Yeni a?klar, ayr?l?klar, uzun süreli ili?kiler ve bebek sahibi olmak… Tüm bunlar ya?ad???n?z orgazmlar? da etkiliyor. Rehberimizi takip edin ve ald???n?z zevki artt?rmak için yapabileceklerinizi ö?renin.

“N?HAYET!” ORGAZM

Hemen gerçekle?medi ama birkaç denemeden sonra yeni partnerinizle mutlu sona ula?t?n?z!

Neden Mükemmel?

Payla?t???n?z zaferi bir yana b?rak?rsak, yabanc?s? oldu?unuz bir tenin inceliklerini ö?renmeyi ba?ard?n?z. Bu, sonraki seks randevular?n?z için oldukça iyi bir ad?m.

Nas?l Ula??rs?n?z?

Filmlerdekinin aksine (ve çiftimiz ilk sevi?melerinin 36. saniyesinde e?zamanl? orgazma ula??r…) gerçek hayatta orgazm olmak için pratik yapmak gerekiyor. Hatta Ball State Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Bölümü Ba?kan? Justin Lehmiller taraf?ndan analiz edilen verilere göre, kad?nlar?n yeni partneriyle ya?ad??? ilk sevi?mede orgazma ula?ma ?ans? yüzde 32.

Alt?-yedi sevi?me sonras?nda ise bu oran yüzde 51’e ç?k?yor. Bu arada kad?nlar?n üçte ikisinin orgazma sadece cinsel birle?me ile ula?mad???n? belirtelim. Klitoral uyar?lma da (oral yolla ya da partnerinizin elleri yard?m?yla) orgazma ula?mada büyük rol oynuyor.
Huzursuz iç sesiniz de orgazm olma yolunda kar??n?za ç?kan ta?lardan biri. (Do?ru ?ekilde mi hareket ediyorum? Karn?m kimbilir nas?l görünüyor?) Kafan?zdaki sesleri susturup ya?ad???n?z deneyime –ve partnerinizin sizi seksi buluyor olmas?na- yo?unla??n. Touch Me There! kitab?n?n yazar? Dr. Yvonne K. Fullbright, yoga ya da meditasyondaki gibi nefes al?p veri?inize odaklanman?z? öneriyor. Dilerseniz kendinizi ritmik hareketlerin ak???na da kapt?rabilirsiniz. Northwestern Üniversitesi’nde yap?lan yeni bir çal??maya göre, ritmik hareketler beyinde farkl? bir alg? olu?turarak ki?iyi transa benzer bir hâle sokuyor, bu da orgazm? kolayla?t?r?yor.


UZUN SÜREL? ?LI?K?LERDE ORGAZM

Ba?l?l?k içeren bir ili?kideki en seksi taraf nedir? Tabii ki birbirinize duydu?unuz güvenin yatak odan?z? da ?enlendiriyor olmas?.

Neden Mükemmel?

Seattle’daki Northwest Institute on Intimacy’in kurucusu Tina Schermer Sellers, “Güven veren bir ili?kide kad?n cinselli?ini bütün renkleriyle ya?ar” diyor. Dahas?: Partnerinizi de bunun parças? hâline getirdi?inizde aran?zdaki ba? daha da güçlenir.

Nas?l Ula??rs?n?z?

?imdiye kadar hangi hareketin ikinizi moda sokaca??n? ö?renmi?sinizdir. Ancak bu bile eskisi kadar s?k sevi?ece?iniz ya da her zaman ayn? heyecanla sevi?ece?iniz anlam?na gelmiyor. Farkl? baharatlar? harmanlad???n?z, kar???k orgazm taba??na ne dersiniz?

Aç?klayal?m: Klitorisin ve vajina duvar?nda yo?un sinirlerin yer ald??? G noktas?n?n ayn? anda uyar?lmas?yla orgazma ula?abilirsiniz. Oral seks s?ras?nda partneriniz iki parma??n? içinde ileri-geri hareket ettirebilir ya da köpek stilinde bir yandan da klitorisini uyarabilir. Seks oyuncaklar? konusunda utangaç olman?za da gerek yok.

Indiana Üniversitesi Cinsel Sa?l?k Merkezi’nin aç?klamas?na göre erkeklerin yüzde 44’ü seks oyuncaklar?na s?cak bak?yor. (Üstelik ço?unlu?u partneri ile birlikteyken kullanmay? tercih ediyor.) Ancak bu oyuncaklar? devreye sokmadan önce klitorisin yeterince uyar?lmas? önemli. Fullbright, “Böylelikle pelvik bölgende kan ak??? h?zlan?r ve G noktas? geni?ledi?i için ula?mas? daha kolay olur” diyor.

Ba?ka bir fikir ister misiniz? Orgazma yakla?t???n?zda, daha büyük bir final için “durmay?” deneyin. Partneriniz do?ru hesaplanm?? dokunu?larla sizi k?vrand?rabilir ve siz de onun sizin hazz?n?z için u?ra?t???n? bildi?inizden ilginizi kaybetmezsiniz.


TEK GECEL?K ORGAZM

Bir ili?ki ya?amak istemedi?iniz birisiyle sevi?menin -özellikle uzun soluklu bir ili?kiden yeni ç?kt?ysan?z- kendinizi özgür hissetmenize sebep olan bir yan? var.

Neden Mükemmel?

New Yorklu ?li?ki Koçu Shula Melamed, “Çünkü cinsel özgürlü?ünüzü ve arzulanma hakk?n?z? yeniden in?a ediyorsunuz” diyor ve ekliyor; “Bunlar özgürle?tiren ve iyile?tiren orgazmlar!”

Nas?l Ula??rs?n?z?

Yaln?z bir kad?n olman?n tad?n? m? ç?kar?yorsunuz? Sadece sekse ihtiyaç duyuyor ya da yeni ?eyler denemek istiyor olabilirsiniz. Orgasms: How to Have Them, Give Them and Keep Them Coming kitab?n?n yazar? Lou Paget, “Bu tarz ili?kide, partnerin seni sadece tensel temas yoluyla tan?yor” diyor. Yani sizi herhangi bir ?ekilde yarg?lama ?ans? yok denecek kadar az. O hâlde rahat olun ve doyuma ula?man?n yeni yollar?n? ke?fedin.

Örne?in ilginizi çekiyorsa anal seksi deneyin. San?lan?n aksine birçok kad?n bunu oldukça haz verici buluyor. Çünkü bu bölgenin uyar?lmas?, klitoral orgazmda rolü olan sinirleri harekete geçiriyor. Bu ayr?ca birden fazla orgazm ya?aman?z için uygun bir ortam olu?turuyor. Denemi? olan (yüzde 12 oran?nda) kad?nlar?n önerileri ise ?öyle: Vibratör kullan, orgazm?n öncelik oldu?una inan ve sevi?me fasl?n? (bir saatin üzerinde olacak ?ekilde) uzat?n.


DO?UM SONRASI ORGAZM

Hamilelik, psikolojinizi altüst etmi? olabilir. Çiftlerin çocuk sahibi olunca genelde seks hayatlar?n? nadasa b?rakt??? bir gerçek. Ancak partnerinizle olan yak?nl???n?z ve ya?ad???n?z orgazm hâlâ önemli.

Neden Mükemmel?

Seks Terapisti Ashley Grinnonneau-Denton, yeni anne orgazmlar?n?n faydalar?n?n saymakla bitmedi?ini söylüyor: “Orgazm nedeniyle olu?an vajinal kas?lmalar, do?umdan sonra güçsüzle?en pelvik taban kaslar?n? güçlendirir. Ve zamanla, orgazmla salg?lanan oksitosin hormonu do?um sonras? a?r?lar?n? hafifletebilir.” Ayr?ca partnerinizle yeniden ili?ki kurman?z her aç?dan mükemmel olacakt?r.

Nas?l Ula??rs?n?z?

Birçok doktor yeni annelere -bedenleri iyile?sin diye- cinsel birle?me için alt? hafta beklemelerini öneriyor. Ancak bu süreden sonra bile seks, farkl? hissettirebiliyor. Hamilelik, üreme organlar? etraf?ndaki ba?lar? uzat?r ve bu da hissiyat? de?i?tirebilir. Do?um sonras? östrojen hormonunda gözlemlenen dü?ü? ise vajinal kurulu?a sebep olabildi?i için kayganla?t?r?c?ya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Bir bebek sahibi olmak ve do?um sonras? bedeninizin yeni ?ekline al??maya çal??mak, duygusal olarak sizi etkileyebilir ve moda girmenizi biraz zorla?t?rabilir.

Baz? tavsiyelerde bulunal?m: Bebe?inizi emzirdikten ve uyuttuktan sonra e?inizle seks randevusu ayarlayabilirsiniz. Yeni iç çama??rlar? alarak, biraz e?lenece?iniz bir ortam yaratarak ya da yatak odan?z? mumlarla donatarak kendini seksi hissedebilirsiniz. Bu süre zarf?nda hedefiniz, ya?ayaca??n?z orgazm olsun. Ön sevi?meyi uzatman?z da orgazma ula?man?z? kolayla?t?rabilir.


DENEY?ML? ORGAZM

T?pk? Viggo Mortensen gibi, ya?ad???n?z orgazmlar da y?llar geçtikçe daha mükemmel olur. Hatta say?lar? artar. Journal of Sexual Medicine’da yay?mlanan yeni bir ara?t?rmaya göre, 40’lar?nda ve 50’lerinde olan kad?nlar?n yüzde 70’i son cinsel deneyimlerinde orgazma ula??rken, 18-24 ya? aras?ndaki kad?nlarda bu oran yüzde 61’de kal?yor.

Neden Mükemmel?

Zaman ve deneyim, bedensel kusurlara daha az önem vermenizi sa?l?yor. Ayr?ca Pittsburh Üniversitesi ara?t?rmac?lar?n?n bulgular?na göre baz? kad?nlar, 40’lar?ndan itibaren cinsel anlamda daha macerac? (yeni pozisyonlar denemek, daha çok mastürbasyon yapmak gibi) bir ki?ili?e bürünüyor.

Nas?l Ula??rs?n?z?

Ya??n?z ilerledikçe, kendinizi haz?r hissetseniz bile orgazma ula?man?z biraz vakit alabilir. Çünkü östrojen ve testosteron seviyelerindeki dü?ü?, uyar?lman?z? ve kayganla?man?z? etkiler. (Ayr?ca zamanla pelvik taban kaslar?n?z da zay?flad??? için ya?ad???n?z orgazmlar?n yo?unlu?u azalabilir ve süresi k?salabilir.)

Cinsellik E?itmeni Barbara Keesling, “Süreci h?zland?rmak istiyorsan, sevi?me öncesi fantezi kurmay? dene” diyor. (En iyi yol, bir ki?iye odaklan?p bir sürü detay hayal etmeniz.) Ayr?ca ate?li bir roman okuyabilir ya da seks öncesi birkaç dakikay? vibratörünüzle yaln?z geçirebilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmak da -cinsel bölgeler de dahil olmak üzere- tüm vücudunuzda kan ak???n? h?zland?rd??? için size yard?mc? olacakt?r.

ORGAZM ?ART MI?

E?er her seferinde havai fi?eklerin patlamas? sizin için öncelik de?ilse, yaln?z de?ilsiniz. Cinsel veri firmas? Isbel taraf?ndan yap?lan bir ankete göre, konu cinsel doyum oldu?unda kad?nlar?n yüzde 81’i ileti?im ve samimiyeti orgazm?n üzerinde tutuyor.

 

Derleyen: P?nar ?en | Women’s Health

Total
2
Shares