Haziran ay? astroloji yorumunuz:

 

koç

Koç

Haziran ay?, Merkür retrosunun bitmesiyle sizi daha rahatlatacak ve olumlu etkileri ba?latacak güzelliklere sahip. Haziran, May?s ay?ndan nispeten daha kolay diyebiliriz ama yine de çok gaza basmamak laz?m. Bu ay?n hemen ba??nda, 5 Haziran günü  ?kizler burcunda gerçekle?en Yeni Ay, sizin gibi konu?ma ve ileti?imi hayat?n?n merkezine alan bir burç için çok önemli. Çok da güzel de?i?ikliklere gebe…

5 Haziran Yeni Ay’? ileti?im becerilerinizle insanlar?n ilgisini çekece?iniz bir süreç olacak. Ayr?ca yak?n çevre ve karde?lerinizle alakal? geli?meler de ya?ayabilirsiniz. Pazarlama, tan?t?m, görü?me ve sunum yapmak, ticari giri?imler  için devam eden 14 gün uygundur. Yaz?l? ve al?m-sat?m i?lerinizle özelikle de otomobil, motosiklet vs.  ilgili yeni ba?lang?çlar yapabilirsiniz. Kitap yazmay? bekleyen yazarlar ya da medya sektöründe çal??an Koçlar bu evreyi mutlaka de?erlendirsinler.

15-22 Haziran aras? ileti?im, haberle?me, görü?me, toplant?, ticaret, k?sa süreli seyahatler aç?s?ndan çok güzel etkiler var., bunlar? de?erlendirin derim sevgili Koç.

21 Haziran dolunay? e?itime ba?layacak, seyahat edecek ya da kendi i?ini kurmu? veya kurmak için onay (mesela borç anapara veya devlet izinleri )  Koçlar için harekete geçirici olacakt?r. Bu evrede pazarlama, tan?t?m, sunum ve kendi i?ini tüm ilgili camias?na sunmak isteyen Koç’lar?n yüzünü güldürecektir. Yüksek e?itime ba?vurmak, kitap yazmak ya da akademik eserler ortaya koymay? dü?ünen Koç’lar?n süregelen projeleri nihayete kavu?acakt?r. Fikir ve dü?üncelerinizde bask?c? veya a??r? talepkar davran??lar sergilemeden oluruna gitmeye çal??man?z? yerinde olacak ve size daha iyi sonuçlar getirecektir.

21 Haziran’da gerçekle?ecek bu dolunay, mavi ay olarak da de?erlendiriliyor. Öncelikle Yay, ?kizler, Ba?ak ve Bal?k burçlar? ve yükseleni bu burçlardan olan Koçlar gökyüzünde o gün olu?acak kareden farkl? ?ekillerde etkilenecek. Özgürlük ve görevleriniz çat??abilir, durumu kurtarmak ve risk al?p yükselmek aras?nda karar vermeniz gerekebilir. Temmuz ay?ndan itibaren hayat?n?zda yeni bir dönem hem de y?llard?r arzu etti?iniz bir ?ey nihayet olabilir ancak bu güçlü kare yüzünden bu de?i?im sizin önce zorlayacak, test edecektir. Yani, hayal etti?im kadar basit de?ilmi? diyebilirsiniz.

 

 

Total
14
Shares

Bir cevap yazın