Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 17– 23 Aral?k haftal?k astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç     +

Haftaya duygusal aç?dan hassas etkilerle ba?l?yorsunuz. Pazartesi günü içe dönme artarken, mistik enerjileriniz hayli güçlü olacak. Sezgiler, hissedi?ler öne ç?karken, kendinizi ortaya koyma, bir konuda iddial? olma, h?zla bir durumla ilgili sonuç almak için sal?dan itibaren etkileri kullanman?z yerinde olur.

Sal? gününden itibaren per?embe gününe kadar hareketli olacaks?n?z. Spor, d?? i?leri halletmek, ko?turma gerektiren konular? organize etmek ad?na sal? ve çar?ambadan yararlanabilirsiniz.

Per?embeden itibaren beslenmenize ve yediklerinize dikkat edin, sindirim sisteminiz hassas olabilir. Bu hafta ileti?im ad?na per?embeden itibaren h?zlan?yorsunuz, özellikle cuma ve cumartesi çevrenizle kontaklar?n?z çok artacak. Artan telefon trafi?i, görü?meler, bir yerden di?erine ko?turma, yak?n çevrenizle kontaklar yo?un olacak. Dolunay sizi ileti?im etkileriniz aç?s?ndan aktif k?lacak.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Sosyal alanlarla ilgili konulara odaklanarak ba?l?yorsunuz haftaya. Pazartesi günü çevrenize yard?m etmeniz veya sizden yard?m isteyenlere destek olma ad?na etkiler daha önde. Sal? ve çar?amba günlerini mümkün oldu?unca kendi alanlar?n?zda geçirmeye bak?n.

Bu hafta pazartesi, per?embe, cuma ve cumartesi günleri daha aktif olabilirsiniz ancak sal? ve çar?amba gününü biraz daha sakin ve kendi halinizde veya ki?isel ortamlar?n?zda geçirmeye çal???n.

Per?embe gününden itibaren Ay Bo?a burcuna geçiyor ve zihinsel olarak aktifle?iyorsunuz. Cuma gününü herhangi bir konuda ba?lang?ç yapmamaya gayret edin. Duygusal konularda per?embe gününden itibaren daha aktif olacaks?n?z.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Bu hafta burcunuzda gerçekle?ecek olan Dolunay haftan?n ikinci yar?s? daha h?zl? ve aktif olman?z? sa?larken, zihinsel olarak da çok aktif olacaks?n?z.

Bir süredir yürüttü?ünüz, planlad???n?z konular? düzene koyman?z ve zihninizde bu alanlarda ayd?nlanman?z, kendinizi ortaya koyman?z, öne ç?kman?z ad?na hayli etkin bir hafta geçireceksiniz.

Bu hafta sal? ve çar?amba günleri Ay Bo?a da ilerlerken duygusal ve zihinsel olarak daha sakin bir alanda olman?z gerekmekte. Bu süreci kendinizi yormadan ve rutin konularla u?ra?arak geçirin. per?embeden itibaren h?zlan?yorsunuz. Çabuk sonuçlar alabilecek, bekletti?iniz veya bekledi?iniz konularla ilgili netle?ece?inize i?aret diyor.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Haftaya duygusal tepkileriniz, zihinsel olarak de?i?ken ve bir durumdan öbürüne çabuk geçen bir bak?? aç?s? ile ba?l?yorsunuz. Sal? gününden itibaren i? ve kariyer alanlar?, günlük hayat?n?za dönük konular öne ç?k?yor.

Çal???yorsan?z bu hafta i? alanlar?nda sal? ve çar?amba günlerinden faydalanabilir, gökyüzünün aktif etkilerini toplant?, tan?t?m ve benzeri i?lere dönük hareket ederek daha efektif geçirebilirsiniz. Per?embeden itibaren sosyal alanlar öne ç?karken, daha sabit hareket etme e?iliminiz yükseliyor. Per?embe ve cuma günlerinde yava?lamay? göze alarak, ko?turma gerektiren konular? almamaya çal???n. Bu iki günü daha sakin ve rahat hareket ederek geçirmek yerinde olur.

Cuma ak?am saatlerinden itibarense dolunay etkisi iç alanlar?n?za dönece?inize i?aret etmekte. Dolunay geçmi?e dair mevzulara odaklanman?za neden olabilir. Hafta sonunu ki?isel i?lerinize me?gul olarak geçirmek yerinde olacakt?r. Hafta ortas?ndan itibaren ruhsal enerjileriniz art?yor ve Dolunay ilginç haberci rüyalar ve sezgilerle sizi ?a??rtabilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Hafta ba?? duygusal ve zihinsel olarak kar???k hissedebilirsiniz. Duygusal mevzular veya günlük hayat?n?zda karar vermeniz gereken bir durumla ilgili Pazartesi günü acele etmeyin.

Sal? gününden itibaren daha aktif ve enerjik hissedeceksiniz. Genel etkiler ate? etkisini aktive ederken bu alan sizin kendi enerjinizle daha uyumlu hareket etmenize destek verecek. Sal? ve çar?amba günleri ko?turma ve aktivasyon gerektiren durumlar? organize etmek ad?na güzel etkileriniz var. Bu hafta çabuk sonuç alman?z gereken i?leri sal? ve çar?ambaya alabilirsiniz.

Per?embeden itibaren kariyer ve i?inizle ilgili uzun vadeli ad?mlar, daha stabil ilerlemeniz gereken konular? düzenlemek ve ele almak ad?na destekli olacaks?n?z. ?? ve benzeri konular? per?embe günü destekliyor. Cumadan itibarense biraz yava?lamak, önemli ba?lang?çlar? o güne denk getirmeden daha çok rutin konularla ilgilenmek sizin ad?n?za do?ru olacakt?r.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Hafta ba??na duygusal konular ili?kiler, ortakla alanlar, e?iniz veya partnerle alakal? durumlar? ele almak ad?na etkiler daha bask?n olacak ancak duygusal olarak ini?li ç?k??l? bir ruh halinde olabilece?iniz için ili?kilerde haftan?n ilk günü ileti?ime dikkat edin. 

Sal? gününden itibaren finansal konular, bankac?l?k i?leriniz varsa bu konular öne ç?kacak. Di?er yandan sal? ve çar?amba acele etmeden ilerlemeye çal???n. Per?embe günü Ay’?n toprak alan?na geçmesiyle tekrar rahatlayacaks?n?z. Uzun vadeli planlar? organize etmek, düzenlemek için bu iki gün desteklisiniz. Cuma, Dolunay etkisi ba?l?yor ve kariyerinize ilgili dolunay sizi h?zl? geli?meler içine davet edebilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Bu hafta sal? gününden itibaren ili?kiler ve ortak alanlar?n?za yerle?ecek Ay etkisi ile haftan?n büyük bölümünü ikili ili?kilerinize ba?lant?l? konularla geçireceksiniz. Bir süredir bekledi?iniz bir anla?ma, teklif veya sözle?me varsa h?zl? biçimde geli?meler ya?anabilir.

Dolunay süreci ikili ili?kileriniz veya i? beklentilerinizle alakal? bir durumu kapatman?za ve yeni bir sürece geçmenize neden olabilir. Hafta ortas?ndan itibaren h?zl? bir tempo içine gireceksiniz. Duygusal konular ve i? alanlar?n?zda yeni kararlar alma arifesine geçebilirsiniz. Per?embe ve cuma günleri duygusal ve zihinsel olarak gergin hissedebilirsiniz.

Biraz daha sakin ortamlarda olmaya gayret edin. Cumadan itibaren dolunay etkisi ba?l?yor ve cumartesi günü gerçekle?ecek  Dolunay ile e?itim, akademik konular, yaz?m i?leri, yurtd??? konular? gibi alanlarda geli?meler ya?ayacaks?n?z.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Bu hafta per?embe gününe kadar olan döngüde karar verme, öne ç?kma veya bir konuda önemli de?i?iklikler yapmayla alakal? noktalar desteklenmiyor.

Bu hafta ba??n? biraz daha sakin ve sab?rl? geçirmeye gayret etmeniz, öfke veya k?zg?nl?kla hareket etmeden, ak?lla hareket etmeniz önemli olacak. Duygusal ini?e ç?k??lar sizi yorsa da ele ald?klar?n?z? ki?iselle?tirmeden ad?m atmal?s?n?z. Hafta ortas? per?embe gününe kadar ele ald?klar?n?zda rutin konulara dönük olmaya bak?n.

Per?embeden itibaren kar?? burcunuza geçecek olan Ay ile ikili ili?kiler, ili?kiler, duygusal tepkileriniz, e?iniz partnerinizle alakal? durumlar, kararlar, yeni geli?meler vurgulu hale gelecek.

E? ve duygusal alanlarla ilgili konular öne ç?kacak. ?? ve benzeri alanlarda ise ortakl? konular, proje çal??malar?, yurtd??? i?leriniz varsa bunlarla ilgili alanlarda dolunay öncesi ba?layan hareketlenme bu hafta sonu tamamlanacak Dolunay enerjisi ile yerine oturacak.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Hafta ba??na ev ve aile konular?, i? konular?nda ko?turmalar ve kendinizi hem iç alanlar?n?zda hem de d??ar?da ki u?ra??lar?n?zda dengelemeye dönük olacaks?n?z.

Hafta ba?? ve hatta ortas?na kadar olan süreçte daha çok iç dengelerinize ve ele ald?klar?n?z? daha sakin ve ak?ll?ca yönetmeye dönük olmaya gayret edin. Sal? gününden itibaren ili?kiler, a?k hayat?n?z, çocuklarla ilgili konular öne ç?kacak. Duygusal konularda beklentinizin yüksek oldu?u ve sab?rs?z, hatta tahammülsüz oldu?unuz bir hafta özellikle per?embe ve cuma günleri kadar aktif olacak ki partnerinizle ili?kinizde dikkatli olun. Cumartesi gününden itibaren kar?? burcunuza geçecek olan Ay ile ayn? zamanda dolunay etkisine de girmi? olacaks?n?z.

Dolunay her türlü ikili ili?kiniz ad?na size yeni bir dönemi vaat etmekte ve birliktelikleriniz, i? ortakl?klar?n?zda yeni bir dönemin ba?lamas?na arac? olacak.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Hafta ortas? per?embe gününe kadar olan süreçte, yak?n çevreniz, aile, karde?ler, ebeveynlerinizle ilgili konular odak noktalar?n?z aras?nda. Evinizle ilgili vermeniz gereken bir karar, ta??nma projeniz, ev alanlar?n?zla ilgili bir süredir dü?ündü?ünüz ama ?artlar? oturtamad???n?z bir karar?n?zla ilgili aniden ad?m atabilirsiniz.

Per?embe ve cuma günleri çocuklar?n?z varsa onlarla ilgili konulara odaklanman?z söz konusu, ayr?ca bu süreç özellikle bekar yükselen O?laklar için duygusal hayat?n?zda karar alma, geli?meler ya?ama e?ilimi de vermekte.

Dolunay sürecinin ba?layaca?? cuma gününden itibaren öncelikle sa?l???n?za dikkat edin. Mesleki konular, rekabet etti?iniz ki?iler, dü?manlar?n?zla alakal? beklemedi?iniz bir durum aç??a ç?kabilir.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Bu hafta Dolunay öncesi ev ve aile hayat?n?z, gayrimenkuller ve bir süredir ta??nma ve benzeri bir konuda kafan?zda ölçüp biçti?iniz bir durum netle?ecek. Ailevi alanlar özellikle pazartesi ve sal? günleri daha öne ç?karken, çar?ambadan itibaren giri?imlerinize do?ru daha cesur ad?mlar atabilirsiniz.

Kendinizi ortaya koyma, cesaretle olaylar?n üzerine gitme etkilerinizi tetikleyen enerjilerden geçeceksiniz. Bu noktada ayn? etkiler sab?rs?z ve tahammülsüz olmay? da tetikledi?i için büyük pencereden bakmaya çal??arak ve ad?m atarken her yönü ile elinizdeki argümanlar? de?erlendirmeye çal??mak yerinde olacakt?r. Dolunay sizi ortaya ç?karacak, ileti?im kurmak, anlatmak istedi?iniz konular? daha vurgulu k?lacak etkilerle geliyor.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Hafta ba?? ay burcunuzda ilerleyecek. Pazartesi günü boyunca duygusal ini? ç?k??lar?n?z artabilir. Sal? gününden itibaren iç enerjiniz artarken maddi konular, parasal i?ler, bir konuda konu?mak, anlatmak istedikleriniz yani kendinizi ifade alanlar?n?z vurgulu hale gelecek.

Per?embeden itibaren ileti?im trafi?iniz iyice artacak, telefon görü?meleri, bekleyen kontaklar, birden fazla konu ile u?ra?man?z söz konusu. Yak?n çevreniz, arkada?lar?n?zla alakal? konularda per?embe ve cuma günleri odaklanman?z gereken durumlar aras?na girebilir.

Dolunay süreci ise aile ve evinizle alakal? konularla, duygusal hayat?n?zda vermeniz gereken bir karar? aktif hale getirebilecek enerjileri tetikliyor. Sizin için önemli bir ili?ki, arkada?l?k veya bir konta??n?zla ilgili bilmedi?iniz bir durum aniden görünür hale gelebilir. Fark etmediklerinizi anlama, görme, yüzle?me anlam?nda güçlü etkilerden geçece?iniz bir dolunay süreci ya?ayacaks?n?z.

Total
1
Shares