Vedik Astrolojiye göre haftaya Ay’?n Aslan yolculu?u ile ba?l?yoruz. Yeni Ay faz?nda gerçekle?en Güne? tutulmas? arkas?ndan Ay büyüyor ve tutulma ile ba?layan etkiler 26 A?ustos dolunay? ile tamamlanacak görünüyor. Piyasalardaki dalgalanma ve belirsizlik dolunay faz? ile sis perdesinin kalkmas?na ve sürecin yava?tan yerine oturarak, en az?ndan belirsizliklerin netle?mesini sa?layacak.

Astrolog ?ebnem Ek?ib, haftal?k burç yorumlar?yla kar??n?zda.

Haftan?n ilk günü Pazartesi AY günü olarak geçer, Ay günleri enerjinin gelgitli veya dalgal? bir aksiyonda akt??? günlerdir… Bu etki üzerine günün ak???nda Ay Aslan burcunda konakl?yor olacak ve büyüme faz?ndan “Tritiya” dedi?imiz bir noktadan geçmekte.

Pazartesi günü ne yöne gidece?imizi bulmakta zorluklar, yön belirleyememe günün enerjilerine hakim görünüyor ki haftan?n ilk gününü radikal ad?mlar ve önemli kararlarla geçirmek do?ru görünmüyor. Sakin olup daha çok gözlemlemek gerekmekte. Ne yöne gidece?imizi bulmakta zihnimiz rahat de?il. Bu etki karar vermekte veya do?ru karar vermekte bizi zorlayacakt?r.

Per?embe gününden itibaren Güne?’in Yengeç’ten ç?k?p, Aslan’a geçi?i s?ras?nda Gandanta noktas?na ula?mas?n? deneyimleyece?iz ki Güne? astrolojide yöneticileri temsil eder. Ülke yöneticileri, önde gelen ki?ilerle ilgili göstergelerde Güne? belirgindir. Gandanta noktas? dü?üm noktas?d?r ve Per?embe ve Cuma günü toplumsal olarak hassas bir aral?k yeniden tetiklenirken, Amerika’dan piyasalara yeni bir hamle gelebilir.

Bu geçi? bankac?l??? gösteren alandan olaca?? için (Ülke haritas?nda 2. Evden 3.eve geçi?) Per?embe ve Cuma piyasalar ve hükümet aç?s?ndan haftan?n riskli iki günü olarak dikkat çekmekte. Dövizin ise bu hafta sakinle?mesi çok kolay durmuyor, panikle hareket etmeden sakin olmak çok önemli olacak.

Tüm bu etkilerin bireysel hayatlar?m?za yans?malar?na bakacak olursak;

Hafta ba?? ba?ta sabit burçlar Aslan, O?lak, Kova, Akrep olmak üzere ini?li ç?k??l? enerjiler nedeniyle ki?isel alanlar?n?zda inatla?maktan uzak durun. Günlük ak???n h?zl? ama de?i?ime aç?k enerjileri nedeniyle ?artlar?n çabuk de?i?me ve farkl? bir yöne geçme potansiyeli oldu?unu unutmamak gerekmekte.

Sal?’dan itibaren Vedik Astroloji de Ay Ba?ak burcuna geçiyor. Ancak Ay’?n tithi (faz?) sert bir güne i?aret etmekte. H?rsla mücadeleye giri?mek için ?artlar uygun de?il. Bir ?eyi elde ederken önce engelleri ile u?ra?mak gerekebilir ki önemli bir i?i veya durumu acele ile de?il, dü?ünerek ve çok yönlü bakarak hayata geçirmeyi tercih etmeliyiz. Ba?ak, Bal?k ve Yay burçlar? ?artlar? zorlamamak ad?na özellikle dikkat etsinler.

Çar?amba günü Ay halen Ba?ak’ta ancak Ay daha yumu?ak bir faza geçiyor. Özellikle toprak burçlar? olan O?lak, Ba?ak, Bo?a için hafta ortas? rahatlama, sakinle?me etkileri yo?un olacakt?r.

Per?embe’den itibarense özellikle Yengeç ve Aslan burçlar? çok dikkatli olsunlar. Özellikle otorite sembolüyle ili?kilerde, patron veya yöneticinizle ileti?imde, e?iniz, baban?z gibi erkek figürleriyle olan kontaklarda hassas etkiler söz konusu.

Kamuyla i?leriniz varsa, patronunuzla önemli bir konu?ma yapacaksan?z, bir ürünün, fikrin tan?t?m?n?, duyurusunu yapacaksan?z Per?embe ve cuma gününü kullanmamak, bu iki günü bu konularda dikkatli geçirmek gerekmekte. Ayr?ca bir yerin aç?l???, duyurusunun yap?lmas? için de cuma günü dengeli bir gün de?il. Aç?l?? ve benzeri konular? (?irket aç?l??lar? vs da dahil) Cuma’ya denk getirmemek yerinde olacakt?r.

Bu etkilere Yengeç, Aslan, Kova ve O?lak burçlar? daha fazla özen göstersinler. Kova ve O?lak burçlar?i? ortakl?klar?, i? projeleri, teklifler ve i? anla?malar? aç?s?ndan biraz daha hassas olabilirsiniz. Bu konularda Per?embe ve özellikle Cuma gününe dikkat etmekte fayda var.

Bu hafta ili?kiler aç?s?ndan hassas bir aral?ktan geçecek burçlar;

  • Öncelikle KOÇ, BO?A, KOVA, O?LAK… bu burçlarda önemli bir gezegen kombinasyonunuz varsa hafta ortas?ndan itibaren ili?kileriniz, e?iniz, partnerinizle ileti?iminiz ad?na dikkatli olmakta fayda var.

Maddi konular, Finansal i?ler ve Kariyer, ?? konular?nda ise;

  • YENGEÇ, TERAZ?, BALIK, YAY, ?K?ZLER ve AKREP burçlar?n?n daha dikkatli olmalar? gerekmekte. Piyasalardaki dalgal? seyrin hafta boyunca ini? ç?k??l? etkiler vermesi herkesi a?a?? yukar? etkilemekle birlikte özellikle bu burçlarda önemli bir gezegen kombinasyonunuz varsa daha da dikkatli olman?zda fayda var.

Sa?l?kta ise;

  • YENGEÇ, ASLAN, BA?AK veya BALIK burcunda gezegen kombinasyonlar?n?z (ay veya yükselen burcunuz) varsa sa?l?k etkilerine hafta boyunca özen göstermeniz yerinde olacakt?r.

Haftan?n Enerjilerini Dengelemek ?çin;

Haftan?n üzerimize verdi?i enerji geçi?lerinde en dikkat çekici nokta; Kayg? duymak, kendimizi güvende hissetmemek, nas?l ad?m ataca??m?z? bilememe durumuna çabuk geçme e?ilimi olacak. Bu konular KÖK Çakra ile ba?lant?l?d?r. Aya??m?z?n yere sa?lam basmas?n?, dünyevi beklentilerimizi Kök Çakra temsil eder.

Kök Çakra k?rm?z? ve siyah renklerle temsil edilirken bu alandaki bir bozuklu?u düzeltmek ad?na k?rm?z? ve siyahtan faydalanabilirsiniz.

Ayr?ca Solar Plektus dedi?imiz 3. Çakrayla ilgili de bozulmalar, dengesizlikler artacak ki bunun da panzehiri SARI ve tonlar?d?r. Özelikle krem tonlar? ile kar??t?r?lm??, kombine edilmi? sar? tonlar?n? haftan?n ortas?ndan itibaren bilhassa Per?embe ve Cuma günleri kullanmaya gayret edin. Mide ve haz?ms?zl?k ?ikayetleri artabilece?i için mide ve sindirim sisteminize dikkat etmekte fayda var. Tansiyon sorunlar? olanlar?n yine sa?l?k aç?s?ndan biraz daha dikkatli olmas?nda fayda var. Tansiyon sorunlar? olanlar, kalp ritim bozuklu?u ya?ayanlar?n sudan faydalanmalar? ve stres oranlar?n? dengelemeye özen göstermeleri yerinde olur.

Ta?lardan SELEN?T, Ametist, Oniks ve Kalsit, Turuncu Akik tavsiye edebilece?im ta?lar aras?nda.

 

Total
5
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.