Mandatory Credit: Photo by Chelsea Lauren/WWD/REX/Shutterstock (6506037j) Karen Elson and Poppy Delevingne Jo Malone London Girl Celebration, Los Angeles, USA – 20 Oct 2016

 

Bizi fiziksel özelliklerimizden duygu de?i?imlerimize kadar etkileyen y?ld?zlar, a?k ve en önemlisi sosyal hayat?m?z? yani arkada?l?k ili?kilerimizi de etkiliyor. Peki burcunuza göre nas?l bir arkada?s?n?z? ??te cevab?:

 

koç

KOÇ

H?zl? arkada? edinme konusunda üstünüze yok. Ancak söz konusu yak?n bir dost edinmek oldu?unda, insanlar için bu konuda çe?itli s?navlar?n?z, k?staslar?n?z var. E?er bu e?i?i geçerlerse olnar? ailenizden biri gibi görmeye haz?rs?n?z. Çok enerjik, h?zl? ve ate?lisiniz. Size yeti?mekte zorlanabilirler. Arkada?lar?n?z? dinlemek için hevesli oldu?unuz kadar, onlar? de?i?tirmekten de ho?lan?yorsunuz. (Ooops!) Ayn? zamanda sizin üzerinizde kontrol kurmaya çal??an arkada?lar? hayat?n?zdan atmakta hiç çekinmiyorsunuz.

bo?a

BO?A

Güvenilir ve sad?k bir dostsunuz. Negatif özellik olarak sayabilir miyiz bilmiyoruz ancak anaç yap?n?z nedeniyle arkada?lar?n?z? fazlas?yla sahiplenebilir ve onlar üzerinde otorite kurmaya çal??abilirsiniz. Hayalperest de?ilsiniz bu nedenle gerçekleri sert bir ?ekilde ifade etmeniz zaman zaman arkada?lar?n?zla aran?z?n bozulmas?na neden olabilir.

?kizler

?K?ZLER

?nsanlarla ileti?im kurmaktan çok ho?lansan?z da günün sonunda gerçek arkada?lar?n?z bir elin parma??n? geçmiyor. Herkesle yiyip içip e?lenmeyi seviyor ama gerçek dostlar?n?z?n yerini de ayr? tutuyorsunuz. Onlar kapal? kap?lar ard?nda gerçek s?rlar?n?z? açt???n?z insanlar. Arkada?lar?n?z?n size bir ?ey dan??mas?ndan çok ho?lan?yor, onlar?n durumlar?n? takip edip ilgilenmeyi ihmal etmiyorsunuz.

yengeç

YENGEÇ

Kalabal?k arkada? çevrelerinden çok ho?lan?yorsunuz ancak direkt tüm sorunlar?n? anlatabilen arkada?lardan de?ilsiniz. Kar??n?zdakine zor güvenen biri oldu?unuz için, öncelikle iyi bir dinleyici olup arkada??n?z? dinledikten sonra kendinizi anlatma ya da anlatmama karar? al?yorsunuz. Ayn? zamanda cömert ve arkada?larla planlanan etkinliklerden keyif alan bir arkada?s?n?z.

aslan

ASLAN

Arkada?lar?n?z sizi sert mizaçl? olarak bilse de, asl?nda içinizde bitmek tükenmez bir sevgi ve ?efkat açl??? söz konusu. Sizi sahiplenen ki?ilerle arkada?l?k kurmaya dikkat ediyorsunuz. Zaman zaman bask?n ki?ili?iniz nedeniyle arkada?lar?n?z onlara emretti?inizi dü?ünebilir ve bu yüzden aran?z bozulabilir.

ba?ak

BA?AK

Çevreniz sizi her ne kadar zor bir insan olarak görse de, gerçekten yak?n dostluk kurdu?unuz ki?ileri çok e?lenceli bir arkada?l?k bekliyor. Esprili ki?ili?iniz ile arkada?lar?n?z?n güvenebilece?i ve birlikte e?lenebilece?i bir dost olman?n yan?nda ayn? zamanda mükemmelliyetçi ki?ili?iniz nedeniyle onlar için bir onay masas? görevi görüyorsunuz. Size dan??madan bir ?ey yapmak istemeyebilirler.

terazi

TERAZ?

?nsanlara ?s?nman?z bir hayli vakit al?yor. Ancak kendinize kurdu?unuz bariyerleri a?abilen bir arkada? buldu?unuzda onun için her ?eyi yapmaya haz?rs?n?z. Mant?kl? ki?ili?iniz, sizi fikirlerine de?er verilen bir arkada? olarak k?l?yor. Zaman zaman konformist karakteriniz arkada?lar?n?z taraf?ndan ??mar?k olarak alg?lanman?za neden olabilir ancak sizi tan?d?kça durumun böyle olmad???n? anlayacaklar.

akrep

AKREP

D??ar?dan so?uk ve içine kapan?k gözüküyor olabilirsiniz ancak içinizdeki karanl??? a?abilen arkada?lar?n?z, sizin için bir ömür boyu dost demektir. Çok kolay güveniyor ancak arkada?lar?n?z? a??r? sahiplenmeniz nedeniyle zaman zaman sorunlar ya?ayabiliyorsunuz. Yine de sizin s?n?r tan?mayan e?lence anlay???n?z onlar? size ba?l?yor.

yay

YAY

?nsanlar b?rak?n sizi ba??na buyruk ve umursamaz biri olarak görsünler. Gerçek dostlar?n?z?n yan?nda nas?l yard?msever ve uysal oldu?unuzu bir tek onlar bilecek! Gerçekten sevdi?iniz dostlar?n?za yard?m etmek için yapmayaca??n?z fedakarl?k yok. Ayn? zamanda çok iyi bir dinleyicisiniz!

o?lak

O?LAK

Arkada?l???n?z boyunca sevecen bir dostsunuz ancak s?k?lana kadar! Sizi fazlas?yla s?kan arkada?lara fazla katlanam?yor ve kaç?yorsunuz. Bu sizin çevrenizde güvenilmez gibi alg?lanman?za neden olsa da, asl?nda bu ?ekilde ilk önce kendinizi önemsedi?inizi gösteriyorsunuz.

kova

KOVA

Benmerkezci ki?ili?iniz, sevdi?iniz dostlar?n?z söz konusu olunca yerini ba?ka bir karaktere b?rak?yor. Onlar? dinlemekten, sorunlar?na çözüm üretmekten, takip etmekten resmen keyif al?yorsunuz! Bu da sizi ömür boyu güvenilir bir dost yap?yor. Ayn? zamanda kendi sorunlar?n?z? da siz anlatmadan anlayacak ba?l?l?kta arkada?lar ar?yorsunuz.

bal?k

BALIK

Duygusal ki?ili?iniz arkada?l?k ili?kilerinizi de zaman zaman etkiliyor. Sorununuzun ne oldu?unu söylemek yerine, küsmeyi tercih ediyor ve özür bekliyorsunuz. Sizi tam olarak çözebilen bir arkada? çevresi buldu?unuzda ise, moraliniz yüksekken ne kadar e?lenceli olabilece?inizin bir s?n?r? yok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
38
Shares

Bir cevap yazın