A7 Kitap Yay?nevinden ç?kan kitap, ‘BAYAN DE??L KADIN’ Seda Kaya Güler  bu kitaptaki yaz?lar? gazetecilik y?llar?ndaki deneyimlerinden, gözlemlediklerinden, görü?lerine ba?vurulan uzmanlar?n söylediklerinden olu?maktad?r.

Gazeteciyim ben. Haberci. Haber veren. Bilgilendiren. Dünyadaki ve ülkedeki geli?meleri, olup bitenleri, yenilikleri, bulu?lar?, bilimsel verileri, k?sacas? her tür bilgiyi aktaran ki?iyim. Bir anlamda arac?y?m. Ülkeyi yönetenler, i? dünyas?n? belirleyenler, toplumu e?itenler, konular?nda uzman olanlar?n ve sanatç?lar?n görü?lerini aktarmakla yükümlüyüm…

Yakla??k 36 y?ld?r bunu yap?yorum. Bu kitaptaki yaz?lar?n ço?u da 14 y?l boyunca aral?ks?z yazd???m Yeni As?r Gazetesi’ndeki yaz?lar?mdan olu?an bir seçkidir. Bu seçki, okuduklar?m, gördüklerim, gözlemlerim, deneyimlerim ve görü?lerine ba?vurdu?um uzmanlar?n söylediklerinden olu?uyor.

Seda Kaya Güler Yazarken hep bir ?eylerin de?i?mesini umut eder insan. Bir i?e yaramak, birilerinin ufkunu açmak, haks?zl?klar?n, aksakl?klar?n, yanl??lar?n giderilmesine katk?da bulunmak vb. ??imi hep severek yapt?m. Bazen ayn? konulardan söz etmek s?k?ld?m. Özellikle de toplumsal cinsiyet e?itsizli?ini dile getirmekten; kad?n ve erke?in farkl? olu?undan ama bu farkl?l?klar?n ayn? haklara sahip olmalar?n? engellemedi?inden ve bu iki cinsin her konuda e?it oldu?unu yazmaktan.

Fakat yine de her ?eye kar??n yazmaya devam! E?itsizlik ortadan kalk?ncaya kadar yazmaya, anlatmaya devam!

 

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın