Pazartesi günü Ay ve Satürn, Yay burcunda i? birli?i içinde ilerlemeye çal??acaklar. Tabi duygularla sorumluluklar ne kadar i? birli?i içinde olursa…

Ancak hafta ba??ndan özellikle çar?amba gününe kadar olan döneme vurgu yapacak olan etki halen Mars…

Özellikle bu hafta boyunca 1960 ile 1967 aras? do?anlar; ili?kiler, ortakl? alanlar, anla?malar, sözle?meler, evlilik ve e?inizle olan etkile?imleriniz ad?na bu haftay? daha dikkatli geçirin. Ani ve beklenmedik durumlarda kar??la?abilirsiniz.

1980 ile 1987 aras?nda do?anlar i? ve kariyer, aile ve ebeveynleriniz, gayrimenkuller gibi konularda h?zl? geli?meler, beklenmedik etkiler ya?ayabilirsiniz.

Per?embe ve cuma günleri Ay ve Mars kavu?umlar? h?rsl? ve mücadeleci etkileri tetikleyecek. Bu hafta;

Pazartesi gününü biraz daha kendinizle ve duygusal meselelerden uzak durmaya çal??arak, günü daha çok rutin konularla geçirmeye çal??arak yönetmeniz önerilir.

Sal? ve çar?amba i? ve yap?lacak konulara odaklanmak (Ay O?lak burcunda) sorumluluklar, görevler, resmi konularda halledilmesi gerekenleri tamamlamak ad?na etkiler destekli.

Konu?ma, anlatma, tan?t?m, bir konuda kendinizi ifade etmek ad?na yapmak istedikleriniz varsa sal? gününden faydalanabilirsiniz. Sert bir gün Mars çok aktif olacak. Hassas konular? ele almak için günün etkileri destekli de?il.

Per?embe günü, Ay Kova burcunda ilerlerken, Mars ile etkile?ime ba?layacak. Mücadele, bir konuda sava?mak, daha agresif hareket etmek söz konusu.

Sonuç almak ve mücadele gerektiren konularda ad?m atmak için per?embe ve cuma günleri genel enerjiler Mars ve Ay kavu?umu etkisi içinde ilerleyecek. Otorite sembolleri, yöneticileriniz, birlikte çal??t???n?z ki?ilerle ili?kilerinizde beklenmedik geli?meler olurken, kad?nlar hayat?n?zdaki kad?n figürleri, anneniz veya arkada?lar?n?zla ileti?imde daha esnek olmak gerekebilir.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 10 – 16 Aral?k haftal?k astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç     +

Ko?turmalar, tamamlanmas? gerekenleri düzene koyma aç?s?ndan bu hafta destekli etkilerden geçiyorsunuz. Ancak zihniniz öfkeye çabuk geçebilir ki s?n?rlar?n?z? zorlamadan ve ele ald?klar?n?z? yönetirken esnek olmaktan uzakla?madan haftay? yönetmeniz önemli olacak.

?? ve mesleki konularda sal?dan itibaren temponuz artacak. Önemli görü?meler, h?zl? bir ak?? içinde yo?un ?ekilde çal??man?z söz konusu. Duygusal konularda bu hafta ileti?ime dikkat edin, tepkileriniz meseleleri büyütmeye, ani ?ekilde parlamaya e?ilim verece?i için kar?? taraf?, partnerinizi ?ok eden durumlar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Dinlenmeye ve kendinize zaman ay?rmaya önem vererek bu hafta i?lerinizi yönetin.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Per?embe gününe kadar olan döngü de sosyal alanlar, arkada?larla ili?kiler, bu konularda halledilmesi gerekenlere yo?unla?man?z veya sizden yard?m isteyen bir yak?n?n?z?n i?lerine yo?unla?man?z söz konusu.

Kendi alanlar?n?za per?embeden itibaren daha fazla adapte olacak, i?lerinizle ilgili bir süredir bekleyen bir durumu sonuca ula?t?rabileceksiniz. Duygusal konularda ise bu hafta çar?ambadan itibaren sab?rs?z tutumlar?n?z olabilir.

Tahammül etti?iniz veya sabretti?iniz bir konuda partner veya e?inize kar?? daha tolerans? dü?ük davranman?z ili?kide hassas gerginlikler ya?anmas?na neden olabilir. Bu hafta sürekli konu?an, sizi yoran, devaml? destek isteyen ve enerjinizi dü?üren ki?ilerle yak?nlar?n?z bile olsa mesafeli olmal?, ba?kalar?n?n i?lerine enerjinizi fazla harcamadan haftay? yönetmelisiniz.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Hafta ba?? görü?meler, organizasyonlar, toplant?lar ad?na yo?un bir tempo olabilir. Anla?ma, halletmeniz gereken bir i? konusunu toparlamak veya ön görü?me yapmak ad?na etkiler destekli günler olacak. Sal? ve per?embe aras? ise konu?malar?n?za dikkat edin ve kendinizi ifade ederken daha sakin olmaya çal???n.

Gerek yak?n çevrenizle ili?kiler ve ileti?imde, gerekse i? alanlar?nda partner, meslekta?lar?n?zla irtibatlar?n?zda basit bir durumun büyümesi veya sizin tepkisel kar??l?k verme ihtimalleriniz yüksek. Bu nokta herhangi bir tart??may? ki?iselle?tirmeden ve esnek olmaya çal??arak haftay? yönetmek sizin için çok daha efektif olacakt?r. Cuma gününden itibaren ani bir seyahat, yolculuk plan? devreye girebilir.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +Haftaya sa?l???n?za dikkat ederek ba?lay?n, metabolizman?za önem vermeniz ve ba????kl?k sisteminizi koruman?z gereken bir hafta söz konusu. Sal? gününden itibaren duygusal konular, e?iniz veya partnerinizle alakal? noktalar dikkatinizi daha fazla yo?unla?t?raca??n?z alanlar olabilir.

E? ve partnerinizle ilgili konularda bu hafta bir durumu, konuyu büyütmek, üstüne gitmek için ?artlar uygun de?il. Bu hafta cumaya kadar olan süreçte hatta hafta sonuna kadar her türlü ikili ili?kilerinizde daha sakin ve esnek olmaya çal???n. Anla?ma sözle?me gibi yapaca??n?z kontaklarda acele etmeyin, detaylar? iyi kontrol edin.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Hafta ba?? çocuklar, çocuklarla ilgili alanlar ilk önceli?iniz olabilir. ?li?kiler, a?k ve duygusal hayat?n?zla ilgili konular ayr?ca hafta ortas?na kadar yo?unla?aca??n?z konular aras?nda. Hafta ortas?ndan itibaren sa?l?k ve beden gücünüze önem verin.

Beslenme ve uyku konular?nda çar?amba ile cuma aras? daha özenli olman?z gerekmekte. Metabolik olarak yine hafta ortas? sa?l?kl? beslenmeye, spor veya benzeri aktivasyonlarda kendinizi yormamaya önem vermelisiniz. Cumadan itibarense duygusal konular, ili?kiler, partner veya e?inizle ilgili konular daha fazla e?ilece?iniz veya sizi me?gul edebilecek alanlar olacak.

Cumadan itibaren ili?kilerde sakin ve esnek olmak yerinde olacakt?r. Hafta sonu yapaca??n?z programlarda kalabal?klardan uzak durmak ve daha çok sakin yerleri tercih etmek yerinde olur.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Aile ve ev konular? hafta ba?? ko?turaca??n?z alanlar olacak. Ebeveynler, anne baba ile ilgili konular bu hafta sizi me?gul edebilir. Çar?ambadan itibarense ili?kiler ve yak?n çevreniz, varsa çocuklar?n?z veya birlikte oldu?unuz ki?iyle ilgili konulara odaklanacaks?n?z.

Çar?ambadan itibaren biraz daha özel alanlar?n?za önem vermek, sorumluluk almadan, gereksiz yüklere girmeden konular? yönetmeniz yerinde olur. Per?embeden itibarense karde?ler, yak?n arkada?lar, yak?n çevrenizle ilgili geli?en ani bir durum kendi i?lerinize ek olarak destek vermeniz konular aras?na girebilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

H?zl? ve çabuk halletmeniz gereken konular? hafta ba?? ele almaya bak?n. Sonuç almak, ilerlemek için haftan?n ba??n?n etkileri sizi daha fazla destekleyecek.

Çar?amba gününden itibaren aile ve ev konular?, ailevi alanlar?n?z, eviniz ile i? aras?nda ko?turmalar öne ç?k?yor. Çar?amba ile cuma aras?n? özellikle yükselen Terazi burçlar? daha planl? ve organize geçirmeliler. Birden fazla i?le ilgilenmeniz gerekirse da??lmadan, iyi organize olarak planlama yapmal?s?n?z.

?li?kiler ad?na beklentinizi yüksek tutmaman?z gereken bir hafta söz konusu. Sevgiliniz veya partnerinizle alakal? durumlarda romantik beklentiler, duygusal ihtiyaçlar?n?za yönelik talepleriniz kar??l?k bulmaz. Daha çok kendi alanlar?n?za yönelerek, dikkatinizi a?k ve ili?kilerden ziyade aile veya ki?isel konulara çevirmek daha rahat olman?za yard?mc? olacakt?r.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Maddi konular, parasal i?lerinizle ilgili beklenti ve ad?mlar?n?z, banka i?leri, toparlaman?z gereken ödemeler veya benzeri konular aç?s?ndan haftaya yo?un ba?layacaks?n?z.

Duygusal bir konu?ma, partnerinize bir süredir iletmeyi dü?ündü?ünüz bir durumu aç?klamak için per?embe gününden itibaren acele etmeyin ve per?embe cumartesi aras?n? bu tip mevzular için kullanmamaya bak?n. Haftan?n ikinci yar?s? zihinsel gerginlikleriniz artabilir ve sakin olmakta veya esnek olmakta zorlanabilirsiniz. ?li?kilerinizde mücadele etkisi artaca?? için tart??ma ve benzeri durumlar? büyütmemek özellikle haftan?n ikinci yar?s?nda sizin için önemli olacak.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Bu hafta yak?n çevreniz, k?sa ve h?zl? halletmeniz gereken konular, bir süredir biriken i?lerin h?zla toparlanmas? ad?na etkiler sizi daha fazla me?gul edebilir. Karde?ler, yak?n arkada?larla ileti?iminiz ad?na hafta ba?? yo?un olabilirsiniz. Bir giri?iminiz, atman?z gereken bir ad?m ad?na geli?melere aç?k olacaks?n?z.

Fakat bir yandan da sorumluluklar sizi yorabilir. A??r konular?, zor meseleleri daha sakin ve esnek ?ekilde ve acele etmeden çözümsel yakla??mlarla halletmeye gayret edin. Per?embe günüden itibarense dikkatiniz daha çok ev ve kendi alanlar?n?za yönelecek ki kendinizle olmak, evde bulunmak sizi daha fazla rahatlatabilir. Sosyalle?me ad?na bu hafta Per?embeden sonra h?zl? ve yo?un planlar yapmay?n.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Hafta ba?? daha çok düzenlemek ve toparlamak için etkiler daha destekli. Ba?latman?z gereken bir i? veya atman?z gereken bir ad?m varsa bu hafta sal? gününden itibaren aktif etkiler içine geçebileceksiniz. Haftan?n ilk gününü duygusal olarak da huzursuz geçirebilirsiniz.

Ancak sal? gününden itibaren hem temponuz artacak hem de daha fazla konuyla u?ra?abilme potansiyelini kendinizde bulabileceksiniz. Parasal konularda çar?ambadan itibaren riskli ad?mlar ve yat?r?mlar atmay?n. Duygusal hayat?n?zda ise sal? ile per?embe günü kendinizi daha rahat ifade etmeniz, ortaya koyman?z söz konusu iken per?embeden itibaren temponuzu dü?ürmeniz ve rutin konulara dönmeniz yerinde olur.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Bu hafta burcunuzdan geçmeye devam eden Mars ile biriken, bekleyen, Merkür Retro ile dura?an bir seyir izleyen konular? bitirme, ilerleme veya h?zland?rma potansiyeliniz hayli yüksek olacak. Ancak bir yandan da özellikle hafta ortas?ndan itibaren görünümleri keskinle?en Mars enerjisi sizi bedensel ve ruhsal olarak fazlas?yla kendinizi yoraca??n?z bir tempoda tutabilir.

Çabuk gerginle?ebilir, h?zl? sonuç almak için acele kararlar verebilirsiniz. Ele ald???n?z konularda gerek duygusal alanlar gerekse i? konular?nda sa? duyudan ayr?lmadan hareket edin. Sa?l???n?za önem vermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz ve uyku ve beslenme düzeninize özellikle çar?ambadan itibaren önem vermek yerinde olacakt?r.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

?? ve kariyer konular?ndaki her türlü görü?me veya ad?m?n?z? hafta ortas? per?embe gününe kadar organize etmeye dikkat edin. Per?embe gününden itibaren temponuzu biraz daha dü?ürüp, ki?isel alanlar?n?za dönmek, kendinizle vakit geçirmek daha rahat etmenizi sa?layacakt?r.

A??r konular, halletmeniz gereken i?leri organize etmek aç?s?ndan sal? ve çar?amba günleri verimli enerjilerden geçeceksiniz. Duygusal konularda yine haftan?n ilk üç günü ile hafta sonu etkileriniz destekli olmakla birlikte bu hafta çar?ambadan itibaren sizi yoran ve zorlayan konular?n üzerine gitmemeye bak?n.