Bu hafta ad?m atarken veya haftal?k plan?n?z? yaparken dikkat etmeniz gereken Dolunay’dan bir gün öncesi yani pazartesi günü enerjiler gergin olacak ve kendinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Di?er yandan Dolunay günleri de enerjiler kar???k ve fazla yüksek bir perdede seyreder. Yani pazartesi ve sal? günleri boyunca önemli i?lerinizde ad?m atmay?n, bekleyin.

Hatta ?ifa veya enerji çal??mas? yaparken özellikle pazartesi ak?am saatlerinden itibaren sal? günü ak?am 19.00′ a kadar olan dönemde daha çok dinlenin ve bu aral?kta ?ifa çal??malar?na ara verin. Çar?ambadan itibaren gökyüzü bu ortaya kar???k halinden normal seyrine dönecek. Ba?latmak istediklerinizi çar?amba ve özellikle per?embe gününe almak bu hafta sizi daha iyi destekleyecektir.

Sal? günü tamamlanacak Dolunay pazartesi günü enerjisini hissettirmeye ba?layacak. K?saca; pazartesi ve sal? günleri boyunca yo?un bir Aslan dolunay? deneyimleyece?iz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 19 ?ubat’ta gerçekle?ecek Dolunay’?n burçlar üzerindeki etkileri.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç   

 

Dolunay size ?ans, f?rsat ve yeni olanaklar getiriyor…

A?k ve ili?kiler, çocuklarla ilgili konular, hayat?n?zda var olan sizin için önemli birinin beklemedi?iniz güzel bir hareketi, ili?ki veya a?kla ilgili h?zl? bir geli?me ile gelen yeni bir durum hareketli bir hafta geçirmenize neden olacak. Arkada?lar, sosyal alanlar veya üst düzey birisinden gelecek bir destek ile sizin için önemli bir konuyu halledebileceksiniz.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a

Ev ve yuva alanlar?n?zda h?zl? geli?meler olabilir…

Ya?am alanlar?n?z, eviniz, ebeveynleriniz ve onlarla ili?kileriniz ad?na hareketli bir hafta olacak. ?? ve kariyer konular?nda beklenmedik bir geli?me, bir süredir bekledi?iniz bir f?rsat aniden önünüze gelebilir veya sonuçlanmas?n? bekledi?iniz bir dava, i?, ev ve gayrimenkulle alakal? konuda final bölümüne geçebilirsiniz.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler

Giri?imlerinizin meyvesini toplayacaks?n?z…

Bekledi?iniz, umdu?unuz, haber almay? ümit etti?iniz bir durum, i? veya benzer bir alanda nihai sonuca ula?abilirsiniz. Parlama ve kendinizi gösterme ad?na ?ansl? bir haftan?z var. Kararlar alma, beklentilerinizi yeniden düzenleme ad?na da geli?melere aç?k bir hafta sizi bekliyor.

Yak?n çevreniz, karde?ler veya yak?n arkada?lardan gelebilecek destekler de söz konusu. Sizin için önemli bir ki?iyle ilgili geli?meler ayr?ca odaklanman?z gereken konular aras?na girebilir.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Maddi alanlar ve finansal konularda h?zl? geli?meler olabilir…

Kariyer ve i? konular?, finansal meseleler, parasal beklentileriniz, i?inizle ba?lant?l? hareketli geli?meler, ald???n?z bir i? teklifinin sonuçlanmas? gibi konular hayli aktif bir hafta geçirmenize neden olacak.

Dolunay sizi duygusal ve ruhsal olarak oldukça gergin ve hareketli bir iç enerjide tutabilir. Bu nedenle ele ald?klar?n?z? sakince ve mant?kl? çözümlerle ele almaya bak?n. Fiziksel olarak da Çar?amba’ya kadar olan dönemde kendinizi yormay?n.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Dolunay burcunuzda gerçekle?iyor…

H?zl? ve tempolu bir hafta geçireceksiniz. Ummad???n?z geli?meler, beklenmedik de?i?iklikler planlar?n?z? sürekli revize etmenize neden olsa da, Dolunay enerjileri sizin için güzel f?rsatlar, yeni olanaklar?n kap?da oldu?unu f?s?ld?yor.

Önceden ald???n?z bir teklifin sonuçland???n?, bekledi?iniz bir görü?menin gerçekle?ti?ini, önceden at?lan ama yava? ilerleyen bir konunun hayat?n?zda aniden büyük h?z kazand???n? görebilirsiniz. ?li?kiler ad?na ise biraz daha sakin olun ve duygusal konularda esnek ve sab?rl? olmaya çal???n.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak

Gizlenenler ayd?nlanacak…

Sizden gizlenen bir durum, bir konu aniden su yüzüne ç?kabilir. Gerçeklerle veya görmeniz gerekenlerle yüzle?ece?iniz bir süreç olacak. Dolunay dost ile dü?man? ay?rt edebilme f?rsat? verecek size.

?ç öfkelerinizi kontrol edin ve geli?melere de?il, sonuçlara odaklan?n. Di?er yandan yurt d???yla ilgili konularda beklentileriniz, ad?mlar?n?z varsa güzel sonuçlar alabilirsiniz.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Hedefledi?iniz bir konuda önemli bir sonuç alabilirsiniz…

Hedefleriniz veya arzular?n?zla ba?lant?l? bir alanda gerçekle?ecek olan Dolunay enerjisi ile h?zl? geli?meler ya?aman?za, ula?mak istedikleriniz ad?na f?rsatlar yakalaman?za olanak verecek.

Kontaklar kurmak ve ba?lant?lar elde etmek içinde güzel bir döngü olabilir. Di?er yandan sosyal çevreniz, arkada?lar?n?zdan umulmad?k destekler gelebilir. Bu hafta sürpriz kar??la?malar, geli?meler ad?na aktif günlerden geçebilirsiniz

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Kariyer ve i? alanlar?n?zda f?rsatlar geliyor…

?? ve kariyer alan?n?zda gerçekle?ecek Dolunay, bu konularda bekledi?iniz bir durum veya proje varsa önünüzü açabilir. ?? teklifleri, f?rsatlar, üst düzey ki?ilerden gelecek i? destekleri, ba?lant?lar vas?tas?yla halledece?iniz konular ad?na güzel geli?meler ya?anabilir.

Terfi veya yeni bir i?le ilgili önemli bir geli?me söz konusu olabilir. Duygusal alanlarda ise sert kararlar alabilirsiniz. ?li?kilerinizle ba?lant?l? daha sakin ve esnek olmaya çal???n.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Uzun süredir bekledi?iniz bir f?rsat kap?n?z? çalabilir…

Büyük f?rsatlar? ve ?anslar? gösteren alan?n?zda gerçekle?ecek Dolunay, hayata bak???n?z? de?i?tirecek geli?meler içinden geçmenizi sa?layabilir. ?ans ve bolluk enerjilerinizi tetiklenecek ancak karar verirken veya ad?m atarken gerçekçi bir ?ekilde ko?ullar? ele almal?s?n?z.

Hayat?n?zda bir süredir yava? geli?en bir durum h?z kazanacak ve öyle ya da böyle karar vermenize neden olacak.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak

Dolunay size dönü?ümler getiriyor…

De?i?imler alan?n?zda gerçekle?ecek Dolunay enerjisi ile de?i?tirmeniz gerekenlerle yüzle?me ve fark etme döngüsünden geçeceksiniz. Maddi alanlar, parasal mevzularda ve özellikle ba?kalar?ndan bekledi?iniz parasal gelirlerinizle alakal? ilginç geli?meler ya?anabilir. Maddi alanlara daha fazla odaklan?rken, bu konularda bekledi?iniz aç?l?mlar?n öne ç?kt??? bir hafta olacak.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

?li?kiler alan?n?z?n hareketleniyor…

?kili ili?kilerinizle ba?lant?l? aktif bir hafta sizi bekliyor. E?iniz, partnerinizle ilgili konulara yo?unla?abildi?iniz gibi i? ortakl?klar?n?z, bu alanlarda vermeniz gereken kararlar da netle?ecek.

Teklifler, anla?malar, sözle?meler, yeni geli?meler, ba?lant?lar kurabilecek bu alanlarda sürpriz geli?meler ya?ayacaks?n?z. Hem i?, hem de ili?kiler konusunda hareketli bir hafta sizi bekliyor.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k

?? ve mesleki konularda sürprizler olabilir…

Mesleki alanlar?n?z, i? ba?lant?lar?n?zda umulmad?k sonuçlar alman?z söz konusu olurken, yeni kap?lar?n aralanmas?, f?rsatlar?n gelmesi de söz konusu. Öte yandan dü?manlar ve rakiplerinize dikkat edin. Sa?l???n?za önem verin.

?? ve güncel hayat?n?zda h?zl? geli?meler ya?arken, sa?l?k aç?s?ndan riskli bir hafta söz konusu ki beden ve ruh dengenize, metabolizman?za önem vermelisiniz.Total
0
Shares