Giydi?iniz her ?eyin arkas?nda bir hikaye var. Pe?inden gitti?iniz trendler, gard?robunuza stoklad???n?z ti?örtler, yat?r?m yapt???n?z çantalar…

Fark?nda olsan?z da olmasan?z da, tak?nt?l? oldu?unuz birçok markan?n on y?llard?r hatta yüzy?llar öncesine dayanan hikayeleri var. Yeni söylemleriyle hep tazelenmeye çal??an o markalar, “bugünün” popüler olan?n?n da gölgesinde kalmadan ilerliyor / ilerlemeye çal???yor.

Yeni ç?kan ve gözdemiz olan markalar cebimizde dursun, bununla birlikte, etkileyici bir ?ekilde uzun süredir hayat?m?zda olan ayakkab? markalar?n? radara al?yoruz ve k?sa bir zaman yolculu?una ç?k?yoruz. Zamana kar?? güçlü durma, kaliteli üretim ve do?ru pazarlamay? içeren ayakkab? markalar? birkaç mevsimden daha uzun süre kullanmak isteyece?iniz dayan?kl?l??a da sahip.

Ayakkab? geçmi?inizi tazeleyin ve ilkbahar aylar? için al??veri?e ç?kmadan önce a?a??daki listemize göz atmay? unutmay?n.

Birkenstock | 1774

?lk ç?k???n?n 18. yüzy?la dayand???na inanmak zor ama Birkenstock çok uzun zamand?r hayat?m?zda. Marka 1960’lara kadar ise Amerika Birle?ik Devletleri’nde tan?t?lmad?.

Günümüzde çift bantl? terliklerine görülen ra?beti de göz önünde bulundurunca, bu ate? daha uzun süre tütmeye devam edecek.

Dr. Martens | 1947

Herkesin favori punk botu. Y?llarca “?ngiliz i?çi s?n?f?” ile an?lan bu botun ilk yüksek profili kullan?c?s? ise müzisyen Pete Townshend oldu. Sonras?nda da nesiller boyu sürecek bir takip te?viki ba?lam?? oldu. Dr. Martens botlar?n so?uk esteti?inin pe?inden gitmeye devam, de?il mi?

Converse | 1908

Marquis Mills Converse, yüzlerce y?l önce Massachusetts ilçesinin Malden kentinde bu ikonik ayakkab? markas?n? kurdu. Ba?lad?ktan on y?ldan biraz daha k?sa bir süre sonra, marka ilk basketbol ayakkab?s?n? piyasaya sundu: Chuck Taylor All Star.

Atletizm bir yana, ayakkab? ayn? zamanda rock gruplar?, film kostümleri, paten, sörf kültürü ve say?s?z toplulu?un kendini ifade etme biçimi oldu.

Hunter | 1856

Henry Lee Norris taraf?ndan kurulan ?skoçya as?ll? ikonik ya?mur çizme markas?n?n, sa?lam lastik tasar?mlar?n? I. Dünya Sava??’na kat?lan askerler de giydi. Kate Moss ve Alexa Chung gibi stil ikonlar?n?n Glastonbury festivalinde bu çizmeyi tercih etmesi de, markan?n y?ld?z?n? daha da parlatt?.

Total
0
Shares