meditasyon

Ünlü Oyuncu ve Aromaterapist Ay?e Tolga Evde meditasyon ile ilgili bilgi verdi.

Meditasyon konusunda uzun y?llard?r sürdürdü?üm kendi sa?l?kl? ya?am deneyimlerime dayanarak, sizlere evde meditasyon tekniklerinden bahsetmek istiyorum. ?ayet sürekli yorgun, sinirli, bitkin hissediyorsan?z ya da herhangi bir olaydan ötürü rahats?zl?k duyuyorsan?z, meditasyon ile bu sorunlar? hafifletebilirsiniz.

Meditasyon; stresle sa?l?kl? ?ekilde ba?a ç?kabilmek, beden ve ruh aras?ndaki toksinlerden ar?nabilmek ve içe dönmek için hem çok basit, hem de çok etkili bir yöntem. Meditasyonda ilerledikçe; kronik a?r?lar?n hafifledi?ini, depresyonunuzun azald???n? fark edeceksiniz. Huzurun yaln?zca kendinizde bulabilece?iniz bir kavram oldu?unu anlayacak ve e?yalarla, sat?n al?nan yeni ürünlerle sa?lanmayaca??n? fark edeceksiniz. Meditasyon sayesinde, inanç ve umut kavramlar? bamba?ka boyutlar kazanacak.

Peki, siz bu felsefeye dahil olmak ve hayat?m?z? da bu bak?? aç?lar? e?li?inde ?ekillendirmek istedi?imiz de nas?l bir yol izlemelisiniz?

  • Meditasyon yapmak için özel giysilere, özel mekanlara gerek yok. Sadece kendinize inan?p, istedi?iniz her yerde ve her ko?ulda meditasyon yapabilirsiniz.
  • ?lk olarak meditasyonun birbirinden farkl? bir çok yöntemi oldu?unu belirtilerim. ?ayet meditasyona yeni ba?lanacaksa, a?a??daki öneriler faydal?
  • Dik ve rahat ?ekilde oturun. Bu sayede uyku ya da dikkat da??n?kl???
  • S?rt, ba? ve boyun ayn? seviyede olacak ?ekilde dik tutulmal?. Daha sonra ise vücudunuzu gev?etmeye ba?lay?
  • Düzenli ve koordineli aral?klarla nefes al?p verin. Nefes al??veri?leriniz esnas?nda mümkün oldukça nefesinize yo?unla?maya özen gö ?nip ç?kan karn?n?za odaklan?n.
  • Dikkat da??n?kl??? ile kar??la?man?z oldukça normal. Hemen pes etmeyin ve kendinize yo?unla?maya çal???
  • Bu a?amalar 20 dakika devam etsin. Her meditasyonda daha da a?ama kaydetti?inizi gö Meditasyon süresinden tatmin oldukça sonra yava? yava? eski pozisyonunuzu al?n. Gözlerinizi yava?ça aç?n ve etraf?n?zdakileri inceleyin. Acele etmeyin
  • Belirtti?im k?sa ve pratik yöntemlerle evinizde rahatl?kla meditasyon yapabilir ve böylece hissetmek istedi?iniz arzu, ferahl?k ve zindelik hissine çabucak kavu?
  • Kaynak: http://www.aysetolgaiyiyasam.com/evde-meditasyon-teknikleri
Total
0
Shares

Bir cevap yazın