Hareketli, duygusal volümü yüksek bir haftaya giriyoruz. Vedik Astrolojiye göre çar?amba günü ba?layacak Dolunay etkisi, 21 Mart Per?embe günü sabah erken saatlerde tamamlanacak.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 18 – 24 Mart haftas?n?n astroloji yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    +

Hafta ortas? ba?layacak Dolunay enerjisi per?embe gününe kadar sizi çocuklar, çocuklarla ilgili konular, a?k ve ili?kiler alan?nda hareketli bir hafta ya?amaya e?ilimli k?lacak. Duygusal konularda hassas olaca??n?z bir hafta geçirirken, ili?kilerinizde tutku ile hareket etme, öne ç?kma ve ki?isel isteklerinizi daha net belli etme iste?inde olacaks?n?z.

Per?embe gününden itibaren günlük rutinler, i? alanlar?, i? arkada?lar?n?zla ili?kilerinizde h?zl? bir tempoya geçebilirsiniz. Bu hafta ortas?na kadar olan dönemde ili?kiler, haftan?n ikinci yar?s? ise i? konular, sa?l?k, birlikte çal??t???n?z ki?ilerle ileti?iminiz öne ç?k?yor.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

?leti?im trafi?iniz h?zl? ?ekilde haftaya giri? yapabilirsiniz. Pazartesi günü telefonlar, konu?malar, çevrenizle görü?meler ad?na tempolu bir gün olacak. Sal? gününden itibarense ev ve aile konular?, gayrimenkullerle ilgili i?ler, evinizde halletmeniz gerekenler daha vurgulu olacak.

E?er zaman bulabilirseniz, haftan?n sal? ile per?embe aras?n? biraz daha kendinize vakit ay?rarak ve kendi alanlar?n?zda geçirmeye bak?n. Per?embe gününden itibaren ki?isel konular vurgulu olurken, ili?kilerde gerginliklere dikkat etmeniz gerekiyor. Partnerinizle ileti?iminizde per?embeden itibaren yanl?? anla??lmalara aç?k etkileriniz nedeniyle ili?kide küçük sorunlar? büyütmeyin. Haftan?n ikinci yar?s? sa?l?k ve ba????kl?k sisteminize de önem vermeniz yerinde olacakt?r.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Konu?malar, telefon görü?meleri, i? veya özel hayat?n?zda çevrenizle kontaklar?n artt??? bir hafta olacak. Uzun süredir görmedi?iniz ki?ilerle bir araya gelme, kar??la?malar ad?na haftan?n ilk yar?s? yo?un etkiler söz konusu.

Dolunay döngüsü ileti?im, giri?imler, yak?n çevrenizle kontaklar ad?na hareketli bir zamana i?aret ederken, per?embe gününden itibaren i? alanlar?n?zda ilginç teklifler, kontaklar, bir süredir duran bekleyen i?lerde h?zlanma ya?anabilir. Merkür gerilemesi i? ve kariyer alan?n?zdan ç?k?yor ve hayata bak???n?z? yeniden düzenleyece?iniz bir süreci sizin için ba?lat?yor. Yurt d??? i?leri ve kontaklar?, e?itim çal??malar? ad?na ilginç geli?melerin ba?lang?çlar? ya?anabilir. Duygusal konularda acele kararlar vermeyin. ?kili ili?kilerinizde esnek olman?z kolay olmayacakt?r.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Haftan?n ilk günü duygusal gelgitlere dikkat etmekte fayda var. Önemli bir karar vermek veya keskin ad?mlar atmak için pazartesi biraz daha sakin geçirilmesi gereken bir gün olacak.

Sal? gününden itibaren maddi alanlar, parasal i?lerle ilgili tela?lar?n?z artabilir. Bu hafta konu?arak halletmeniz gereken bir mesele, bir süredir bekledi?iniz ve ifade etmek istedi?iniz bir konu varsa sal? günü ile per?embe aras?n? bu anlamda de?erlendirebilirsiniz. Çar?amba ba?layacak dolunay etkisi yak?n çevreniz, ileti?im alanlar?n?z ad?na hayat?n?zdaki belirsizlikleri daha net hale getirme ?ans?n?z? aktif k?lacak. Bir giri?iminiz veya önceden ba?layan bir konuda beklentilerinizde geli?meler ya?ayabilirsiniz. Belirsiz konular? çözme ve ilerleme anlam?nda aktif bir hafta olacak.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Ki?isel alanlar?n?z?n öne ç?kt??? bir hafta ya?arken, ki?isel i?lerinizi halletme, çözme ve ilerleme olana??n?z söz konusu. Dikkatiniz biraz daha kendiniz ve kendi alanlar?n?za yönelik olacak, dolunay etkisi çar?amba günü burcunuzda ba?layacak ve per?embe günü parasal konularla ilgili alan?n?zda tamamlanacak.

Hareketli bir hafta geçireceksiniz. Ki?isel tercihleriniz, kendinizle ilgili sorgulamalar?n artt??? bir hafta olacak. Çözüm odakl? olacaks?n?z. Sadece sal? ve çar?amba günlerinin volümü yüksek tutan etkilerine dikkat edin. Per?embeye kadar olan dönemde duygusal kararlar alma, fevri davranma ele ald???n?z konular? kendi aç?n?zdan de?erlendirme, esnemekte zorlanma e?ilimleriniz var. Sal? ve çar?amba günlerini rutin i?lerle geçirmeye bak?n ve per?embeden itibaren i? ve günlük hayat?n?zda daha net ve rahat bir etkiye geçeceksiniz.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Haftan?n etkileri sizin için Per?embe gününden itibaren daha rahat hareket edece?iniz enerjileri devreye koyacak. Öncesinde sal? ile per?embe aras? dü?manlara, rakiplere, beklemedi?iniz olaylar ya?amaya veya ileti?im kurarken beklenmedik geli?melere haz?rl?kl? olun. Gizledi?iniz bir durum, kendinize saklad???n?z bir olay aç??a ç?kabilir.

Eski konularla me?gul olman?z söz konusu olurken, çözüm odakl? ve sakin olman?z gerekiyor. Per?embe gününden itibaren iç dengeleriniz yerine oturmaya ba?l?yor ve rahatl?yorsunuz. Mümkünse bu hafta per?embeye kadar olan bölümü biraz daha ki?isel alanlar?n?zda ve kalabal?klardan, mücadele gerektiren kar???k i?lerden uzak durarak geçirmeye bak?n. Önemli bir konuyu per?embeden sonra aktive etmek veya ele almak daha yerinde olacakt?r.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Haftan?n ilk yar?s? i? ve kariyer alanlar?, bu alanlarda bekledi?iniz haberler, önceden ba?layan konularla ilgili geli?melere aç?k olacaks?n?z. ?? konular?nda fevri kararlardan, üstlerinizle ili?kilerinizde gerginliklerden uzak durmaya çal???n. Çar?amba gününden itibaren sosyal alanlar?n?z, arkada?lar?n?zla ili?kileriniz, gruplar veya arkada?larla ba?lant?l? konular öne ç?k?yor.

Per?embe günü tamamlanacak Dolunay iç gerginliklerinizi artt?rabilir. Tak?nt?lara haftan?n ikinci yar?s? dikkat etmenizde fayda var. Herhangi bir konuda duygusal veya zihinsel olarak kendinizi ve çevrenizi bu hafta zorlamay?n.  Hafta sonu duygusal olarak rahatlayaca??n?z bir döngü ba?l?yor ki cumartesi gününe kadar kendinizi ve çevrenizi zorlamadan bu haftay? yönetmeniz faydan?za olacakt?r.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Dolunay süreci kariyer ve i? konular?nda h?zl? geli?melerin ya?anmas?na neden olurken, eski konular, halledilmesi gereken bir meselenin yeniden devreye girmesi de söz konusu. ?? ba?lant?lar?, anla?malar ve birden h?zlanan bir sözle?me süreci çal???yorsan?z dikkatinizin i?e ve bu alanda halletmeniz gereken konulara dönmesine neden olacak.

Per?embe gününden itibaren uzun süredir planlad???n?z, bekledi?iniz bir konuda sonuç alman?z söz konusu olacak. Haftan?n ikinci yar?s? hedeflerinize, yapmak istediklerinize dönük olacaks?n?z. Ancak esnek olmakta zorlan?rken ele ald???n?z meseleleri büyütmeden ilerlemeye çal??may? ihmal etmeyin.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Hafta ba?? özellikle pazartesi günü etkileri duygusal ve zihinsel olarak sizi zorlayabilir. Pazartesi gününü günlük rutinlerinizde biraz daha esnek ve sakin geçirin, cihazlar, aletlerle ba?lant?l? alanlarda aksilikler, terslikler ya?anabilir, haftan?n ilk iki günü ak??ta ve ?artlar? zorlamadan ilerlemelisiniz.

Çar?amba günü ba?layacak Dolunay enerjisi kariyer ve i? alanlar?n?zda özellikle çal??an Yay burçlar? için sürpriz geli?melere aç?k etkilere i?aret etmekte. Ummad???n?z bir teklif alman?z, daha önce yapt???n?z ama unuttu?unuz bir ba?vurunun birden cevab?n?n gelmesi söz konusu. Öte yandan daha önce ya?anan bir hatan?n sonuçlar?n? bu süreçte tekrar ele almak zorunda kalabilirsiniz ancak i? alanlar?nda sakin ve sonuç odakl? olabilirseniz bu hafta sorun ç?ksa da çözüm bulabileceksiniz.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Dolunay süreci ortak i?ler ve alanlarda geli?meler ya?aman?za, eski konular?n yeniden de?erlendirilmesine, eski bir projenin tekrar aktif hale gelmesine neden olabilir. Bu hafta sözler verirken, özellikle üstlerinizle veya ba?l? oldu?unuz ki?ilerle görü?meler esnas?nda dikkatli olun. Dü?ünmeden konu?may?n, yanl?? anla??lmalar nedeniyle daha sonra kendinizi savunmak durumunda kalabilirsiniz.

Per?embe gününe kadar olan dönemde haftay? iyi yönetmeniz, maddi alanlar, parasal konularda dahil olmak üzere gelir gider dengeleri, ki?isel temaslar?n?z, duygusal alanlar gibi ya?am?n bir çok alan?nda sakin ve dü?ünerek hareket etmeniz gereken bir hafta söz konusu. Kredi veya bankayla ilgili bir i?iniz varsa h?zl? sonuç alman?z olas? ama a?k ve i? de haftay? dikkatli yönetin.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova +

Haftan?n ilk günü sa?l???n?za, mide ve sindirim sisteminize dikkat edin. Özellikle d??ar?da yemek yemeniz gerekirse pazartesi seçici olmakta fayda var. Sal? gününden itibaren ikili ili?kiler, e?inizle diyaloglar, e? veya partnerle alakal? konular gündeminizi daha yo?un me?gul edecek. Öte yandan i? ve kariyerle ba?lant?l? teklifler, anla?malar, i? kontaklar?n?zda güzel geli?meler ya?anabilir.

Merkür Retro’su nedeniyle bu geli?meler daha çok eski konular? ve önceden ba?layan ama yürümeyen i?leri kapsasa da yar?m kalm?? ama sizin için önemli konular bu hafta sonuçlanmaya h?zl? bir yol kat etmeye gidecek. Ortakl? i?leriniz, i? ortakl?klar?n?z, proje çal??malar?nda yine hareketli bir hafta geçireceksiniz. Bu hafta cuma ile cumartesi ö?leye kadar olan dönemde haftan?n sizin için biraz daha hassas bir süreci söz konusu olacak. Bu aral?kta kendinizi yormadan mümkünse dinlenerek haftay? planlay?n.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Haftal?k etkilerinizde bilhassa cuma gününe kadar olan dönemde çal???yorsan?z temponuz yüksek olabilir, bir çok i? ile ayn? anda ilgilenmek, yo?un bir i? temposunda u?ra?mak durumunda kalabilirsiniz ancak sa?l???n?za dikkat etmeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Özellikle mide ve sindirim sistemi, ba??rsaklar aç?s?ndan hafta boyunca yediklerinize dikkat etmek yerinde olacak.

Ayr?ca ba????kl?k sisteminizi güçlü tutun ve sa?l?k aç?s?ndan hafta boyunca tedbirli olun. Per?embe gününden itibaren tamamlanacak Dolunay ili?kiler, e? ve partnerle olan ili?kilerinizi yeniden gözden geçirme, bu alanda duygusal beklentilerinizin artmas? ve bilhassa e?le ileti?imde daha fevri ve atarl? davranman?za neden olabilir. Her türlü ikili ili?kinizde haftan?n ikinci yar?s? daha dikkatli diyaloglar kurmaya çal???n.

Total
0
Shares