Vedik Astroloji de Yay, O?lak ve Kova burçlar? bu haftan?n etkilerini daha yo?un bir ?ekilde ya?ayabilirsiniz. Kova burçlar? Mars etkisi ile sab?rs?z davranma potansiyelindeki Merkür Gerilemesini dü?ünerek hareket etmemiz gerekti?ini vurguluyor.

Uzun süredir Terazi burcunda gerileyen Venüs bu hafta ileri harekete geçerken, ayn? gün Merkür Gerilemesi ba?l?yor. ?leti?imde dikkatli hareket etmemiz gereken bir sürece geçiyoruz. Merkür Gerilemesi etkilerini bu hafta ayr?nt?l? bir yaz? da aktaraca??m.

Sal? gününden itibaren Ketu ile bulu?acak Ay sezgilerimizi artt?r?rken, eskiyle ve geçmi?le ilgili konular? fazla vurgulayabilir. Özellikle O?lak, Yengeç ve Kova Burçlar?n?n iç dengelerine dikkat etmeleri, zihinsel olarak kendilerini yormamalar? ve ili?kilerinde sakin ve esnek olmalar? önemli olacak.

Koç Burçlar? ve ate? enerji ta??yan Yay ve Aslanlar gündelik konularda acele etmeyin ve dü?ünerek ilerlemeye çal???n.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 12 – 18 Kas?m haftal?k astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç     +

 

Kariyer ve i? alanlar?n?z için özelikle yükselen burcu Koç olanlar için hayli h?zl? geli?melerin oldu?u, atraksiyonu yüksek, tempolu bir hafta olabilir. ?? alanlar?n?zda dü?ünerek hareket etmek önemli iken ba?lataca??n?z herhangi bir konuyu cuma gününe kadar organize etmek ve ad?m at?lmas? gereken konularda cumadan itibaren daha dikkatli olman?z gerekmekte. Cuma ve cumartesi günleri ili?kilerinizde, e?inizle ileti?iminizde gereksiz tart??malara girmeyin.

Bu hafta çar?ambadan itibaren iç gerginlikleriniz artabilir. H?zl? hareket etmek isteyecek ama baz? blokajlarla da u?ra?abileceksiniz. Ele ald?klar?n?za çözüm odakl? yakla?man?z gereken bir hafta ya?ayacaks?n?z. Çok kar???k ve komplike i?leri bu hafta mümkünse bekletin veya esnek olmaya çal??arak konular?n üzerine gidin.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Bu hafta ba?layacak Merkür Gerilemesi özellikle kariyerinizde projeler, ortakl? i?ler, i? ortakl?klar?n?z alan?n?zda dikkatli ilerlemeniz gerekti?ine i?aret etmekte. Özel ili?kilerinizde ise e?iniz veya partnerinizle ili?ki ve ileti?imlerde rekabet enerjisi art?yor.

Bir konuda kimin daha bask?n olaca??yla ilgili sorunlar ya?anabilir. Özellikle ili?kiler ve ikili her türlü ileti?iminizde a??r? inattan, dedi?im olacak yakla??m?ndan uzak olmaya ve durumlar? her yönü ile ele almaya çal???n. Per?embe ö?leden sonradan itibaren dikkatiniz i? alanlar?na, bu alanlarda çözmeniz gerekenlere yönelebilir ki cumadan itibaren bu hafta i? ile ilgili konularda esnek olmak ve acele kararlar vermemek yerinde olacakt?r.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Haftaya ileti?im konular?, e?iniz, partnerinizle alakal? durumlara daha fazla e?ilerek veya dikkatinizi daha çok bu noktalara odaklayarak ba?layabilirsiniz. Hafta ortas?ndan itibaren özellikle sal? ile per?embe aras? duygusal ve zihinsel olarak kendinizi zorlamay?n.

Cumadan itibaren Retro etkisine ba?layacak olan burcunuz yöneticisi Merkür, cuma ve cumartesi sa?l???n?za dikkat etmeniz gerekti?ine i?aret etmekte. Duygusal ili?kileriniz, a?k konular?nda veya partnerle ba?lant?l? i?lerinizde fevri olmadan ve sakin ilerlemeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Hafta ortas?ndan itibaren temponuzu biraz yava?lat?p, rutin konular? ele almaya, toparlanmas? ve düzenlenmesi gerekenlere odaklanmaya gayret edin.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Sal? gününden itibaren ili?kiler alan?n?za girecek olan Ay ile e? ve e?inizle ilgili konular, partneriniz veya birlikte oldu?unuz ki?iyle ilgili konular odak noktan?z olabilir.

Sal? ile per?embe aras? ki?isel konulara, ili?kilere daha fazla yo?unla?man?z söz konusu. Per?embeden itibarense i?leri daha esnek ve tak?nt?lardan uzak durarak ele almaya bak?n. Fiziksel olarak kendinizi yormay?n, kar???k i?leri Per?embeden itibaren yava?lat?p, daha çok toparlama, eskileri tekrar gözden geçirmeye vakit ay?rmaya bak?n. Parasal konularda eski bir konu, hal olmas? gereken bir durum cumadan itibaren yeniden gündeminize gelebilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Sa?l???n?za önem vermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Ba?ta ba????kl?k sistemi olmak üzere metabolizman?za dikkat etmelisiniz. Merkür gerilemesi aile ve alanlar?n?zda etkin olurken, ta??nma veya ta??nmayla ilgili konular önünüze gelebilir, bu konuda bekleyen baz? i?ler aniden yeniden gündeminize dü?ebilir.

Merkür Gerilemesinin bu alanlar?n?z? etkileyece?ini bilerek mümkünse gerileme sürecinin ba?layaca?? cuma gününden itibaren ev, aile, gayrimenkuller, kiralama ve sat?n almalarla ilgili önemli ad?mlar atmay?n. ?? temponuzda veya günlük hayat?n?zda sal? ve cuma aras? sakin hareket etmek ve acele kararlar ile ad?m atmamak önemli olacak.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

 

Çal??m?yorsan?z ve e?er mümkünse pazartesi gününü daha çok kendi eviniz ve alanlar?n?zda geçirmek, evle ilgili toparlaman?z gerekenlere yönelmek do?ru olur. Sal? gününden itibaren çocuklar, ili?kiler, a?k hayat?n?zla ilgili konularda hareketlenme ba?larken, bu hafta dikkatinizin çabuk da??lmas?, çabuk yorulman?z söz konusu olacak.

Dinlenmeye ve kendinize vakit ay?rmaya önem vermeniz gereken bir hafta ki i? planlaman?z? fiziksel olarak kendinizi yormadan ayarlaman?z sa?l?k aç?s?ndan da yerinde olacakt?r. Maddi konular ve bankac?l?k türü i?lerde cuma günü detaylara ve imzalar?n?za dikkat edin ve kontrol ederek i?lerinizi yürütmeye çal???n.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

 

 

Burcunuzda uzun süredir gerileyen Venüs bu hafta cumartesiden itibaren düzelirken, ayn? gün Merkür para alan?n?zda gerilemeye ba?l?yor. Maddi alanlarda bu hafta bilhassa per?embeden itibaren biraz daha dikkatlice ad?m atmak yerinde olacakt?r.

Aile ve ev konular?, ta??nmalar, kiralamalar, sözle?me imzalar? ad?na yine sal? ve per?embe hassas etkiler var. Bu hafta olmayan ilerlemeyen konular? zorlamay?n, kendinizi de herhangi bir ?eyi oldurmak ad?na yormay?n. Çözümsel yakla??mlar sergilemeniz, ayn? anda birkaç i?i yapmaya çal??madan haftay? daha basit ve sakin konularla me?gul olarak geçirmeye çal??mal?s?n?z.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

 

Hareketli bir hafta geçirebilirsiniz. Burcunuzda Retro ya ba?layacak (Vedik Astroloji’ye göre) Merkür ile öncelikle alerjilere dikkat edin. Tozlu, dumanl? kirli havalar sizi normalden daha fazla etkileyebilir. Hafif bir spor yapmak, komplike ve zorlay?c? i?leri bu hafta mümkün oldu?unca b?rakarak, daha basit ve tamamlama gerektiren eskiden ba?layan yar?m i? ve konular? ele almak yerinde olur.

?kili ili?kilerinizde eski konular fazlas?yla önünüze gelebilir ki ileti?imde kendinizi ifade ederken kar?? tarafça yanl?? anla??lmalara aç?k olacaks?n?z. Bu hafta çar?ambadan itibaren sözle?meler ve benzeri alanlarda resmiyete dönmemi? i?leri bitti olarak kabul etmeyin. Duygusal konularda ise ili?kinizde ki herhangi bir pürüzü yine çar?ambadan itibaren zorlamay?n.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

E?er i?inizde sat?? ve pazarlama, finansal alanlarla ilgili konular ve alanlar varsa hafta boyunca bilhassa per?embeden itibaren ele ald?klar?n?z? kontrol ederek ve üzerinden tekrar geçerek üstlerinizle veya mü?terinizle payla??n. Dikkatiniz da??n?k olabilir ve duygusal olarak hassasiyetlerin artt???, çabuk al?nabilece?iniz bir hafta geçirebilirsiniz.

Kendinizi ifade etmek isterken zorlanabilirsiniz. Bu nedenle haftan?n etkileri önemli bir konu?ma yapmak, hakk?n?z? savunmak ve bu alanlarda resmi ad?mlar atmak için çok uygun de?il. Rutin de kalmak, karma??k i?leri bu hafta ele almadan ilerlemek daha do?ru olacakt?r. Yak?n çevreniz arkada?lar veya karde?ler hafta sonu boyunca aktif olarak ilgi alan?n?z içinde olacak.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

 

Çevrenizden gelen destekler, hedefleriniz, arzular?n?z ad?na ?artlar?n sürekli de?i?ti?i bir hafta geçirebilirsiniz. Sal? ve per?embe aras? sezgisel taraflar?n?z oldukça yüksek çal??acak ancak endi?e üretme potansiyelinizde art?yor ki ele ald?klar?n?zda sezgilerinize güvenin ve zihinsel ve duygusal ini? ç?k??lara bu hafta çok ald?rmay?n.

H?zl? karar almak ad?na hareketli enerjileriniz olacak ancak karar al?rken özellikle cumadan itibaren ba?layacak Merkür Gerilemesi nedeniyle ?artlar?n de?i?ebilece?ini unutmay?n. Duygusal alanlarda ise cumadan itibaren daha rahat bir sürece gireceksiniz.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

 

Burcunuzda Vedik Astroloji’ye göre ilerlemekte olan Mars ile h?zl? ve aktif bir tempo içine girdi?iniz. Ancak bu hafta acele kararlar vermek veya h?zl? ilerlemek için çok uygun de?il. Merkür Gerilemesi nedeniyle kariyer ve i? alanlar?n?zda eski konular yeniden gündeminize gelebilir.

Durmu? i?ler h?zlanabilir, eski ba?lant?lar yenilebilir ancak yepyeni bir konuya ba?lamak ve ilerlemek ad?na bu hafta etkileriniz çok uygun de?il. Sal? , per?embe ve cuma aras? rüyalar, hissedi?ler, rüyalar vas?tas?yla ya?anabilecek ilginç bili?leriniz artabilir. Bu süreç biraz daha kendinize dönme ve kendi alanlar?n?zda olman?z gerekti?ini de vurgulamakta.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

 

?li?kiler, ortakl? alanlar ve yurtd??? kontaklar?n?z ad?na eski konular?n, eski ba?lant?lar?n öne ç?kt??? bir hafta geçirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi yormadan ve beklentilerinizi yüksek tutmadan ilerlemeye çal???n. Detaylar? olan, karma??k konular? ele almak için ?artlar çok uygun olmasa da daha önce fark etmediklerinizi görmeniz, hatta aniden hissetmeniz ad?na güzel etkiler de önünüze gelecek.

Sezgilerinize güvenin ve özellikle ili?kiler, a?k ad?na içinde oldu?unuz bir durumu daha farkl? bir aç?dan aniden görme ve fark etme olana?? da söz konusu. Per?embe ak?am saatlerinden itibaren cumartesiye kadar duygusal olarak hassas olabilir, çabuk sinirlenebilir, gergin olabilirsiniz. Bu süreçte oyalanacak i?ler bulman?z ve eski konulara tak?lmadan hareket etmeniz do?ru olacakt?r.