Hepimizin mazagin kapaklar?ndan f?rlam?? gibi görünen erkeklere ba??ml?l?k derecesinde ilgili oldu?umuz dönemleri vard?r.

Hatta belki hala seksi bir çene ve kasl? bir kar?n görünce gözlerinizi ondan almakta zorlan?yorsunuzdur. ??te ?imdi bu al??kanl???n?z? b?rakma zaman? geldi!

Üzülerek söylüyoruz ki ili?kilerinizin k?sa sürmesi ya da bekledi?iniz gibi sonuçlanmamas?n?n sebebi model görünümlü seksi erkekler olabilir. Seksapellerinin ve kad?nlar?n üzerinde b?rakt?klar? etkinin fark?nda olan bu tip erkekler kendilerini daha çok dü?ünürler. Bu yatakta da geçerli! Sizi izlemek yerine aynaya bakt???n? farketti?iniz oldu mu? Hemen b?rak?n! Ayn? zamanda istediklerini elde edebileceklerini bilmenin özgüveni ile aldatmaya daha e?ilimlidirler.

?imdi neden model duru?undaki erkekleri b?rakman?z gerekti?ini bir kö?eye kald?r?p, neden ki?ilikli komik erkeklerle ç?kman?z gerekti?ini anlatal?m:

Görseller: Pinterest

KOM?K ERKEKLERLE ÇIKMANIZ ?Ç?N 7 SEKS? SEBEP (8)

1. Yatakta daha iyiler

44 kad?n ile yap?lan bir ara?t?rmada komik partnerlere sahip kad?nlar?n daha güçlü orgazmlar ya?ad??? ortaya ç?km??! Anla??lan pratik zekan?n göstergesi olan espiri anlay??? kad?nlar? cezbetmekle kalm?yor, ayn? zamanda fiziksel doyuma ula?mas?na da yard?mc? oluyor.

KOM?K ERKEKLERLE ÇIKMANIZ ?Ç?N 7 SEKS? SEBEP (2)

2. Kendinizi iyi hissettirirler

Komik erkekler, seksi erkekler kadar gösteri?çi de?illerdir. Sizin d?? görünü?ünüzü övdükleri kadar içinizle de ilgilenirler. Yan?n?zda durmadan cilt bak?m?ndan veya spor salonundan bahsetmek yerine sizi tan?maya çal??an biri varken kendinizi daha iyi hissedersiniz.

KOM?K ERKEKLERLE ÇIKMANIZ ?Ç?N 7 SEKS? SEBEP (7)

3. Modunuzu de?i?tirirler

?li?kiler uzun vadede yorucu bir i?e dönü?ebilir. Ne zaman ortaya ç?kaca?? belirsiz tart??malar ve gerginliklerin say?s? artarken küçük bir espri veya tatl? bir öpücük ortam? yumu?atabilir. Bunu da komik erkeklerden daha iyi ba?arabilen pek yoktur!

KOM?K ERKEKLERLE ÇIKMANIZ ?Ç?N 7 SEKS? SEBEP (5)

4. Sosyaldirler

Komik erkeklerin sosyal çevresi geni?tir ve yeni insanlarla nas?l sosyalle?eceklerini de iyi bilirler. ?imdi arkada?lar?n?z?n yan?nda poz verirmi?çesine oturup s?k?lan o erke?i b?rak?n ve gülümseyip ailenizle sohbete dalacak o komik erke?e bir ?ans verin!

 

KOM?K ERKEKLERLE ÇIKMANIZ ?Ç?N 7 SEKS? SEBEP (3)
5. Zeki ve yarat?c?d?rlar

Komik olabilmek için ayn? zamanda zeki ve yarat?c? olmak zorundas?n?z. Ayr?ca pratik zekaya ve h?zl? kavrama yetene?ine sahip olman?z gerekir. Komik bir erkekle ç?kt???n?z zaman asl?nda tüm bu özelliklere sahip biriyle ç?km?? oluyorsunuz. Bir ta?ta kim bilir kaç ku?!

KOM?K ERKEKLERLE ÇIKMANIZ ?Ç?N 7 SEKS? SEBEP

6. Ki?iliklidirler

Sokaktaki kaç erke?in komik olabilmek istedi?ini biliyor musunuz? Tonlarcas?! Komik erkekler sadece herkesin hayal etti?i espri yetene?ine sahip olmakla kalmay?p daha bir çok ki?ilik özelli?ine sahiptirler.

KOM?K ERKEKLERLE ÇIKMANIZ ?Ç?N 7 SEKS? SEBEP (6)
7. Kendilerini geli?tirmeye devam ederler

D?? görüntüsüne güvenip her ?eyi seksapellerini kullanarak elde etmeye çal??an kasl? erkeklerin aksine, komik erkekler zekalar?n? kullanarak ilerleyebilmenin yollar?n? bulmu?tur. Komik bir erkekle uzun vadeli planlar?n?z varsa daha mutlu olaca??n?z? ?imdiden söyleyebiliriz!

Ayr?ca hat?rlatal?m, d?? görünü? bir ayl?k spor üyeli?ine bakar. Ancak zeki ve esprili bir partneri sonradan yaratamazs?n?z!

 

Total
10
Shares

Bir cevap yazın