Saçlar?n? k?sac?k kestirmi?. Belli ki yenilik yapmak istemi?. Dedi?ine göre y?llar önce de bu kadar k?saym?? saçlar?. Büyük risk alm?? fakat çok da yak??m??; insan?n asab?n? bozacak derecede güzel olan yüz hatlar? ve her daim gülen masmavi gözleri iyice ortaya ç?km??. Tevekkeli de?il, ex-playboy e?i Malkoç Süalp daha ilk bir araya geldiklerinde; ‘Sen osun’ demi?. Malumunuz k?sa süre sonra da evlenmi?ler.
Kendisinin sinir bozan bir di?er özelli?i var o da bütün ekibin gözlerine inanamad??? kasl? bacaklar?. Bacak deyip geçmeyin, Veet’in son reklam?nda yer alan Bade’nin bacaklar? gerçekten mükemmel . Hâl böyleyken Kaf Da??’nda gezindi?ini dü?ünmeye ba?l?yorum ki önce ö?len yeme?inde; ‘Neden lezzetli olan her ?ey kalorili?’ diye yak?na yak?na ama müthi? zevk alarak pizza yerken onun bizden oldu?unu anl?yorum. Güle oynaya röportaj yapt???m?zda onu biraz daha tan?yorum. Röportaj bitimi minik ?ortu, renkli gömle?i ve üzerinde ad?n?n yazd??? YSL çantas?yla arabaya bindi?inde ?oföre; ‘Süleyman, bak beni nas?l b?rakt?n, nas?l ald?n? Güzel olmu?um de?il mi?’ dedi?indeyse kafamda biraz daha ?ekilleniyor: Çok sevdi?i ikinci soyad?yla, Bade ??çil Süalp’? tan?mak laz?m.

03

Evlendin, peki sonra? Nas?l bir ?eymi? evlilik?

Nas?l tarif edilir ki… Aidiyete dair bir duygu. ?ki bedeni bir bedende ta??ma hissi, iki bedeni bir ruha s??d?rma hali.

Birçoklar?n?n aksine iki ay gibi k?sa bir süre beraber olup, ard?ndan hemen evlendiniz.

?nsanlar?n y?llar süren ili?kileri oluyor, evlenmek için bir ?eyleri hesapl?yorlar. Kimisinin okulu var, kimisinin maddi durumu yerinde de?il, yani herkesin bir sebebi var. Bizim belki de ?ans?m?z bu konularda s?k?nt? olmayacak bir evlilik ya?amam?z. Bizimki ‘kald???m?z yerden birlikte devam etmek’ gibi bir ?ey oldu. ‘Biz buraday?z. Â????z, evlenelim. Evlenelim mi? E hadi evlenelim’ diyerek evlendik. Hiç hesaps?z oldu ve hesaps?z da bir ili?ki ya?ad?k. Sahte hiçbir ?ey ya?amad?k. Nas?lsak, öyle girdik bir evin içine.

Bir an bile dü?ünmedin mi yani?

Yanl?? bir ?ey yap?yor muyum diye mi? O an dü?ünmedim. ?imdi dü?ününce; ‘Allah’tan yanl?? biri olmam??’ diyorum. ?n?allah böyle de devam eder.

Playboy’ diyorlard? e?in için.

(Gülerek) Demi?ler ya…

Korkmad?n m? playboy olarak an?lan biriyle evlenmekten?

Play tu?u bende. (Uzun uzun kahkaha att???m?z? söylememe gerek yok san?yorum.)

Evlili?inden çokça bahsetti?in için yap?lan ele?tirilere ne diyorsun?

Çok; ‘Ay kocac?m, kocac?m’ halinde biri gibi lanse ediliyorum ama biz ?u an flörtü ve evlili?i ayn? anda ya??yoruz. N’olur insanlar biraz sayg? duysun. Evlili?in ba??nda bir cicim ay? vard?r ya, biz daha flörtün de ba??nday?z. Buldumcuk de?iliz, hakikaten yeni al???yoruz birbirimize, birbirimizi yeni yeni tan?yoruz. Ba?tan verdi?imiz karar evlilik oldu. ?u an için çok ?ükür diyorum, do?ru insanm??. Bo?una ayr? zaman geçirip, vakit kaybetmedik ve bir an önce evlendik. ?leride çocuklar?m?za da anlataca??m?z güzel bir evlili?imiz olur in?allah.

?nsanlar de?i?ir mi?

Tabii ki de?i?ir. Her gün, her saniye insan? tecrübe ediyor. Ben bugün dünden farkl? biriyim, ama de?i?mek derken ?unu yapmam; at?yorum, o korku filmi o sevmiyorsa; ‘Ben de sevmem’ deyip, korku filmi izlemekten vazgeçmem. ‘Nesini sevmiyorsun, bak izle bir kere’ diye payla??mc? olurum.

O zaman sen ili?ki anlam?nda ne de?i?me ne de de?i?tirmeye çal??ma taraftar?s?n.

Özgür olmak taraftar?y?m. Ki?i kendi gibi oldu?u zaman do?ru oluyor. Sadece ili?kiler için geçerli de?il, her tür ili?kisi için geçerli. ?kiyüzlü olmamak gerekiyor. Oldu?un gibi olup, o ?ekilde kabullendirmek ve kabullenmek gerekiyor. Di?eri özgürlük k?s?tlamak oluyor, o ki?iyi ba?ka ?ekle sokmak, karakterinden uzakla?t?rmak oluyor. O zaman sen onun karakterine â??k olmam?? oluyorsun. Biz daha ilk görü?memizde bu sohbeti yapt?k ve tamamen ayn? mant??? güdüyorduk. Zaten bizi bir araya getiren, do?ru insan dedirten ?eyler de bu konu?tuklar?m?z oldu. Ayn? s?k?nt?lar? tecrübe etmi?iz ve belki bu yüzden birbirimizi do?ru olarak gördük.

Kendini tarafs?z de?erlendirirsen, neden o play tu?u sende?

Yaa, o ?akas? tabii…

?aka tabii ama bazen öyle bir ?ey olur ki bir kad?n kimsenin yapamad???n? yapar.

Yok, ben o kadar özgüvenli konu?amam. Sonuçta e?im bir oyuncak ya da kukla de?il. Play tu?u da yok, o i?in ?akas?… Asl?nda ‘playboy’ demeleri çok da rahats?z etmiyor beni. Ba?ta önyarg?l?yd?m, neredeyse ili?kiden uzakla?acakt?m. O korkuyla devam etseydim, bugün o evlili?i de ya?ayamayabilirdim. ?ans verdim, bir kar?? kar??ya gelelim, “Hop! N’oluyor karde?im, senin arad???n kad?n ben de?ilim” deme özgüveniyle gittim kar??s?na. Ama gördü?üm insan bamba?ka bir yap?ya sahipti. Herkes bir ?eyler ya?ad?, onun ya?am?? olmas? bence daha iyi. O kadar playboy idi madem, sonunda geldiyse iyidir. Demek ki ben de fena de?ilim.

Aksini dü?ünürsen hayat zor olur zaten.

‘Çok tecrübeli, her türlü kad?nla birlikte olmu?tur, ay s?k?l?yor mu benden, öyle mi böyle mi’ diye dü?ünceye girersen ohoo! Ben onu playboy olarak görmüyorum. Onun da benim gibi bir ya?ant?s? var ve insanlar önyarg?l? olabiliyor. Mesela oyuncusun ve normal bir vatanda?a göre daha rahat ya??yorsun gibi alg?lan?yor. Playboyluk do?ruyu bulamad??? için üst üste ayr?l?klar ya?am?? insanlara denecek bir ?ey de?il bence. Bir de o hep ikiz karde?i Tarkan’la kar??t?r?l?yor. O da çok düzgün biri ama arad???n? bulamam??. O yüzden art?k; “Yan?nda ben varsam, o Malkoç” diyorum.

02

‘A?k? aramay? b?rakt???nda gelir’ derler biliyor musun?

O benim ba??ma gelen i?te. Ben tamamen kariyerime odaklanm??t?m. Malkoç’un hayat?ma girdi?i dönemde arka arkaya ödüller al?yordum. Özgüven gelmi?, daha neler yapabilirim, workshop’lara kat?lay?m filan diyordum. Onun için de playboy diye yaz?l?p çiziliyordu ya; (Gülerek) ‘Ben ona prim mi verece?im, hadi oradan’ dedim ama bana kar?? o kadar kibard? ki…

Az önce stüdyoya geldi?inde de çok ilgiliydi sana kar??.

Gerçekten bana kar?? çok kibar. Gelince ?a??rd?m, bir ?eye can?n m? s?kk?n falan diye sordum çünkü sadece iki saniyeli?ine u?ray?p gitti. ??te onun için ‘oyunculu?u b?rakt?rd?, ?öyle maço, böyle bilmem ne’ diye yaz?l?yor ama bunlar uydurma.

?lk görü?te a?ka inan?r m?s?n ya da bunu mu ya?ad?n?

Malkoç bence yak???kl? bir erkek ve normal ko?ullarda ilk bak??ta â??k olurdum belki, ama i?te bilinen bir simayd?, playboydu. “Kariyerim mi ona çekici mi geliyor? Reklam yapmak m? istiyor? Ben onun için sadece fiziksel güzellik miyim?” ?eklinde soru i?aretlerim olmu?tu ba?ta. Kad?nlar kullan?lmaktan korkar, bir de me?hur olman?n getirdi?i ayr? bir korku var. Biraz kaçt?m, sonra “Mant?kl? ol, kaç ya??ndas?n, kime kand?n ki bu ya?a kadar?” dedim kendime.

O ne dü?ünmü? peki?

Asl?nda o beni ilk gördü?ü gece, bakt??? an anlam??. ?lk görü?me ?ans?n? yakalad???nda oturup sohbet etti?imizde zaten bana dedi ki; ‘Sen osun.’ ‘O kim?’ dedim? ‘Sen’ dedi; ‘Osun, anlars?n.’ Sonra zaten her gün görü?meye ba?lad?k. Görü?tü?ümüz her gün birbirimize daha uyumlu oldu?umuzu hissettik.

Peki, sürekli bir ilerleme halindesin. Çok mu çal???yorsun?

Çok çal???r?m, çok heyecanlan?r?m. Heyecandan uykusuz gitti?im bile olmu?tur sete. Yönetmenimle konu?urum, herkese dan???r?m, karakterimin ruh halini anlamaya çal???r?m. Ancak o sahneyi çektikten sonra rahatlar?m. Bilgiye hep aç?k olmak ve sayg? duymak gerekiyor.

Oyunculuk anlam?nda sana yol gösteren biri var m??

Benim e?itim almaya karar vermemin en büyük nedenlerinden biri Tuncel Kurtiz’dir. Tuncel a?abey bana demi?ti ki; ‘K?z?m bak ben bu ya??mday?m, daha oyunculuk ne bilmem. Bu böyle bir ?ey. Sen hem kamera yüzü olan birisin, hem bu i?i çok iyi k?v?ran birisin. Her ?eyinle bu sektöre uyuyorsun, kendini e?it. Hep e?it. Ödüller al?rs?n o olur, bu olur ama bu yolun sonu yoktur. Yolun sonu, seni sonun ancak.’ Kulaklar?mda hep onun bu sözleri ç?nlar.

Bu yol mücadele gerektiriyor mu?

Tabii ki… En ba??nda güzelli?in her kap?y? açt??? dü?ünülebilir, ama biraz mant?k yürüten biri bunun böyle olmad???n? bilir. Harcan?p gidenlerden anla??l?yor. Kendini geli?tiriyorsan devam ediyorsun. Aksi takdirde iki projede bulunuyorsun, ondan sonra bitiyorsun.

Senin kadar çaba gösteren bir kad?n ‘ruh ikizi’ istese dahi oyunculu?u b?rakmaz gibi geliyor bana.

Evet, do?ru. Yeni evlendim ve ?imdi tabii ki ara verdim. Dizi çekimleri çok zaman al?yor ama ben oyunculu?u b?rak?yorum diye bir ?ey yok asla. Sinema mesela, çok istiyorum bir filmde oynamak…

01

Peki, güzelli?in dezavantajlar?n? ya?ad???n oldu mu?

Oldu tabii. D??ar?dan sadece güzel oldu?unu ve güzel oldu?un için birçok ?eye sahip olabilece?ini dü?ünenler var. Bu yüzden insan? daha çok s?nava tutma durumlar? var. Haberleri yok. Olay orada i?te! Asl?nda belki de ben daha çok emek harc?yorum.

Güzelli?in i?e yaramad??? bir konu daha var. K?skanç m?s?n?

Valla ben k?skanç biri de?ildim. Bugüne kadar hiç öyle bir yan?m yoktu ama çok samimi ?ekilde ?öyle söyleyeyim; tan?n?r olman?n bende yaratt??? tuhaf ruh hali oldu e?imin yan?nda. Bunu ilk kez söylüyorum, o da röportajda okur. Bir restorana gidiyoruz, biri yan?m?za gelip e?ime telefonu verip; ‘Foto?raf?m?z? çeker misiniz?’ diyor. O yüzden; ‘Tamam ilgi çekiyor olabilirim ama ben de seni çok k?skan?yorum’ ya da (Gülerek) ‘Niye o kad?n?n telefonunu al?yorsun da çekiyorsun?’ gibi bir oyuna ba?lad?m ve ard?ndan o oyunun içinde kaybolmaya ba?lad?m. Yar? ?aka yar? ciddi bir durum var yani…

K?skançl???n ili?kiyi bozmamas? için ne yapmak gerek?

Kar??ndaki insan? özgür b?rakmak gerek. Giden gider kalan kal?r. Bugüne kadar ben de yaln?zd?m. Allah bozmas?n, ili?kime zarar gelmesin ve bu mutluluk devam etsin. Etmezse çok y?pran?r?m, çok üzülürüm ama hayat benim için kald??? yerden devam eder. Benim annem babam da ayr?ld?, hayat devam etti ikisi için de. (Gülerek) A ben ili?ki uzman? m? olsam? Dur böyle bir program yapay?m.

Senin k?skanma halin aidiyet duygusuyla m? ilgili acaba?

Anne evlad?n? k?skan?r m?? K?skanmaz. O benimseme öyle bir ?ey. ?unu da söyleyeyim; benim k?skançl?k diye içimde bar?nd?rd???m duygu asl?nda koruyup, kollamak. ?çgüdüsel olarak, onu k?ymet verdi?im için yapt???m bir ?ey, ama onun bak?? aç?s?ndan k?skançl?k olabilir. Kar??mdaki insan neyi, neden yapt???m? anlarsa güzel, anlamazsa ‘Of darald?m’ der. K?zlar, size sesleniyorum; ilk ba?ta neysen o ol. Sahiplenme, art?k benimsin deme; kimse kimsenin de?il.

?nsan kaybetme korkusuna kap?ld??? zaman ba?ka biri gibi davran?yor olabilir mi?

Evet, o zaman kontrol d??? davran?yorsun. Kafanda birtak?m paranoyak senaryolar yarat?yorsun, hepsi de gerçek oluyor. Oturdu?un yerden hayal edersen duvarlar da oynar. Özgüven gerekiyor; giden gider diyeceksin. Çok kolay bir ?ey de?il bu. Ben çok arkada??ma ak?l veririm. Bana derler ki; ‘Ne kadar haz?r cevaps?n, ne kadar zekisin.’ De?ilim ya! Hani roman okursun ili?kilere dair bir ?ey ö?renirsin ya, arkada??ndan da bir ?ey ö?reniyorsun. Uygulamaya gelince evet s?k?nt?l?, ama formül bu.

Gece tam uykuya dalmadan önce nas?l hissediyorsun kendini? Ne diyorsun kendi kendine?

Ay ben evliyim! (Kahkaha at?yor) Öyle bir ?ey… Yan?ndaki insanla devam edece?ini biliyorsun, büyük de konu?mak istemiyorum ama bence öyle devam edecek. Öyle olmas? gerekiyor. Zaten aksini dü?ünüp alenen söyledi?im zaman e?ime sayg?s?zl?k olur. ?unu diyebilirim; ben gece onunla uyurken ?ey hissediyorum; huzur

Total
0
Shares

Bir cevap yazın