Bu hafta h?zl? ilerlemeniz gereken konular? pazartesi gününe alabilirsiniz. Ay Mars kavu?umu cesaret, atak, sab?rs?z enerjileri artt?r?yor. Hafta ba?? ki?isel ihtiyaçlar?m?za yönelmek için etkiler destekli. Fiziksel aktiviteler, spor, tempolu i?lere e?ilmek için bu günü daha iyi kullanman?za enerjiler destek verir.

Tart??malardan uzak durun, zira gerginlik etkileri, bir durumu çabuk ki?iselle?tirme söz konusu olacak. Pazartesi günü trafi?e ve trafikle ilgili sorunlara dikkat etmekte ayr?ca fayda var.

Daha sabit, sakin ve dayan?kl? bir enerjiye sahip Bo?a burcunun etkisinin artaca?? sal? gününden itibaren kritik etmeniz gereken konular? ve detayland?rman?z gerekenleri ele alabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 11 – 17 Mart haftas?n?n astroloji yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    +

Haftaya h?zl? ba?layacaks?n?z. Hafta ortas?na kadar da sizi aktif k?lacak enerjiler devam edecek. Sal? ve çar?amba günleri finansal i?ler,  parasal konularla ilgili alanlara odaklanman?z söz konusu.

Ancak hafta ortas?ndan itibaren özelikle finansal i?lerde daha dikkatli ve dü?ünerek ad?m atman?zda fayda var. Bu hafta boyunca cesur ad?mlar atmaya daha hevesli olabilirsiniz ki bilhassa duygusal ili?kilerinizde per?embe ve cuma günleri dikkatli olmakta fayda var.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Haftan?n ilk gününü iç gerginliklerinizle u?ra?arak geçirebilirsiniz. Çevrenizle kontaklara, ani ç?kan tart??malara pazartesi dikkat etmekte fayda var. Sal? gününden itibaren burcunuza geçecek olan Ay ile rahatl?yorsunuz ancak i?taha dikkat etmek, beslenme düzeninizi sa?l?kl? olacak ?ekilde ayarlamak, ?ekerden uzak durmak gerekecek.

Per?embe gününden itibaren ileti?im trafi?iniz, konu?malar, artan telefon trafi?i ileti?imde yo?un bir tempoya i?aret etmekte. Finansal alanlara per?embe ve cuma günleri dikkat etmekte fayda var.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Hafta ba??na h?zl? bir tempo ile gireceksiniz. Ancak sal? ve çar?amba günleri içsel gerginlikler artarken, kendinizle kalma ihtiyac?n?z, çevrenize kar?? daha sab?rs?z olman?za neden olabilir.

Sal? ve çar?amba günleri kalabal?klardan biraz uzak durmak mümkünse yerinde olur. Karar vermeniz gereken zorlay?c? meseleleri bu iki güne almay?n. Per?embe ö?le saatleri ile burcunuza geçecek Ay ile ileti?im temponuz artacak. Ele ald???n?z konularda pratik çözümler bulabileceksiniz. Duygusal konularda ise bu hafta ilk yar?s? biraz daha dikkatli olmakta fayda var.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Hafta ba??na i? konular?nda yo?un bir tempoda gireceksiniz. ?? alanlar?nda çözümsel bakmak ve h?zl? ilerlemek ad?na hafta ba?? destekli olacaks?n?z. Sal? gününden itibaren sosyal alanlar, hedefledi?iniz bir konuda önemli bir geli?me elde etme söz konusu olacak.

Ki?isel konulara yönelmek için sal? ve çar?amba günlerini kullanabilirsiniz. Per?embe gününden itibaren duygusal ve zihinsel olarak gergin hissetmeniz olas? ki ikili ili?kilerinizde hafta ortas?ndan itibaren biraz daha esnek ve sakin olmaya özen gösterin.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Bu hafta sal? gününden itibaren i? ve kariyer konular?nda temponuz art?yor. Beklenmedik geli?meler, bir süredir u?ra?t???n?z ama sonuç alamad???n?z bir konuda ani bir ilerleme veya yeni bir geli?me sizi me?gul edebilir.

Temposu yüksek bir hafta geçireceksiniz ve güncel konular, arkada?lar?n?zla ilgili durumlar, çevrenizle kuraca??n?z kontaklar hayli hareketli bir hafta geçirmenize neden olabilir. Uzun süredir ileti?im kurmad???n?z ki?iler aniden yeniden kar??n?za ç?kabilir.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Pazartesi ve sal? günleri içsel gerginliklerin artt??? ve ele ald???n?z konularda aksilik veya engeller yüzünden h?zl? karar de?i?tirme zorunlulu?u sizi yorabilir. Bu hafta fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi zorlamadan planlama yapmaya bak?n.

Bilhassa per?embe ve cuma günleri kariyer ve i? alanlar?nda sakin olup, bir karar vermek gerekti?inde ise güvendi?iniz ki?ilere dan??maktan çekinmeyin. A?k ve ili?kilerde ise özellikle pazartesi ve sal? günleri partnerinizle ileti?imde duygusal davranmadan sakin hareket etmeye gayret etmelisiniz.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Hafta ba?? Ay kar?? burcunuzda ilerleyecek ve dikkatinizi e?iniz veya partnerinize odaklanman?za neden olabilecek. Ortakl? konular, e?inizle birlikte alaca??n?z ortak bir karar, bir planlamayla ilgili ko?ullar? birlikte de?erlendirmek durumunda kalabilirsiniz.

Sal? gününden itibaren haftal?k etkiler sizin için biraz hassas bir platforma dönecek ki aksilikler, kazalar, ani geli?meler ile ele ald???n?z konularda ?artlar sizi yorabilir. Per?embe gününden itibaren daha rahat bir sürece geçeceksiniz ancak yine de önemli ad?mlar atmak için haftan?n genel etkileri izleyerek ve dü?ünerek ilerlemeniz gerekti?ini vurgulamakta.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Devam eden ama sizi sorunlar? ile zorlayan bir ili?kinizi veya bir süredir sizi yoran bir arkada??n?zla ba?lar?n?z? yeniden gözden geçirece?iniz bir hafta söz konusu olabilir.

Duygusal ili?kilerde özgürle?me arzunuz artabilir. Daha net kararlar almaya e?ilim göstereceksiniz ki bu hafta dikkatinizi toplayarak ve aceleye getirmeden ad?m at?n. ?? alanlar?nda sal? ve çar?amba günü hareketli bir süreç ya?anabilir ancak per?embe ve cuma günleri i? arkada?lar?n?zla kontaklara dikkat etmekte fayda var.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Hafta ba?? çocuk sahibi olan Yay burçlar? için dikkatlerini daha çok bu alana vermek zorunda kalmalar? söz konusu. Di?er yandan ili?kilerinizde, a?k hayat?n?zda pazartesi ve sal? günleri sakin olun ve partnerinizle ileti?imize dikkat edin.

Çar?amba gününden itibaren genel temponuz biraz daha rutine geçerken, ki?isel alanlar?n?z, ki?isel bak?m?n?zla ilgili halletmeniz gerekenleri ele alabilirsiniz. ?çsel olarak ini?li ç?k??l?, kendinizi gergin hissetti?iniz bir hafta söz konusu olabilir ki ?artlar? ve kendinizi zorlamadan haftay? yönetmeye çal???n.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Sinir sisteminizin testten geçti?i bir hafta olabilir. Öncelikle hafta ba?? ailevi konular, ev ve yuva alanlar?n?za odaklan?rken, çal??m?yorsan?z bilhassa pazartesi ve sal? günleri evle ilgili halletmeniz gereken i?leri tamamlayabilirsiniz.

Hafta boyunca ebeveynleriniz veya aile üyeleri ile ileti?iminize dikkat edin. Özellikle ailevi konularda bir süredir devam eden bir sorunun üzerine gitmek için ?artlar çok uygun olamayacak. Ele ald???n?z konularda biraz daha esnek ve sakin olmaya gayret etmelisiniz.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova +

Haftaya yak?n çevreniz, arkada?lar, karde?ler veya kuzenlerle ilgili konularla ba?larken, bu hafta a??rl?kl? olarak ev ve ailevi konularla daha fazla me?gul olman?z gerekebilir.

Ev gayrimenkul konular?, al?m sat?mlar, kiralama veya ta??nmayla ilgili sürpriz bir geli?me planlamad???n?z bir duruma geçmenize neden olurken, bu hafta yeni geli?meler nedeniyle zihinsel olarak sürekli me?gul olman?za neden olabilecek etkiler söz konusu. A?k ve ili?kiler, partnerinizle ileti?ime ise özellikle per?embe günü biraz daha dikkat edin ve küçük meseleleri büyütmeyin.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Hafta ba?? maddi alanlar ve parasal konularda halletmeniz gereken i?leri toparlamakla geçebilir. Sal? gününden itibaren beslenme düzeninize dikkat edin.

Di?er yandan ileti?im trafi?iniz, çevrenizle kontaklar?n?z artarken, beklenmedik kar??la?malar, ummad???n?z yard?mlar t?kanan bir konuda çevreden gelen destekle bir çözüme ula?man?za neden olabilir. Per?embe gününden itibaren ev konusunda bir karar vermeniz, sürpriz bir geli?meye adapte olman?z söz konusu.

Total
0
Shares