Prenses Diana ölümünün üzerinden 22 y?l geçmesine ra?men hala ilham vermeye devam ediyor. Stiline ilave olarak güçlü saç ve makyaj?yla da her zaman için önemli esin kaynaklar?m?zdan.

Yo?un ilgi gören k?sa saçlar?, tercih etti?i mavi eyeliner’? ve içinden gelen o do?al güzelli?i… ??te onun göz kama?t?r?c? güzelli?inin izinden gitmek isteyenler için Prenses Di’nin güzellik kurallar?.

#1 Cilt tipine uygun bir bak?m rutini

Prenses Diana’n?n genlerinin de etkisiyle mükemmel bir cilde sahip oldu?u bilinenler aras?nda. Bununla birlikte ise cildine günlük olarak serum / SPF krem uygulamak ve nemlendirmek onun olmazsa olmazlar?ndand?.

#2 Kaliteli bir uyku

Prenses Diana’n?n güzellik rutininin en önemli parças? ise kaliteli bir uykuydu.

Ünlü estetisyen Renée Rouleau, “Uyku eksikli?i, cildin solgun ve yorgun görünmesine neden olarak dola??m?n bozulmas?na neden oluyor” diye aç?kl?yor. “Ek olarak, iyi bir gece uykusu almak önemlidir, çünkü uyku yoksunlu?u ayn? zamanda strese de neden olur.”

#3 Her ?eyi ölçülü olarak yapma

Alkol ve sigara kullan?m?n?n cilt üzerindeki olumsuz etkisinin fark?nda olan Prenses Diana, ikisini de ölçülü kullanarak en önemli güzellik varl???n? bu ?ekilde korumaya çal???yordu.

#4 ?mza bir makyaj görünümü

Makyaj Artisti Mary Greenwell, “Her zaman cildinin tonuna uyan bir temel nemlendirici ile ba?lard?k ve sonra göz bölgesini kald?rmak için de bir kapat?c? kullan?rd?k” diye özetliyor Prenses Diana’n?n makyaj?n?. Rimel ve o günün ruh haline göre tercih etti?i rujla da kapan??? yapt???n? ekliyor.

Maskara uygularken köklerin kapland???ndan emin olmak istedi?ini belirten Greewell, Diana’n?n o son dokunu?u da parfümle yapt???n?n alt?n? çiziyor.

#5 Risk almas?

Özellikle de saç kesimiyle o dönem için risk ald???n?n alt?n? çizebiliriz. 1990 y?l?nda saç stilistiyle beraber dü?ünülmez olan? yapt? ve saçlar?n? kesti. 80’lerin uzun ve hacimli saçlar?n?n aksine, onun tarz? “daha sportif, daha androjen bir görünüm” oldu.

Total
0
Shares