Kahve tüketimi abart?ld???nda baz? sa?l?k sorunlar?na neden olabilir. Peki günde kaç fincan kahve içmek normaldir? Kahve tüketiminde s?n?r ne kadar olmal??

Tip 2 diyabet, bunama, kalp krizi, felç ve karaci?er kanseri riskini azalt?yor; içerisindeki kafein yoluyla metabolizman?z? h?zland?r?yor ve kilo vermenize yard?mc? oluyor. Kahve, ku?kusuz mucizevi bir içecek.

Peki bu faydalar?ndan dolay? fincan fincan kahve mi içmelisiniz?

Elbette hay?r. ?çerisindeki kafeinden dolay? kahve tüketimine belirli bir s?n?r getirmeniz gerekiyor. E?er mide ek?imesi, uykusuzluk, anksiyete ve gerginlik gibi ?ikayetlerin varsa, kahve tüketimi konusunda özellikle dikkatli olman?z laz?m.

Eating in Color kitab?n?n yazar? Beslenme Uzman? Frances Largeman-Roth, konu üzerine yap?lan çal??malarda gözlemlenen faydalar?n 0.25 ml ölçülü 5 fincan kahve ile s?n?rl? oldu?unu belirtiyor. Bu da günde 400 mg kafeine denk gelmekte.

Ancak, güvenli bir ?ekilde tüketebilece?iniz miktar biraz daha fazla olabilir. Epidemiyoloj Uzman? Dr. Rob van Dam, ara?t?rmas?nda, günde 6 fincana kadar kahve içen ki?ilerin ölüm riski oranlar?nda bir art?? gözlemlenmedi?ini belirtiyor.

Fakat bu miktarlar? zorlamadan önce biraz dü?ünmeniz gerek. E?er yüksek tansiyon, diyabet, anksiyete, reflü gibi rahats?zl?klar? kontrol alt?nda tutmakta zorlan?yorsan?z, kahve tercihinizi kafeinsiz kahve ile de?i?tirmeniz iyi olabilir. Sa?l?kl? olsan?z bile, kahvenin etkileri insandan insana de?i?iklik gösterebiliyor.

Örne?in Molecular Psychiatry’de yay?mlanan bir ara?t?rmada, baz? gen varyasyonlar?na sahip insanlar?n karaci?erlerinde kafein parçalanmas?n?n daha h?zl? oldu?u, bu yüzden de yan etkilerine maruz kalmadan daha fazla kahve tüketebilecekleri ortaya konuldu. Bu, tam tersi yönünde de geçerli. Yani, kafeini sindirmekte zorluk çeken insanlarda yan etkiler daha yo?un hissedilebiliyor. Hatta 1 fincan kahve bile gerginli?e yol açabiliyor.

?deal kahve tüketim seviyenizi nas?l belirleyeceksiniz? E?er kahve ya da kafein nedeniyle daha da a??rla?acak bir sa?l?k sorunun bulunmuyorsa, günde en çok 5-6 fincan kahve tüketmeye çal??mal? ve vücudunuzu dinlemelisiniz.

 

Total
26
Shares

Bir cevap yazın