Kısaca Dünya

Ba?lang?c?ndan günümüze, yürütücülü?ünü Hilmi Etikan’?n yapt??? “?stanbul Uluslararas? K?sa Film Festivali”,  bundan tam 39 y?l önce, sadece ulusal filmlere yer vererek program?na ba?lam??, 1989 y?l?ndan sonra uluslar aras? kimlik kazanarak…
Devamı
Paylaş