Bu yaz? bir tutulmaya haz?rlan?rken dikkate alman?z gereken noktalar? gösterecektir. ?lk olarak iki deyimi tan?mlayal?m: Güne? tutulmas? ve Ay tutulmas?.

Güne? tutulmas? Ay, Güne? ile Dünya’n?n aras?na geldi?i zaman ve Güne?’in ?????n? kesti?i zaman olu?ur. Güne? tutulmas? daima yeniayd?r ve yeni ba?lang?çlar? vurgulama e?ilimindedir.

Ay tutulmas? Dünya, Ay ile Güne?’in aras?na geldi?i ve Güne?’in Ay’dan yans?yan ?????n? kesti?i zaman olu?ur. Ay tutulmas? daima dolunayd?r ve ço?u zaman biti?leri ve tamamlanma noktalar?n? vurgular.

?imdi, sizi beklenmedik bir ?ekilde etkiledikleri zaman tutulmalarla en iyi ?ekilde ba?a ç?kabilmeniz için akl?n?zda tutman?z gereken baz? noktalar? gözden geçirelim.

 

güne? tutulmas? nas?l izlenir

1) Tutulmalar horoskoplar?m?zdaki dramatik “joker” kartlar?d?r. Oldukça h?zl? bir ?ekilde bir evrim ve olgunluk seviyesinden, daha yüksek ba?ka bir seviyeye geçebilmemiz için bizi sarsarlar.

2) Tutulmalar büyük ya?amsal olaylar?n haberlerini getirirler: Bir bebe?in do?umu, evlilik, terfi ya da kariyerde yükseli?, önemli bir seyahat, hayati bir i? anla?mas?n?n imzalanmas?, bir insan?n kendi i?ini kurmas?, ev sat?n almak ya da satmak, ülkenin öbür ucuna ta??nmak, eve bir hayvan almak (ya da kaybetmek), ameliyat veya sa?l?kla ilgili önemli bir geli?me, üniversiteden mezun olmak (tutulma üniversite e?itiminin ba?lad??? tarihi de vurgulayabilir), bo?anmak, kitap yay?nlamak ve di?erleri.

Ayr?ca önemli bulu?malar ve ayr?l?klar ya da birinin i?ini de?i?tirmesi, tutulmalarda s?k rastlanan olaylardand?r. Ne olursa olsun, evrenin sizi ilerletmeye niyetli oldu?u belirginle?ecek.

3) Bir tutulmay? izleyen olaylar, normal bir yeniay ya da dolunay?n getirece?i olaylardan daha fazla a??rl??a sahip olacakt?r. Asl?nda bir tutulma turbo yeniay ya da dolunay gibidir – çok daha fazla güç ve enerjiyle yüklüdür. Tutulma sanki kaderinizde yaz?l?ym?? gibi görünen bir olay getirebilir. E?er y?ld?z haritan?zda tutulman?n etkiledi?i bir gezegen varsa, hayat?n?zda hiç beklemedi?iniz yön de?i?iklikleri olabilir. Tutulman?n sizi etkilemesi için mutlaka burcunuzda olu?mas? gerekmiyor. (Daha fazla bilgi edinmek için kendi yorumunuza bak?n.)

4) E?er bir tutulma do?um gününüze denk geliyorsa, onu izleyen sene kesinlikle olaylarla dolu olacakt?r. Hayat tarz?n?zda ya da y?ld?z haritan?z?n bir bölümüyle ilgili alanda büyük de?i?imler ya?ayabilirsiniz.

9 mart güne? tutulmas?

5) E?er bir tutulma do?um gününüze, do?um gününüzün yak?nlar?na ya da yükselen burcunuzun herhangi bir derecesine denk geliyorsa, sa?l???n?za dikkat edin zira her zamankinden daha fazla yorgun olabilirsiniz.

6) Tutulma yak?nlar?nda duydu?unuz haberleri ciddiye al?n. Genellikle bir durumu tersine çevirme imkan? yoktur. E?er tutulma s?ras?nda biri ho?unuza gitmeyen bir haber getirirse, en az?ndan gelecek dört ay içinde bu durumu de?i?tirme ?ans?n?z?n fazla (hatta belki de hiç) olmad???n?n fark?na var?n. Bu haberleri itiraz edilemeyen kararlar olarak görün ve ilerlemeye çal???n.

7) Tutulmalar hayat?n?zda dokunduklar? alanlara, gerçe?in parlak ???klar?n? tutarlar. Tutulmalar ço?u zaman ayd?nlat?c? olarak görev yapar ve fark?nda olmad???n?z bir durumu ortaya ç?kar?rlar. Ayn? zamanda önemli ya?amsal kararlarda katalizör görevi üstlenirler. Ayr?ca bir tutulma s?ras?nda yak?n?n?zdaki bir insan?n gerçek karakterini en sonunda anlayabilirsiniz.
8) Bir tutulma sizi etkilemese bile (kendi burcunuzun yorumunda anlataca??m), yine de sadece kendi çevrenizde de?il, tüm dünyada genel anlamda müthi? bir hareketlenme oldu?unu fark edeceksiniz. Medya yeni haberlerle dolu olacak.

Özel hayat?n?zda, arkada?lar?n?z ve aileniz gibi yak?n çevrenizdeki insanlardan pek çok önemli hayati haber duyabilirsiniz (#2 daha önce listeledi?imiz gibi). Bu zamanda ba?kalar?na yard?m etmeniz istenebilir, onun için program?n?z? hafif tutmaya bak?n. Hayat?n büyük bir ivmeyle h?zlanarak ileriye do?ru ak?p gitti?ini hissedebilirsiniz.

9) Tüm tutulmalarda bir ?ey biter ve yeni bir ?ey ba?lar. Bir tutulma dönemi s?ras?nda, ba?lad???n?z yere geri dönü?ü olmayan ve yepyeni bir yere giden bir köprünün üzerinde yürüyormu? hissine kap?labilirsiniz. Arkan?zdaki kap? kapan?r ve kilitlenir. Geriye dönemezsiniz zira tutulmadan sonra, daha önce sizin için hiçbir zaman net olmayan ?eyleri bilecek ve anlayacaks?n?z. O bak?mdan, art?k gerçekten de eve dönemezsiniz.

10) Bir tutulma s?ras?nda ultimatom vermeyin ve büyük kararlar almay?n. Sab?rla bekleyin ve birkaç hafta sonra havada daha az statik elektirik oldu?u zaman harekete geçin. En iyisi kendiniz bir ?ey ba?latmadan ba?kalar?n?n mesajlar?na tepki vermektir. Di?er bir deyi?le böyle zamanlarda harekete geçmek yerine ba?kalar?n? dinlemek daha iyidir.

Diyelim ki, bir anla?ma imzalaman?z gerekiyor, e?er bu anla?ma tutulma zaman? kar??n?za ç?kt?ysa sorun yok zira anla?may? siz ba?latmad?n?z, ba?kas? ba?latt?. Yine de diyelim ki, erkek ya da k?z arkada??n?zla önemli bir konu?ma yapacaks?n?z çünkü mutsuzsunuz. Bunu tutulmadan çok daha sonra yap?n.

?lki, birinin talep etti?i ?eye cevap verme eylemi (iyi), ikincisi ise tutulma zaman? sizin karar verdi?iniz bir eylem (pek iyi de?il) oluyor. Eski ça?lardaki astrologlar, bir tutulma zaman? harekete geçerseniz, plan?n?z bekledi?iniz ?ekilde yürümez diye yazm??lard?r. ??te bu nedenle tutulma zaman? ba?kalar?n?n fikirlerini dikkate almal?, ama o zamanda kendi kendinize yeni bir teklif ya da karar vermemelisiniz.

11) Bir tutulma s?ras?nda kendinizi her zaman oldu?unuzdan çok daha fazla duygusal hissedebilirsiniz, özellikle de bu bir ay tutulmas? ise (dolunay). Görü?ünüz zay?f ya da bilgi parçalar? eksik olabilece?inden, duyduklar?n?z hakk?nda dü?ünmek için mümkün oldu?u kadar fazla zaman kazan?n. E?er size biri yeni bir teklif ile gelirse, üzerinde çok dikkatli dü?ünün. Ancak her yönüyle inceledikten sonra ho?unuza gidiyorsa devam edin.

12) Tutulmalar taraf?ndan getirilen haberlere – ço?u zaman hiç yoktan ortaya ç?kan – çok çabuk cevap vermek gerekebilir. Tüm zekan?z? kullan?n! Daha önce denildi?i gibi, normal program?n?z? mümkün oldu?u kadar hafif tutun, zira an?nda ilgilenmeniz gereken bir ?ey ortaya ç?kabilir.

13) Bir tutulmay? “iyi” ya da “kötü” olarak yarg?lamakta aceleci davranmay?n – tutulmalar ani olaylar getirirler ama onlar?n gerçek anlam?n? anlamak haftalar sürer. E?er bir tutulma yüzünden ac? çekerseniz, evrenin sizin için daha iyi bir ?ey dü?ündü?ünü akl?n?zdan ç?karmay?n. Sab?rl? ve aç?k olun

14) Tutulmalar, yapabilece?inizi hiç dü?ünmedi?iniz ?eyleri yapman?za yard?mc? olurlar. Örne?in kitap yazmak, ya da albüm yapmak için bir teklif alabilirsiniz. Tutulmalar bazen size yeni bir kap?y? açarlar – daha önce girmeniz imkans?z olan bir kap?y?.
20 mart güne? tutulmas?
15) Tutulmalar, zaman kavram?m?zla oynarlar. Aylar ya da y?llar geçmesi gerekti?ine inand???n?z olaylar? bir anda kap?n?za getirirler. ??te size bir tutulman?n nas?l i?leyece?ine dair bir örnek:

Al???k olmad???n?z güzel bir arazide at biniyorsunuz. Yolun üç kilometre ilerisinde (hayat?n sonraki bölümünde) yüksek bir ta? duvar? (ciddi bir engel ya da büyük bir proje) atlaman?z gerekti?i söyleniyor. Manzara (hayat) dikkatinizi da??t?yor ve aniden kar??n?zda belirene kadar bu engeli unutuyorsunuz. Atlamaya (risk almaya) haz?r oldu?unuzu hissetmiyorsunuz, zira o duvar? atlay?p sa? kalaca??n?za inanm?yorsunuz! Bu sizin için büyük bir a?ama! Ama yine de yapmak istedi?iniz bir ?eyi simgeliyor, o nedenle (korku ve istek gibi) çeli?kili duygular içindesiniz. Belki de geçici bir panik ya?ayacak ya da durmak isteyeceksiniz. Yine de at?n?z (içsel gücünüz) atlamak için e?itilmi? ve siz dizginleri çekmeye f?rsat bulamadan, kendinizi havada uçarken buluyorsunuz. At sizin ad?n?za bunu yap?yor. Mükemmel bir ?ekilde yere iniyorsunuz. At?n?z da, siz de iyisiniz – ama eliniz aya??n?z titriyor.

 

16) Tutulman?n zamanlamas?yla ilgili bir bilgi. Tutulma taraf?ndan size getirilen bir mesaj? genelde tutulman?n olu?tu?u tarihin dört gün yak?nlar?nda al?rs?n?z ama her zaman de?il. Hatta bazen bir dolunay ay tutulmas?n?n etkisini iki hafta öncesinde ya da alt? ay sonras?nda ba?ka bir gezegen geli?meleri tetikledi?i zaman hissedebilirsiniz. (Yine de ço?unlukla haberler tutulma s?ras?nda ya da bir ay sonras?nda ve art? ya da eksi dört gün içinde ortaya ç?kacakt?r – bu e?er hemen bir ?ey olmazsa izlemeniz gereken zaman dilimidir.)

17) Tutulma yak?nlar?nda ald???n?z TÜM haber ve sinyallere dikkat edin. Ço?u zaman haberler çok belirgin ve dramatik bir ?ekilde ortaya ç?ksa bile bazen bu haberler bir dedikodunun parças? ya da gizli bir s?r gibi belli belirsiz ortaya ç?kabilir.

18) Güne? tutulmalar?, ay tutulmalar?ndan farkl? bir ?ekilde çal???r ve ba?lang?çlar? vurgular. (Bir ?ey yine bitiyor olabilir ama dikkatiniz bu biti?ten çok bir ba?lang?ç üzerine yo?unla?m??t?r.) De?i?imler aylar boyunca a?ama a?ama gerçekle?ebilir. Yine de, bu de?i?imlerin haberleri ve zamanlamas? ço?u zaman bir sürpriz olarak gelir. E?er bir güne? tutulmas? do?um gününüze ve birkaç gün yak?nlar?na dü?üyorsa, bunun etkilerini kesinlikle tüm sene boyunca hissedeceksiniz. De?i?imler bir sonraki do?um gününüze geldi?inizde tamamlanm?? olacak.

 

Total
12
Shares

Bir cevap yazın