Günlük güzellik rutinimizin bir parças? olarak; kulland???m?z ürünlerin yani k?saca tenimize de?dirdi?imiz her ?eyin içeri?ine dikkat etmemiz gerek. Organik besleniyor, her sabah ye?il smoothie’nizi içiyor olabilirsiniz peki ya cildinize sürdü?ünüz ürünler?

?ampuandan losyonlara; serum, makyaj ve parfümlere dek içerik listesinde elinizden geldi?ince dikkat etmeniz ve kullanmaman?z gereken maddeler var. ??te o içerikler:


Paraben

Parabenler, bakteri, maya ve küf olu?umunu önlemek için nemlendiriciler, saç ürünleri ve kozmetiklerde yayg?n olarak bulunan bir koruyucudur.  Ancak parabenin kansere yol açt???n? iddia eden pek çok ara?t?rma var. Avrupa Birli?i 2012’de parabeni yasaklad?, ancak Amerika’da henüz bu madde ile ilgili bir düzenleme yok.


Phthalates

Phthalate birçok kozmetik ürününde var olan zararl? bir kimyasald?r. Phthalate,plastiklerin daha esnek olmas? için,kozmetik ürünlerinde ise kokular?n daha kal?c? olmas?n? sa?lamak için kullan?lmaktad?r. Yap?lan ara?t?rmalara göre phthalate akci?erlere,böbreklere,karaci?ere ve geli?mekte olan ceninin testislerinin geli?imine zarar verir. Ayr?ca hamile bayanlar?n fark?nda olmadan kullanm?? olduklar? deodorant,parfüm,kozmetik ürünleri,oda spreyleri,temizlik malzemeleri ve ki?isel bak?m ürünlerinde bulunan phthalate; hamilelikte geli?mekte olan erkek çocuklar?na da zarar veriyor.


Formaldehyde

Evet, maskara, oje, temizleyici ve çok daha fazlas?nda bulunman koruyucudan konu?uyoruz. Bakteri üremesini önlemek için konulan bu koruyucu?Uluslararas? Kanser Ara?t?rmalar? Ajans? (IARC) taraf?ndan kanserojen olarak kabul ediliyor. Ayr?ca, birçok alerjik reaksiyona neden olan ve hatta ba????kl?k sistemine zararl? olabilecek tahri? edici bir maddedir.


Sentetik renkler

?ampuan?n?z?n tonu çok mu ho?unuza gidiyor? Bunun için sentetik renklere te?ekkür etmelisiniz. Bu tarz katk? maddeleri genellikle petrol ve katran kaynaklar?n?n reaksiyona girerek renk olu?turacak ?ekilde elde edilir.  Bunlar?n ço?u kanserojen olarak etiketlenmi?tir.

Avrupa Birli?i, g?da ve vücut bak?m ürünlerinde yapay renkleri yasaklad?. Bu katk? maddesini tan?mlamak için FD & C Mavi No. 1 veya Mavi 1. gibi harf ve say? kombinasyonlar?n? aray?n.


Kimyasal güne? koruyucular

UV-???n? emici kimyasal oksibenzon, vücuttaki östrojeni taklit etti?i ve Çevresel Çal??ma Grubu taraf?ndan derlenen çal??malara göre, cilt alerjisine de neden olabilen oldukça emici bir maddedir. Benzofonon, PABA, avobenzon, homosalat ve etoksisinat gibi di?er sentetik kimyasal güne? koruyucu maddeler, vücutta hücresel hasara ve kansere neden olabilir. Bu kimyasallar, çevreye hiç de dost de?ildir ve mercan dahil birçok organizma için toksiktir.

Tabii ki, SPF’nizi günlük olarak kullanman?z? kesinlikle öneriyoruz. Fiziksel UV-blok olarak hareket eden ve cilt taraf?ndan kolayca emilmeyen çinko ve titanyum dioksit içeren markalar? aray?n.

Total
13
Shares

Bir cevap yazın