?? stresinin hem kad?n hem erkek üzerinde y?prat?c? bir etkisi oldu?u tart???lmaz. Tüm günü yorgun, stresli ve gelecek kayg?s?yla dolu geçirince yatakta e?lenmeye hal kalmayabiliyor.

ate?li seks sahnelerinin

Kad?n gittikçe daha fazla yükü omuzluyor: E?itim, kariyer, evlilik ve çocuklar… Hepsini idare etmek kad?nlar için kolay de?il. Erkek özellikle yorgunken h?zl? seksi tercih ederken, kad?n k?sa ve h?zl? bir sevi?medense uyumay? tercih ediyor.

cinsel hayat

Cinsel Hayat?na Sekte Vuran Nedenler 

  • Fazla kilo cinsel hayat?n dü?man?: A??r? kilolu ki?iler çok daha çabuk yoruluyor, hareket alanlar? k?s?tl? kal?yor. Ayr?ca, fazla kilolu pek çok ki?ide kendine güven sorunu gözleniyor, bu da yata?a mutsuzluk ta??yor.
  • ?? d???nda kalan zamanlara genellikle stres hakim oluyor. Bo? zaman en iyi ?ekilde de?erlendirilmek istenirken, ço?unlukla arkada?larla vakit harcan?yor, televizyon ya da bilgisayar kar??s?nda biraz rahatlanmaya çal???l?yor. Sevi?menin ne kadar harika bir rahatlama yöntemi oldu?u yava? yava? unutuluyor.
  • A??r? dozda erotizmin de öldürücü etkisi olabiliyor! Cinsel içerikli görsel malzemeye ula?mak o kadar kolay, alt?nda kald???m?z bilgi ya?muru o kadar yo?un ki art?k, okuduklar?m?z ve gördüklerimiz üzerimizde bask? yaratabiliyor: Erkekleri nas?l ba?tan ç?kar?r?z? Erkekleri nas?l mutlu ederiz? Bunun gibi sorular bizi gereksiz bir strese sokuyor, özgürce ve içimizden geldi?i gibi bir cinsellik ya?amay? imkans?z hale getiriyor.
  • Ne kadar yorgun olursan ol, hormonlar?n?n varl???n? asla unutma. Partnerinle birlikte zaman geçirmenin, cinsel anlamda da mükemmel olaca??n? akl?n?n bir kö?esine yaz. Sar?l?p uyumak, birbirine masaj yapmak bile çok güzel olabilir.
cinsel hayat

Kendini Yorgun Hissedenlere Seks Önerileri

Bugün çok yo?undunuz de?il mi? Eve geldi?inizde kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz ve bu durumda akl?n?za gelen son ?ey herhalde sevi?mek oluyor. Oysa sizi çok seven bir partneriniz var ve siz de onu çok seviyorsunuz. Uzaktan sevmek nereye kadar? Sadece hafta sonlar? sevi?en s?k?c? ve içi geçmi? bir çift olmak istemiyorsan?z; henüz tüm enerjiniz ve arzunuz içinizde canl?yken, büyük?ehir dayatmas? bir ya?ant?n?n kurbanlar?ndan olmay?n. Kendinize, kad?nl???n?za ve cinsel hayat?n?za her zaman özen gösterin.

cinsel yasam

A??r Çekim Sevi?in

H?zl? hareket etmek enerji gerektirir. Yorgun oldu?unuzda partnerinle a??r çekim bir gece geçirmeyi deneyebilirsiniz. Birbirinize yava?ça dokunurken daha yo?un hisler ya?ayabilirsiniz. Ufak öpücükler kondurmaya, ellerinizle daha ?efkatli dokunmaya özen gösterin. Yava? çekim hareketlerle sevi?irken normalde gözünüzden kaçan birçok ayr?nt?y? ke?fedebilirsiniz. Cinsel ili?ki esnas?nda yava? hareket ederken, zaman zaman tamamen durarak k?sa aral?klar vermeniz etkili olacak. Hareketlerinizi k?s?tlaman?z partnerinin seni daha çok istemesini sa?layacak.

cinsel yasam

Rahat Pozisyonlar Tercih Edin

Zorluk derecesi dü?ük olan birçok pozisyon var. Yatakta sevi?ecekseniz, yan yana uzanabilece?iniz pozisyonlar? tercih edebilirsiniz. Sizin masaya ya da o yükseklikte bir yere oturdu?unuz, partnerinizinse ayakta durdu?u pozisyon da uygun olabilir. Misyoner pozisyonundan vazgeçemiyorsan?z, tembeller için uygun bir misyoner pozisyonu uygulay?n. Partneriniz üstteyken ellerinden de?il, dirseklerini yata?a dayamak yoluyla kolundan kuvvet alabilir. Daha yorgun ve isteksiz olan partnerinizse, o zaman binici pozisyonunu uygulayabilirsiniz.  Bacaklar?ndan destek almak yerine yata??n ba??na tutunarak hareket kuvvetini oradan alabilir. Binici pozisyonundayken bacaklar?n?z? kullanmadan, sadece vajina kaslar?n? s?k?p b?rakarak da gayet tatmin edici bir birle?me ya?ayabilirsiniz. Ancak bunun için vajina kaslar?n?z?n geli?mi? olmas? gerekir. Bunun için gün içinde, pelvis kaslar?n? s?k?p b?rakarak kolayl?kla yapabilece?iniz kegel egzersizleri size yard?mc? olabilir.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın