ?ey. Kondomun ke?fini sa?lad??? için de?il, bir de ?s?tt??? için.

Ki?ili?i hakk?nda ne söylüyor olabilir?

Sevgiden, ?efkatten, size sar?l?p ??marmaktan büyük zevk al?yor. Yaln?zl?k korkusu da olabilir tabii. Keyif ald??? ?eyleri nas?l yapmas? gerekti?ini de çok iyi biliyor.

cilek

Aromal?

Erke?in ruhuna aç?lan bir pencere ile kar?? kar??yay?z…E?er çilekli tercih ediyorsa, aç?k sözlüdür. Yok e?er tercihini muzludan yana kullan?yorsa, duyarl? birisidir. Çikolata m?? Sizi ba?tan ç?karmaya çal???yor olmas?n? Kesinlikle öyle!

Ki?ili?i hakk?nda ne söylüyor olabilir?

Penisine biraz fazla önem atfediyor. Sekse renk katmak konusunda bir uzman olabilir. Seksi bazen bir hayat tarz?na dönü?türüyor da olabilir.

 

 

 

 

Total
3
Shares

Bir cevap yazın