Cambridge Dükü Prens William ve Dü?esi Kate Middleton, di?er kraliyet çiftleriyle k?yasland???nda kameralar önünde çok daha muhafazakâr bir ili?ki sürdürüyorlar, bu beden dillerinden de çok aç?k bir ?ekilde anla??lmakta.

Prens William ve Kate Middleton’?n uymas? gereken pek çok farkl? kraliyet protokolü bu durumun sebeplerinden sadece biri.

Prens William, ?ngiltere Kral? olma yolunda oldu?u için, onun ve Middleton’?n davran??lar?na, kamu önünde daha da dikkat etmeleri di?er önemli ba?l?klardan.

Bu durum ili?kilerine olumsuz yans?mak yerine zaman zaman ortaya ç?kan güçlü odaklanmay? daha da vurgulamakta.

Çe?itli vücut dili uzmanlar?n?n yard?m?yla, Kate Middleton ve Prens William’?n vücut dilinin, Meghan Markle ve Prens Harry’ninkinden nas?l farkl?  noktalarda ?ekillendi?ini ve neler anlatt???n? payla??yoruz.

Prens William ve Kate Middleton’?n Beden Dili Neler Anlat?yor?

Kameralar Önünde Minimum Orada El Tutu?ma

William ve Kate’in beden dilinin en ilginç parçalar?ndan biri el ele tutu?malar?n?n minimum say?da olmas?d?r. Prens Harry ve Meghan Markle gibi her f?rsatta el ele tutu?may? tercih eden bir yakla??mlar? bulunmamakta.

El ele tutu?tuklar? bir foto?raf? bulmak oldukça zor. Onlar birbirleriyle olan ili?kilerini farkl? bir ?ekilde göstermekteler.

“Elim üzerinde”

Meghan Markle ve Prens Harry, birbirlerine kameralar önünde s?cak davranma konusunda oldukça rahat olabilirken, Kate Middleton ve Prens William’?n vücut temas? her zaman için daha azd?r. Prens William, e?ine dokundu?u anlarda bile hep resmi bir görüntü verir.

Bu s?rt?ndan tutma ?ekliyle samimi bir noktada bulu?may? ba?arm?? olmaktalar, ne dersiniz? Omuzdan tutarsa çok daha resmi bir yakla??m olurken daha a?a??s? ise fazla bir yak?nla?ma belirtisi gibi durur çünkü.

Ebeveyn olarak eylemleri

Meghan Markle ve Prens Harry’in çocuklar?yla nas?l etkile?im kurdu?unu görmemize biraz daha var ama Kate Middleton ve Prens William’?n beden dili bize çok ilgili ebeveyn olduklar?n? gösteriyor.

Ebeveynlik uzman? Susan Constantine, verdi?i demeçte, Prens William ve Kate Middleton’?n kendilerini çocuklar?n?n hizas?na getirme e?ilimiyle, ebeveynlik becerilerinin büyüklü?ünden bahsetmekte. “Bu duru? aradaki mesafeyi ortadan kald?r?r ve dolay?s?yla çocuklar?yla daha iyi ileti?im kurarlar.”

 

Total
6
Shares