Halsiz mi hissediyorsunuz? Diyetiniz ve egzersiz rutininizi eksiksiz yerine getiriyor oldu?unuz halde; istedi?iniz hedeflere ula?am?yor musunuz?  Metabolizman?za -gerçek anlamda- el koyman?n vakti gelmi? olabilir.

Surya Mudra; metabolizman?z?n ihtiyaç duydu?u; sindirim sisteminizi harekete geçirmeye yönelik bir yoga pozudur. Ve neyse ki bu hareket yaln?zca elinizi kaps?yor, yani bu da masada otururken bile yapabilece?iniz bir hareket oldu?u anlam?na geliyor.

Tabii ki sadece bu hareketten medet umarak sa?l?kl? beslenme rutininize ya da egzersizine ara vermetin ancak kendinizi uyu?uk hissetti?inizde; oturdu?unuz zaman? de?erlendirebilece?iniz bir hareket var art?k.


Nas?l Yap?l?r?

Ba?parmak ucu ile yüzük parmak ucunu birle?tirmeli, di?er üç parma??n?z? biti?ik olmayacak ?ekilde uzatmal?s?n?z.

Bu hareket; kilo ald?rma, cilt sa?l???n? güçlendirme, cilde parlakl?k kazand?rma, vücudu aktivite etme gibi önemli etkiler gösteriyor.

Mudra nedir?

Mudralar, meditasyon s?ras?nda en s?k kullan?lan el pozisyonlar?d?r. Sanskritçe, mudra “enerjiyi mühürlemek” anlam?na gelir. Eski Ayurvedik t?pta her parmak farkl? bir elemente ba?lan?r. “?ifa modalitesi olarak, parmaklar bu de?arj noktalar?nda bulunan serbest enerji ak???n? (prana) yönlendiren elektrik devreleri olarak alg?lan?r.

Her parmak bir elementi simgeler: Ba?parmak ate? (agni), i?aret parma?? hava (vayu), orta parmak eter (aka?), parmak parmakl? toprak (prithvi) ve küçük parmak su (jal )anlam?na gelir.

Total
18
Shares

Bir cevap yazın