Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 15-21 Ekim haftal?k astroloji yorumunuz!

Vedik Astroloji ile 15 Ekim Haftas?na Ay Satürn kavu?umu ile ba?l?yoruz. Ay ve Satürn iki geçi? kap?s?n?n ba??nda duran Rahu ve Ketu’nun bir süreli?ine yöneticili?ini üstlendiler ki her ikisinin bulu?mas? karmik kontrol yani önemli kadersel döngülere i?aret etmekte.

Pazartesi ve sal? günleri boyunca dü?ündüklerimize, kalbimizden geçirdiklerimize  dikkat etmek gerekiyor. Bu etki sorumluluklar?m?za dönük olaca??m?z? vurgularken, gerek dünyevi gerekse ruhsal boyutta yerine getirmemiz gerekenlerle yüzle?meler içinde olaca??m?z? bize hat?rlatmakta.

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç     +

Hafta ortas?na kadar duygusal olarak hassasiyetleriniz artarken, Çar?amba’dan itibaren i? ve kariyer konular? öne ç?kmakta. ?nand???n?z ?eyler, konular ad?na bir süredir devam eden kavram karma?as?, neyin do?ru veya yanl?? oldu?una dair zihninizde tak?lan sorulara haftan?n özellikle ilk yar?s? fazla tak?lmay?n.

?kinci yar?dan itibaren h?zl? bir tempoya girerken, ailevi konular, i? alanlar?, evinizle ilgili i?lerde h?zlanacaks?n?z.

Bo?a Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Hafta ortas?na kadar ele ald???n?z konularda daha dikkatli ve detaylara önem vererek kararlar vermeniz, duygusal ve zihinsel olarak kendinizi yormadan hareket etmeniz yerinde olur.

Çar?amba gününden itibaren organize olmak, planl? hareket etmek için daha rahat olacaks?n?z. E?itim ve benzeri i?lerle u?ra??yorsan?z hafta ortas?ndan itibaren ?artlar? daha iyi de?erlendirmeniz söz konusu.

?kizler Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

?kili ili?kilerle, e?inizle alakal? konular, ortakl? i?leriniz ve projeleriniz, ba?kalar?yla birlikte yürüttü?ünüz konular veya i? ortakl?klar?n?z ad?na hafta ortas?na kadar hayli hareketli bir tempoda olabilirsiniz. Partner veya e?inizle alakal? konularda daha sakin ve ak?lc? davranmakta bu hafta fayda var. Duygusal alanlarda çar?ambadan itibaren biraz daha dikkatli olmak ve sa?l?k veya genel hayat kalitenize dikkat etmek, kendinizi yormamak daha yerinde olacakt?r.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

?? ve mesleki konular, i? arkada?lar?n?zla alakal? konular, güncel ko?turmalar, günlük rutinde halletmeniz gereken i? ve konular ad?na hafta ortas?na kadar sonuç alman?z, bekleyen i?leri daha rahat çözmeniz ad?na desteklisiniz. Çar?ambadan itibaren ortakl? i?ler, projeler ad?na yo?unla??rken, e? veya partnerinizle ilgili konular oda??n?z haline gelebilir. E?inizle, sevgiliniz veya partnerinizle ili?kilerinize hafta ortas?ndan itibaren dikkat etmekte fayda var.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Sa??l???n?za dikkat etmeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Özellikle hafta ortas?ndan itibaren so?uk alg?nl?klar? ba?ta olmak üzere korunun ve sa?l???n?za önem verin, beslenme düzeninizi bu hafta iyi ayarlamaya çal???n. Çar?amba’dan itibaren günlük rutinde ki ko?turmalar?n?z artabilir ki enerjinizi dengeli kullanmak ve i?lerinizi planlayarak organize etmek haftan?n ikinci yar?s? sizin için önemli olacak.

Ba?ak Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Aile ve ebeveynlerinizle alakal? bir süredir öteledi?iniz konular bu hafta ilk yar?s? fazlas?yla yo?unla?man?z gereken alanlar olabilir. Ev ve ki?isel alanlar?n?z yine hafta ortas?na kadar odak noktan?z aç?s?ndan ba? s?rada olacak. Çar?amba’dan itibarense ili?kiler, a?k konular?, sevdi?inizle halletmeniz gereken mevzular gündeminizden dü?meye bilir. Di?er yandan çocuklar ve çocuklar?n?zla ilgili i?leriniz varsa hafta ortas?ndan itibaren bu konulara daha a??rl?kl? yöneleceksiniz.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Bu hafta yak?n çevreniz, bu çevrenden alabilece?iniz beklemedi?iniz geli?meler sizi yo?un ?ekilde me?gul edebilir. Bir süredir yapmak istedi?iniz bir giri?im, ad?mla ilgili de yine ummad???n?z yol ayr?mlar? veya yard?mlar alabilirsiniz. H?zl? ve sürprizli durumlara aç?k bir hafta geçireceksiniz. Çar?ambadan itibarense ki?isel alanlar?n?z, evinizle alakal? bir konuda ani bir kararla harekete geçmeniz söz konusu.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Parasal i?ler, bankalarla alakal? halletmeniz gereken bir i? veya evrakla konusu, krediler ve benzeri i?lerinizle ilgili yo?un bir tempo özellikle haftan?n ilk yar?s? sizi me?gul edebilir. Çar?amba gününden itibarense yak?n çevrenize yönelirken, bir süredir bekleyen veya hallolmayan bir konuda, bir t?kan?kl?kta ummad???n?z bir kap? aralanabilir.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay +

Hafta ortas?na kadar i? yükünüz gerek ev, gerekse i? alanlar?n?z aç?s?ndan yo?un olacak. Çar?amba gününe kadar olan süreçte planl? olman?zda fayda var. Duygusal olarak hassas bir aral?ktan geçeceksiniz bu hafta. Bu nedenle a?k ve ili?kiler veya duygusal konularda radikal kararlar almadan önce durumu her yönü ve partneriniz aç?s?ndan da iyi de?erlendirmeye bak?n.

O?lak Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Gelir gider dengeleri aç?s?ndan hafta ortas?na kadar dikkatli olmakta fayda var. Al?? veri?, önemli bir al?mda detaylar? ve maddi hesaplar?n?z? çok yönlü dü?ünerek yapmaya çal??mak yerinde olacak. Duygusal ve zihinsel olarak sakin ve konular? abartmadan hareket etmeye çal???n.

Çar?amba’dan itibaren h?zlanabilir, ele ald?klar?n?zda daha agresif ve sonuç odakl? olabilirsiniz. Unutmay?n ki özellikle hafta ortas?ndan itibaren planl? hareket etmek ad?na rahat olacaks?n?z. Bu hafta önemli i?lerinizi Çar?amba ile Cuma aras? daha rahat ve h?zl? biçimde sonuçland?rman?z olas?.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova +

Haftal?k plan?n?zda yo?un konular?, çetrefilli mevzular?, çözmeniz, sonuç odakl? bakman?z gereken durumlar? mümkün oldu?unca Çar?amba gününe kadar ele alman?z, önemli bir karar veya benzeri bir i?inizi ise Çar?amba ile Cuma aras?na denk getirmeden hareket etmeniz yerinde olur.

Pazartesi ve Sal? ile Cumartesi günleri bu hafta daha verimli sonuç alabilece?iniz günler olarak öne ç?kmakta. Çar?amba ve Per?embe günlerini ise mümkünse dinlenerek veya rutin konularla geçirmek sizin ad?n?za daha do?ru olacakt?r.

Bal?k Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Kariyer ve i? alanlar?n?zda hafta ortas?na kadar hayli hareketli bir temponuz olabilir. ?? konular?nda fark etmediklerinizi aniden alg?lama, sezme enerjileriniz art?yor. Sezgilerinizin yükseldi?i bu hafta boyunca özellikle haftan?n ilk yar?s? daha önce fark etmedi?iniz birçok durumu aniden görebilirsiniz.

?li?kiler ad?na bu hafta acele ile arar almay?n. Hem duygusal konularda, hem de çevrenizle olan ileti?iminizde ?artlar? zorlamay?n ve oda??n?z? daha çok i? ve kariyer konular?n?zda tutmaya gayret edin. Sosyal alanlar ve arkada?lar?n?zla ili?kileriniz de Çar?amba ve Per?embe günlerine ileti?im ad?na dikkat etmenizde fayda var.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.