Nisan ay? astroloji yorumunuz:

 

koç

Koç

Sevgili Koç, bu ay mehter mars? gibisiniz. Yapaca??n?z seyahatlar, i? görü?meleriniz, ticaret giri?imleriniz hepsi güzel sonuçlanacak. Ay?n ilk haftas?na ait her günü, dolu dolu geçirmeye bak?n. ?ans sizden yana çünkü. Kulaklar?n?z? negatif yorumlara kapay?n ve do?um günü ay?nda harekete geçin. Bu etki sizin ileti?im gücünüzü de güçlendirdi?i için, edebiyat, reklam, medya gibi alanlara ilgi duyan Koçlar için bir f?rsat  aray???na geçmek için de uygun bir hafta. Peki neden mehter mar?? derseniz, bu ay bir çok gezegenin Retro olu?u ve sizin burcunuzda dola?an Uranüs, sizi sinirli, sab?rs?z, laf dinlemez bir hale sokuyor. Böyle duygulara teslim olursan?z bu ay can?n?z s?k?labilir, kay?plar ya?ayabilirsiniz! Y?l?n en süper ay?na giriyorsunuz, her günü ayr? özel k?lmaya bak?n.

Ay?n 7’sinde birinci evinizde 18 derecede gerçekle?ecek yeni ay, d?? dünyaya kendinizi takdim edi? ?eklinize güzel etkiler getiriyor. ?ster d?? görünü?ünüz, ister yetenekleriniz, kariyeriniz, e?itiminiz gibi beyinsel imaj?n?z olsun, harika bir ba?lang?ç zaman?. Ancak, yukar?da size belirtti?im gibi bu imaj yenileme i?ini, lüks al??veri?lerle desteklemek konusuna dikkat edin. Herkesin kendini zaman zaman yenilemeye ihtiyac? vard?r ama sonra borçlar alt?nda ezilmek de ho? de?il. E?er ki?isel geli?im, spor, diyet, detoks gibi bireysel gücünüzü ve fizi?inizi güçlendirecek bir programa ba?lamak istiyorsan?z, ay?n 7’sinde ba?lay?n. Ald???n?z kararlar? uygulama da daha kararl? olacaks?n?z. Bu etki en çok burcun 2.dekan? yani ortas?nda do?an Koçlar? etkiler.

Bu ay?n 13-16 tarihleri aras? a?k ili?kilerinize dikkat, bir konuda ç?kan ufak bir anla?mazl?k bir anda çok büyüyebilir.

Bu ay?n 22’sinde gerçekle?en dolunay, sizi de oldukça etkileyecek. Çünkü para ve güç söz konusu. Bir yat?r?m yapmak, bir borç almak veya size bir geri ödeme konu?uldu mu? Belki de, i?inizi büyütmek için gidip birkaç banka ile konu?tunuz, size olumlu bir hava verdiler. Uzun zamand?r bo?anmak istedi?iniz e?iniz, verece?iniz tazminat? kabul mu etti? ??te, tüm bu ödeme trafi?i, ya sizin için iyi sonuçlanacak. ?stedi?iniz ödemeyi alabileceksiniz. Ya da maalesef, söz ile olur denilen ?eyler, olmayacak. Bankan?zdan hay?r cevab? gelebilir. Yapt???n?z yat?r?mlardan birden zarar edebilirsiniz. Bu ay, sizin için para konusunda ini?li ç?k??l? bir grafik sergileyecek. O yüzden moralinizi bozmay?n ve hedeflerinizden vazgeçmeyin. O nedenle, e?er imkans?z denebilecek parasal beklentileriniz var ise belki de vazgeçmek için bu do?ru zaman? de?erlendirme zaman? gelmi? demektir. Yine ay?n son günlerinde, dalg?nl???n?z, ihmalkarl???n?z veya size özgü savurganl???n?z yüzünden, yine parasal sorunlar ya?ayabilirsiniz. Unutulmu? bir vergi borcu ve faizleri, kar??n?za ç?kabilir.

Bu ay?n 28’inde ba?layarak, 22 May?s’a kadar Retro yapacak Merkür’de etkisini en az bir hafta öncesinden gösterece?i için, iki etki bir araya gelip size para konusunda ilginç olaylar ya?atabilir. Ödemeler ve ani beliren ihtiyaçlar listesi can?n?z? s?kabilir.

Belki de Merkür size bir ders verir ve bu kez paran?z? korumay? ba?ar?rs?n?z.

Total
9
Shares

Bir cevap yazın