Onu çözdü?ünüze mi inan?yorsunuz? Bir daha dü?ünün. Erkek anatomisi hakk?nda payla?t???m?z bilgiler sayesinde daha fazla tatmin olmas?n? sa?lay?n.

[imagebrowser id=1855]

01

Penis, pi?memi? sosise benzer ama o kadar basit bir ?ey de?ildir. En tepede, penis ba?? ad? verilen, sinir uçlar?yla dolu, mi?fere benzeyen k?s?m bulunur. Penis ba??n?n, kal?n ve yuvarlak kenar?na korona ad? verilir. Koronan?n k?vr?ld??? noktan?n hemen alt?nda frenulum adl? ultra hassas bir ç?k?nt? bulunur. Bu esnek doku ?eridi, sünnet edilmemi? bir penisin, sünnet derisine ba?l?d?r. Erke?iniz, terzi elinden ç?km?? bal?kç? yaka m? giyiyor? E?er öyleyse, frenulumun tek i?levi, iyi hisler yaymakt?r.

A?a?? do?ru inildi?inde, mutluluk çubu?unun ekseriyeti, ereksiyon sa?lamak için içi kanla dolan iki adet süngerimsi doku sütunundan olu?an korpora kavernozadan olu?ur. Sidikyolunu, yani sidik ve spermi geldikleri yerlerden, ba??n ucundaki deli?e nakleden kullan??l? boruyu kaplayan korpus spongiosum da benzer bir dokudan olu?ur.

Bu konulara dokunmak zaten güzel duygulara her halükarda yol açacakt?r ama nas?l dokunulaca??n? bilmekte keramet vard?r. He Comes Next kitab?n?n yazar?, Seks Terapisti Dr. Ian Kerner’a göre, “Ba??n yak?n?ndaki üst taraflar, sürtünmeye tepki verir, dipteki, daha a?a??daki k?s?mlar ise bas?nca tepki ve verir.” Mükemmel bir birle?im sunmak için ?unlar? yapabilirsiniz: Ön sevi?me s?ras?nda, penisin dibini, parmaklar?n?zla s?k?ca kavray?n. Bas?nç, penisteki kan ak???n? s?n?rland?rarak, erke?in ereksiyonunun daha uzun sürmesini ve orgazm?n ertelenmesini sa?lar. Ba? k?sm?na da, a?z?nla ya da di?er elinizle sürtünme sa?lay?n… Bu yolla, sevgilinizin, bir ay boyunca bula??klar? y?kamaya söz verece?ini garanti ederiz.

Total
3
Shares

Bir cevap yazın