Hayatta küçük tesadüfleri ki?iyi tan?mlad???n? dü?ünüyor Metin Akdülger ve ekliyor; “Bizim ailenin özel hastanede do?an ?ansl? çocuklar?ndan biriyim. Farkl? bir çocukluk geçirdim diyemem ama biraz daha bilinçli bir neslin çocu?uyum. Yugoslav, Selanik ve Üsküp göçmeni bir aileden geliyorum. Her göçmen ailede oldu?u gibi birbirine tutunan ve kendi dünyas?n? kuran bir aileden k?sacas?…” Medcezir dizinde Orkun Civano?lu karakterine hayat veren Metin Akdülger Bursa’da ailesiyle çiftlikte, hayvanlar?n içinde büyüyen ancak içinde her daim oyuncu olma iste?i ta??m?? biri. Enerjisi elverdi?i müddetçe mesle?ine devam etmek istiyor. Bir yandan ba??ms?z tiyatro projelerini sürdürme planlar? yap?yor, di?er yandan Medcezir’in kötü çocu?u Orkun’a hayat vermeye devam ediyor.

MET?N AKDÜLGER

Bursa’da çiftlikte büyüyen biri olarak ?stanbul gibi bir ?ehirde ya?amaya al??mak zor olmad? m??

?stanbul’a Koç Üniversitesi’nde okumak için geldim. Okulun ?ehrin karma?as?ndan uzakta, do?an?n tam ortas?nda yer almas? nedeniyle kendimi bask? alt?nda hissetmedim ve zamanla tam bir ?ehir insan?na dönü?tüm. ?u anda ?stanbul’un en girift yerlerinden biri olan Galata’da ya??yorum ama al??t?m ve seviyorum bu kaosu.

Üniversitede Uluslararas? ?li?kiler Bölümü’nde okudunuz. Tiyatroya olan ilginizi uyand?ran neydi?

Lisede küçük oyunlarda rol ald?m. Arkada? grubumla k?sa filmler çekerken de içimde böyle bir tutku oldu?unun fark?ndayd?m asl?nda.

O dönem etraf?n?zda oyunculuk yapmak için sizi yüreklendiren ki?iler var m?yd??

Arkada?lar?m yüreklendiriyordu beni. Bebeklik arkada??m ?u an yönetmenlik e?itimi al?yor, ben de oyunculuk yap?yorum. Bana göre bu çok de?erli… Geçti?imiz yaz birlikte k?sa bir film çektik. Konservatuara gitmedim çünkü o dönem siyaset daha fazla ilgimi çekiyordu ve Uluslararas? ?li?kiler okumay? da çok istiyordum. Bu e?itim bana farkl? bir bak?? aç?s? katt?. Hâlâ siyasetle ilgili dergileri takip ediyorum, makaleler okuyorum ancak politika yapmak istemiyorum. Güncel politikaya de?il; dünyan?n gidi?at?n? ilgilendiren stratejik siyasete ilgi duyuyorum. Oyunculuk konusunda üniversitenin ilk y?llar?nda palazlanmaya ba?lam??t?m ve hayallerimin pe?inden gitmeye karar vermi?tim.

Bu hayalleri gerçekle?tirmek için neler yapt?n?z peki?

Seçmeli dersler al?yordum ve tiyatro organizasyonlar?na kat?l?yordum. Üniversitede sahne ald???m ilk oyun Romeo ve Jüliet’ti hatta. Tybalt’u canland?rmak istemi?tim ama bana Romeo rolünü vermi?lerdi. Tybalt’u kendime benzetiyorum diyemem ama onun sertli?i çok ho?uma gidiyor. Ayr?ca Y?ld?z Kenter de Koç Üniversitesi’nde ders veriyordu. Bir dönem onun asistanl???n? yapt?m ve Hamlet çal??t???m?z süreçte bana oyunculuk ad?na hem çok ?ey katt? hem de cesaretlendirdi. Onunla sohbet etmek bile büyük bir art? de?erdi. Akabinde metot oyunculuk dersleri aramaya ba?lad?m ve Craft Tiyatro ile tan??t?m. Kaset adl? oyunda Vince karakterini canland?rarak profesyonel anlamda ilk kez sahne ald?m. Ard?ndan mart ay?nda vizyona girecek Bensiz isimli sinema filminde oynad?m.

Y?ld?z Kenter gibi güçlü bir tiyatro ekolünün temsilcisinden tavsiyeler alman?n size çok büyük katk?s? oldu ku?kusuz…

Y?ld?z Kenter büyüleyici bir kad?n… Türkiye’de oyunlar?n kolay kolay ç?kmad??? bir dönemde tiyatroyu devam ettiren Kenter’lere sayg? duymamak imkâns?z. Konstantin Stanislavski gibi yazarlar? okumaya ba?lad???m dönem bana; ‘?u an bunlar? okuma yoksa çok dü?ünmeye ve kafan? kar??t?rmaya ba?lars?n” demi?ti. ?imdi ufac?k bir tavsiyesinin dahi hayat?m? kurtard???n? görebiliyorum.

Bensiz’in fragman?n? izleyerek dahi bizi çok etkileyici bir filmin bekledi?ini söylemek mümkün. Nas?l bir süreçti?

Filmin yönetmeni Ahmet Küçükkap?l? senaryoyu yazd?ktan sonra Necip karakterini dikkatlice okumam için bana göndermi?ti. ‘Bu filmi çekmek istiyorum rol almak ister misin?’ diye sordu?unda hiç dü?ünmeden ‘Evet’ dedim. Kolay kolay herkese gelebilecek bir rol de?il çünkü. Film kariyerini futbolculuk yaparak sürdüren Necip’in bir sakatl???n ard?ndan felç geçirmesini konu al?yor. Fiziksel bir dönü?üm geçirmek insan? hem çok zorlayan hem de ufkunu açan ama bir yandan da psikolojisine de etki yapan bir durum. 40 günde 17 kilo vermek bütün manyetik alan?m? de?i?tirdi. Çok garip bir histi ve bunu filmde izleyicinin de hissedece?ini tahmin ediyorum.

MET?N AKDÜLGER

?u s?ralar herkesin takip etti?i Medcezir dizisinde izliyoruz sizi. Ayn? dönemde Muhte?em Yüzy?l dizisinden de teklif ald???n?z? ö?rendim. Karar?n?z? belirleyen ne oldu?

Sar? Selim karakteri için teklif geldikten sonra deneme çekimleri oldu. Ayn? dönem Medcezir için de görü?melerim sürüyordu. Süreç ve ko?ullar böyle geli?ti; ?imdi Medcezir’in kadrosunday?m. ?u anda içinde oldu?um kadrodan çok memnunum. OC dizisinin uyarlamas? biliyorsunuz. Orijinali yay?nland??? dönemde de takip ederdim. Hatta Luke karakterine bay?l?yordum. Luke rolü dizide benim canland?rd???m Orkun… Rolün bana teklif edilmesi heyecan vericiydi ve o heyecan?m hiç tükenmedi.

Peki, canland?rd???n?z Orkun karakterinin kendinizle ba?da?t?rd???n?z yönleri neler?

Benzer noktalar?m?z da var hiç benzemedi?imiz noktalar da… Orkun çok disiplinli, ailesiyle olan ili?kileri çok kuvvetli biri. Kendi ba??ma ya??yorum ben de… Kendi çevresini kuran biri olarak bu özelliklerini kendime çok yak?n buluyorum. Ayr?ca Orkun’un kimseye göstermedi?i kapal? bir dünyas? var. Ayaklar? yere sa?lam basan ve çok dü?ünen bir adam. Bunlar? kendime yak?n bulurken; h?rs?n?, hayata kar?? kontrolsüz öfkesini, ac?mas?zl???n? ise uzak buluyorum. Hayatta verdi?imiz kararlar kim oldu?umuzu ve neye dönü?ece?imizi tan?mlar çünkü. Orkun bu tür zamanlarda çok fevri, can ac?t?c?, s?ra d??? metotlara ba?vuruyor. Bu kararlar da normal hayatta benim alamayaca??m kararlar…

Serenay Sar?kaya ve Ça?atay Ulusoy ile aran?zdaki uyum nas?l?

Çok keyifli bir ekiple çal???yorum. Bana bir ?eyler ö?reten, çekim s?ras?nda çok iyi pas alabildi?im, özveriyle çal??an oyunculularla ayn? ekipteyim. ?lk dizi tecrübemde bu kadroda yer almak çok önemli benim için. Oyunculuk ya?ama nedenim diyebilirim. Nas?l ‘daha iyisi’ni yakalayabilirim bunu ara?t?r?yorum.

Ça?atay Ulusoy ile birlikte genç k?zlar?n hayranl?k duydu?u iki oyuncu oldu?unuzun fark?nda m?s?n?z?

Ekran çok ilginç bir platform… San?r?m ben orada oldu?um için be?eniliyorum. Elbette göze hitap etmek ho? ama hayat?mda önem verdi?im bir nokta de?il fiziksel görünüm.

Sizi en etkileyen filmler ve oyunlar hangileri?

?imdiye kadar Türkiye’de izledi?im ve en be?endi?im oyun Berkun Oya’n?n Güzel ?eyler Bizim Tarafta’s?yd?. Bu y?l Asmal?sahne’de izledi?im Kurabiye Ev oyununu da çok be?endim. Beyazperdede ise Tunç Okan’?n Otobüs filmi, Fight Club, Popüler ve Werner Herzog imzas? ta??yan Nosferatu, Bir Deh?et Senfonisi…

Hayatta hiçbir ?ey mesle?inizin önüne geçemez mi?Hayat?n?zda biri var m? bilmiyorum ama a?k örne?in…

Ailem ve sevdi?im insanlar geçebilir yaln?zca. ?u anda hayat?mda biri yok ama öyle bir karar vermemi gerektirecek bir duruma sokmayan bir k?z arkada??m olsun isterdim. Beni oldu?um gibi, ya?ad???m hayatla, kariyerimle, yaln?zl???mla, kendi halimle kabul edebilecek biri k?z arkada??m olabilir. Öyle olunca zaten bir problem kalmaz diye dü?ünüyorum.

MET?N AKDÜLGER

Nas?l kad?nlardan ho?lan?yorsunuz?

Güzel kad?nlardan ho?lan?yorum ben. Örnek vermem gerekirse Marion Cotillard gibi kad?nlar? be?eniyorum. Elbette fiziksel özellikler çok önemli çünkü insan?n kendine nas?l bakt??? da kendisini tan?mlar. Ayn? zamanda hayat?n fark?nda olan, ya?amaktan zevk alan kad?nlar? seviyorum.

Modayla ilgili misiniz?

Çok be?endi?im ve üzerime yak??t?rd???m k?yafetleri giyerim. Belli bir tarz?m yok ama k?yafetlerde siyah, lacivert renkleri tercih ediyorum. Her yerde görebilece?im k?yafetlerdense butik parçalar? al?yorum. Genellikle yurt d???na ç?kt???mda ?ehrin ara sokaklar?nda ke?fetti?im ma?azalardan al??veri? yap?yorum.

Kad?nlar?n k?yafetlerine dikkat eden erkeklerden misiniz?

Ederim… Kendi fizi?inin fark?nda olarak k?yafet seçen, a??r?ya kaçmadan do?al giyinen kad?nlar? severim. Ben kad?n cinsiyetine hayran?md?r. Do?al seleksiyona bakt???n?zda sosyal ili?kileri daha geli?mi? canl?lard?r kad?nlar. Hayata ve insana daha yöneliktir. Moda hayata yönelik bir alan ve kad?nlar?n bu alandaki üstünlü?ü a?ikâr. Moda kad?nlar?n içinde kendilerine dair bir ?eyler bulabilece?i bir dünya. Bu yüzden moday? tüketim ç?lg?nl??? olarak görmüyorum.

K?skanç biri misiniz?

K?skançl?k kötü bir özellik de?il bence. Dizide canland?rd???m Orkun karakteri kendi güç dengeleri sars?ld??? için k?skançl???n farkl? boyutunda olan biri ama ben de?ilimdir… Bir erke?in sevgilisini k?skanmas? bir çocu?un annesini babas?ndan k?skanmas? kadar do?al bence. Bu yüzden hayat?ma zarar verecek kadar güçlü bir duygu de?ildir benim için k?skançl?k.

Kendinize güvendi?inizi söyleyebilir miyiz o halde?

Her alanda güvenmiyorum asl?nda… Yapt???m i?te kendime güveniyorum, evet fakat oyunculuk sektöründe yaln?zca kendinize güvenmeniz yeterli de?il. Yönetmenimin de güvendi?i, anla?t???m?z noktada güzel sonuçlar yakalan?r. Günün sonunda kendi i?imde kendime güvenen biri olmak için elimden geleni yap?yorum.

Ünlü olduktan sonra paparazzi’lerin hayat?n?za dâhil oldu?u yeni bir ya?am biçimine adapte oluyorsunuz. Bu sizi korkutuyor mu?

Çok rahat bir his de?il elbette. Ancak içinde bulundu?umuz dönemde her yerde kameralar var ve sürekli izleniyoruz zaten. Oyunculuk yapmayan bir ki?i için de ayn? ?ey geçerli asl?nda. Olabildi?ince kendi hayat?m? samimi ya?amaya çal???yorum. Magazinin hayat?ma çok dâhil oldu?u an eminim ki çok rahats?z olurum.

Sosyal medya ile aran?z nas?l?

Sosyal medyayla çok içli d??l? de?ilim. Zaten genel olarak televizyona ve internete daha kompakt zaman ay?r?yorum. Elbette herkes gibi Twitter ve Instagram’daki geli?meleri ben de takip ediyorum. Sosyal medya ilham alabilece?iniz ya?ad???m?z yüzy?l?n en önemli platformu.

Twitter’da Medcezir fanlar?n?n dizinin Mina, Orkun, Hale, Eylül karakteriyle olu?turdu?u hesaplar hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

Twitter çok ilginç bir platform asl?nda. Biri sizi mention etti?inde bunu görebiliyorsunuz. Ula??labilirli?i bir t?k ötenize ta??yor. Bence sosyolojik ve psikolojik olarak incelenmesi gereken, içinde cevher bar?nd?ran bir dünya. ?nsanlar?n Twitter’da bu karakterler üzerinden ileti?im kuruyor olmas? bence bir yandan korkutucu di?er yandan da çok de?erli. Her ?ey çok kolayca sahtele?irken insanlar bir konu hakk?nda dü?ünerek kendilerini ifade edilmeyi deniyorlar. Sürekli kendini yenileyen ve h?zla evrim geçiren sosyal medyada durum nereye gidecek merakla bekliyorum.

Röportaj: Tu?çe Kayar

Total
20
Shares
1 comment

Bir cevap yazın