‘Onsuz yapam?yorum’ diyorsan?z, yaln?z de?ilsiniz! Elinizi her cebinize att???n?zda yoklu?uyla strese giriyor, her yemekten sonra ona ihtiyaç duyuyorsan?z, müptelas?n?z demektir. Yeni nesil güzellik ba??ml?l?klar? aras?nda yer alan lip balm gerçe?ini sizin için ara?t?rd?k.

Ortada hiçbir neden yokken dahi lip balm sürmeye ihtiyaç duyanlar?n say?s? gün geçtikçe art?yor.

 

LIP BALM BA?IMLISI OLDU?UNUZUN 7 KANITI 34

Baz? markalar?n ürünlerine, sizi sürekli lip balm kullanmaya itecek ve duda??n?z? kurutacak kimyasal içerikler ekledi?i de f?s?ldananlar aras?nda. Evet; bunun örneklerinden biri de Carmex markas?n?n lip balm ürünlerinin içine güçlü asitler ve ö?ütülmü? camlar ekleyerek dudaklara zarar verdi?i yönünde ç?kan söylentiler… Hatta baz? markalarda kanser yap?c? maddelerin yer ald??? iddias? da konu?uluyor ama sakin olun; henüz net bir bulgu yok.

 

LIP BALM BA?IMLISI OLDU?UNUZUN 7 KANITI 44

Görsel

Peki, lip balm ba??ml?s? olup oldu?unuzu nas?l anlars?n?z? A?a??daki maddeleri okuyup, verdi?iniz cevaplara karar? siz verin.

 

LIP BALM BA?IMLISI OLDU?UNUZUN 7 KANITI o

Buzzfeed internet sitesi bir lip balm ba??ml?s? olup olmad???n?z? anlaman?z için birkaç maddeyi bir araya getirmi?.

• Lip balm’?n?z olmadan kendinizi ç?plak hissediyorsunuz…
• D??ar? ç?kt???n?zda, lip balm’?n?z? yan?n?za almad???n?z? fark ettiniz. Hemen en yak?n ma?azaya giderek
lip balm sat?n al?yorsunuz…
• ‘??te en sevdi?im’ dedi?iniz belli bir marka var…
• Yemek yedikten sonra ilk i?iniz lip balm’?n?z? tazelemek oluyor…
• Biri lip balm’?n?z? kullanmak istedi?inde sinirleniyorsunuz…
• Bir çekmeceniz sadece lip balm’lara ayr?lm?? durumda…
• Yan?n?zda her zaman yedek bir lip balm bulunduruyorsunuz…
• Cebinizde lip balm bulamad?ysan?z pani?e kap?l?yorsunuz…
Yukar?daki saptamalar?n birço?una ‘evet’ yorumu yapt?ysan?z, bir lip balm ba??ml?s?n?z demektir ve tabii ki yaln?z de?ilsiniz.

 
SELEN MEÇO?LU

Total
4
Shares

Bir cevap yazın