Mutlu olmak, ya?ad?klar?m?z?n etkisiyle kimi zaman zor olabiliyor. Modumuzu aniden etkileyen hormonlar? do?al yolla nas?l dengede tutabiliriz, onu ara?t?r?yoruz. Çözümü ise ?u birkaç ad?mdan geçiyor.

E?er hormon dengesizli?i ya?ad???n?z? dü?ünüyorsan?z, bir uzmana dan???n. Ancak günlük hayat?n?zda küçük ve basit de?i?iklikler yaparak da hormonlar?n?z? dengede tutabilirsiniz.

STRES? AZALTIN

Sa?l???m?z üzerinde büyük etkisi olan stres, hormonlar?n?z? da etkiliyor. Ba?kalar?na kar?? ‘Hay?r’ demeyi ö?renerek ve kendinize fazla yüklenmeyi b?rakarak, geli?mi? olan kronik stresi kontrol alt?na alabilirsiniz. Sempatik sinir sisteminizi dengeleyebilirsiniz.

Stres seviyesini azaltmak için yatmadan önce güzel ?eyler hayal edebilirsiniz. Gün içerisinde gerçekle?tirece?iniz düzenli yürüyü? için zaman yarat?n. Kafein, ?eker ve alkol tüketimini minimuma indirin. Günde iki kere meyan kökü çay? içerek, rahatlayabilir ve adrenalin salg?n?z? destekleyebilirsiniz.

SU F?LTRES? KULLANIN

Temiz ve saf su tüketmeye önem verin. Suyunuzu filtre kullanarak ar?nd?rabilirsiniz.

ORGAN?K BES?N TÜKET?N

Organik pazarlar? ara?t?r?n. Meyve ve sebzelere a??lanan hormonlara daha az maruz kalmak için tercih edebilirsiniz. Streoid ve antibiyotik a??lanmadan üretilen, organik et veya süt ürünlerini bulmaya çal???n.

MEYVE VE SEBZELER? ?Y? YIKAYIN

Meyvelerinizi iyi bir ?ekilde y?kay?p, kabuklar?n? soyarak üzerlerindeki kimyasal, organik ve cila gibi maddelerden ar?nd?rabilirsiniz. Yaln?zca, so?uk su ile y?kaman?n ya?da çözünebilen art?klar? yok etmek için yeterli olmad???n? unutmay?n. Meyve ve sebzeleri üç ölçek suya katt???n?z bir ölçek elma sirkesi ile y?kayabilirsiniz. Böylece üzerinde göremedi?iniz kir, çamur ve topraktan kurtulabilirsiniz.

DÜZENL? EGZERS?Z YAPIN

?drar yollar? ve ba??rsaklar?n?z arac?l???yla ataca??n?z tüm kimyasallar?, terleyerek de vücudunuzdan atabilirsiniz. Egzersiz yaparak zihninizi sakinle?tirebilirsiniz. Hormonlar?n?za mutluluk sinyalleri gönderebilir ve beden sa?l???n?za destek olabilirsiniz. Uykunuzu aksatmamak için gün içerisinde mümkün oldu?unca erken egzersiz yapmaya özen gösterin.

EV?N?Z? B?TK?LERLE DOLDURUN

Baz? ev bitkileri havay? temizlemeye yard?mc? olur. Örne?in; yelken çiçe?i az bak?m gerektiren, küfü azaltan ve havadaki kimyasallar? temizleyen bir süs bitkisidir. Da? palmiyesi de hava kalitesini art?rmada son derece ba?ar?l?d?r.

Total
0
Shares