Ba?lanma korkusu, ili?kiler söz konusu oldu?unda ça??m?z?n en büyük sorunlar?ndan biri. Ama ayn? zamanda çe?itli belirtileri takip ederek ve onu dinleyerek ba?lanma korkusunun üstünden gelmeniz mümkün. ??te sevgilinizin size ba?lanmak istemedi?inin 12 i?areti:

?L??K?LERDE ERKEKLER?N DÜ?ÜNDÜ?Ü 9 ?EY

1) Bütün eski sevgililerini ‘ç?kar gibiydik’ ya da ‘bir dönem görü?mü?tük’ diye anlat?yor. ‘Eski sevgili’ demekten çekinmesi ba?lanmaktan korktu?unu gösterir.

2) Ertesi gün d???nda uzun soluklu planlar yapmaktan kaç?n?yor. Böyle davranan erkekler an? ya?ad???n? dü?ünebilir, ama biz kad?nlar?n onlara bir cevab? var; ‘Sizin ne sorununuz var? Bunlar için fazla me?gulüz!’


3) Gelecek hakk?nda konu?tu?unuzda sizden çift olarak bahsetmiyor. ‘Ailenle ne zaman tan??aca??z?’ gibi sorulardan bahsetmiyoruz. ‘Önümüzdeki ay Lady Gaga konserine gidecek miyiz?’ veya ‘Sonbaharda tatile mi ç?ksak?’ bile demiyor.

UZUN ?L??K?S? OLANLARIN NEFRET ETT??? 11 CÜMLE


4) Onu korkutmamak için yan?nda gelecek planlar?n?zdan bahsetmiyorsunuz. Önümüzdeki hafta sonu bir parti var! Hey, dü?ündüm de belki haftaya ayr?lm?? oluruz. Bo?ver, zaman? gelince dü?ünürüz. Merak etme, ben gayet rahat?m.

?L??K?LERDE ERKEKLER?N DÜ?ÜNDÜ?Ü 9 ?EY


5) Mesajlar?n?za cevap vermesi çok uzun sürüyor. Ancak gece 10’dan sonra mesaj at?yor. ‘Nap?yorsun?’ diye mesaj att???nda asl?nda ona gitmenizi istiyor.

C?DD? ?L??K?DE YAPMAMANIZ GEREKEN 9 HATA


6) Daha düzgün bir randevuya bile ç?kmad?n?z. Gün ?????nda neye benzedi?ini bilmiyorsunuz!

MESLEKLERE GÖRE ?L??K? TERC?HLER?


7) Ba?lanamayaca??n? söylüyor. Bu kadar?n? anlam??t?k!

KADIN-ERKEK ?L??K?S?N? ANLATAN EN ?Y? 20 F?LM


8) George Clooney’den fark? yok. Evleniyor olmas? sizi aldatmas?n, bir zamanlar Clooney de ba?l?l?k sorunu ya?ayan y?ld?zlardand?. (Kad?n versiyonu ise Cameron Diaz!)

HAFTA SONU KAÇAMA?IYLA ?L??K?N?Z? CANLANDIRIN


9)
Taviz vermek istemiyor. Gerçekten sizinle birlikte olmak isteyen bir erkek, randevuya ç?karken sizin eve nas?l dönece?inizi dü?ünür ya da izlemek istedi?iniz filmi seçer.

SA?LIKLI B?R ?L??K?N?Z OLDU?UNUN 18 ??ARET?


10) ‘Kötü kad?n olman?z? istiyor. Baz? erkekler tipik kurallara ba?l? ya?ar. Bara gitti?inde tüm kad?nlarla flört eder ve k?z arkada?? geldi?inde ise surat asar. Üstelik birlikte olduklar? tüm kad?nlar?n böyle davranmas?n? beklerler. Bu adam?n hala büyümedi?ini söylememiz gerek!

ERKEKLER?N ?L??K?DE UMURSAMADI?I 15 GERÇEK


11) Sizi kulland???n? dü?ünüyorsunuz. Muhte?em du?unuz, havuzunuz, sonsuz televizyon kanal? seçene?iniz…

ERKEKLER?N ?L??K?DE UMURSAMADI?I 15 GERÇEK


12) Hayat? darmada??n. Bir karma?a içinde ya?ad???n? m? dü?ünüyorsunuz? Muhtemelen size vakit ay?rmadan önce çözmesi gereken binlerce sorunu var.

Total
2
Shares

Bir cevap yazın