Haftaya, Ay Bal?k burcunda seyrederken ba?layaca??z. Ay’?n fazlar? günlük hayat?m?z içinde hayli önemlidir. Zaten Dolunay da esasen Ay’?n olgunla??p, büyüdü?ü ve ?????n?n en üst noktaya ç?kt??? zamanlar? temsil eder. Böylece kendi hayatlar?m?zda en üst noktaya ç?karmam?z, sonuçland?rmam?z gereken konular? ele alma, nihai karara varma etkilerinden geçeriz.

Dolunay enerjisi çar?amba gününden itibaren hissedilmeye ba?larken bu hafta ba?? pazartesi ve sal? günleri Bal?k ve Koç enerjileri etkili olacak. Ay günlük seyrinde pazartesi günü boyunca Bal?k burcunda ilerlerken, bizi daha duygusal ve hassas k?lacak. Pazartesi Ay günüdür. Bu nedenle pazartesi günün en bask?n etkisi gelgitli enerjilerin, duygusal hassasiyetlerin artmas? ?eklindedir ki i? hayat?nda me?hur Pazartesi Sendromunun bu denli dile dolanmas?n?n alt?ndaki neden de budur. Pazartesi kendi ba??na yeteri kadar su enerjisi ta??rken, üzerine bu hafta pazartesi tüm gün boyunca Bal?k burcunda ilerleyecek Ay ile bizi duygusal, hassas ve al?ngan k?lan etkiler içinde olaca??z.

Sal? günü ö?len 14.30 dan itibaren Vedik Astroloji ye göre Ay dikkat gerektiren bir seyre geçiyor. Aman Dikkat! Vedik Astroloji de GANDANTA dedi?imiz bir noktaya ula?acak olan AY, 20 Kas?m Sal? günü 14.30 ile 18.30 aras?na önemli i?lerinizi, ba?lang?çlar?n?z?, önemli konu?malar?n?z?, görü?melerinizi almamak gerekti?ine i?aret etmekte. Sal? günü bu verdi?im aral??? rutin i?ler ve konularla geçirirseniz bir sorun yok, ama önemli bir durumu, konuyu bu saatler aras?nda ele almamak yerinde olur.

Çar?ambadan itibarense Dolunay etkisi ba?l?yor. Çar?amba dolunay öncesi enerjinin fazla yüksek oldu?u bir gün olacak, yeni ba?lang?çlar için çar?amba etkileri de desteklenmiyor ama zaten devam eden Merkür Retro önemli ad?mlar için bize bekleyin demekte. Sal? ve çar?amba günleri boyunca Ay Koç burcunda olacak ki hareketli iki gün geçirece?iz.

19-25 Kas?m Haftal?k Astroloji Yorumunuz

Hafta ba?? Bal?k ve Koç burçlar?, bu alanlarda ay veya yükselen burçlar? olanlar için hareketli zamanlar olacak. Sal?, çar?amba ve per?embe günleri Koç, Aslan ve Yay burçlar? yo?un bir tempo sizi bekliyor…

Cuma günü Bo?a burcunda gerçekle?ecek Dolunay Bo?a ve Akrep burçlar?n? yo?un etkileyecek…

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 19 – 25 Kas?m haftal?k astroloji yorumunuz!

 

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç     +

 

Sal? ak?am saatlerinden itibaren burcunuza geçecek olan Ay ile haftaya h?zl? bir tempoda ba?layacaks?n?z. Sal? günü 15 ile 18.30 aras?na önemli bir i?inizi denk getirmeyin. Hafta ortas?na kadar olan aral?kta sa?l?k ve ba????kl?k sisteminize dikkat etmekte yarar var. Ele ald???n?z i?lerde acele ile hareket etmemek ve kritik kararlar? bu hafta daha dikkatli ele almak yerinde olacakt?r. Duygusal konularda ise sal? ak?am saatlerine, per?embe ve cuma günlerine dikkat edin.

 

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

 

 

Sal? ve çar?amba günleri boyunca içe dönmeniz söz konusu. Zihniniz h?zl? çal??acak ancak akl?n?zdan geçeni hayata aktarmakta ayn? h?zda olmayabilirsiniz. Dü?ünme ve inceleme için per?embeye kadar iyi etkileriniz var ancak harekete geçmeniz gereken bir durum söz konusuysa cuma günü ele almaya bak?n. Duygusal ve sezgisel yönlerinizin yüksek seyredece?i bir hafta geçireceksiniz. Kararlar almaya dönük olabilirsiniz ama eyleme geçmek için bu hafta acele etmeyin.

 

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

 

 

Hedefleriniz, bir süredir amaçlad???n?z, beklemek zorunda oldu?unuz bir konuda sonuç alman?z veya bir haber gelmesi söz konusu. D?? i?leriniz, ko?turman?z gereken alanlar, bitirmeniz gereken bir proje veya konuda per?emebeye kadar destekli etkileriniz var. Per?embeden itibaren cumartesiye kadar daha sakin ve rutinde olmaya önem verin. Haftan?n ikinci yar?s? kendinizi yormadan i?lerinizi biriktirmeden ilerlemeye çal???n.

 

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

 

 

Arkada?lar?n?zla görü?me, uzun süredir görmedi?iniz birinden haber alma veya kar??la?ma ya?aman?z söz konusu. Sosyal çevrenizle, kontaklar aç?s?ndan hareketli bir hafta olacak. Aile büyükleri, özelikle baba soyundan olan ki?ilerle ilgili haberler veya geli?meler ya?anabilir. Bir süredir sorunlar?n?z olan bir arkada??n?z veya önem verdi?iniz bir ki?iyle ilgili görmeniz gereken bir durum önünüze dü?ebilir. Çevrenizle ili?kileriniz ad?na tempolu bir hafta olacak.

 

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

 

 

Kariyer ve i? alanlar?n?zda hafta ortas?ndan sonra yo?un bir temponuz söz konusu. Dikkatiniz i?iniz, i?inizle ilgili halletmeniz gereken konulara odakl? olacak. Özelikle hafta ba??na planlad???n?z seyahat durumunuz varsa iyi organize olmakta fayda var. Aksiliklere, unutkanl?klara, bitirdi?inizi sand???n?z i?leri yeniden ele almak durumunda kalmaya e?ilimli bir hafta geçirebilirsiniz. Dikkat isteyen konularda acele etmeden ilerleyin.

 

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

 

 

Hafta ba?? ili?kiler, a?k hayat?n?z, e?inizle ilgili konular sizin için öncelikli olacak. ?? alanlar?n?zda ise ortakl? i?ler, projeler veya i? ortaklar?n?zla olan görü?meleriniz yo?un olabilir. Hafta ortas?ndan itibaren e?itim ve akademik konularda u?ra??lar?n?z varsa aktif olacaks?n?z. E?er yoksa kendinize okumak veya ki?isel alanlar?n?z için zaman yaratmaya bak?n. Di?er yandan yak?n çevre, karde?lerle ilgili geli?meler, belirsiz durumlar?n netle?mesi haftan?n ikinci yar?s? gündeminize oturabilir.

 

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

 

Bu hafta per?embe gününe kadar dikkatiniz ve oda??n?z ikili ili?kileriniz, partneriniz, e?iniz üzerinde yo?unla?acak. E?inizle veya partnerinizle ilgili vermeniz gereken bir karar veya onun hayat?nda bekledi?i önemli bir haber varsa, aniden h?zl? geli?meler ya?anabilir. Ortak i?ler, projeler aç?s?ndan da per?embe gününe kadar bu alanlarda ele ald?klar?n?z da daha sakin ve esnek olmaya bak?n.

 

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

 

Tutku ve duygular?n?z? kontrol ederken zorlanabilece?iniz etkilere aç?k bir hafta söz konusu. Kendinizi kontrol etmekte zorlan?rken, bir süredir saklad???n?z veya size ait özel bir durumda ani geli?meler ya?ayabilirsiniz. H?zl? bir tempoda olman?za ra?men içsel olarak gergin olacaks?n?z. Bu nedenle ele ald???n?z konularla sava?madan, ileti?ime önem vererek,  sakin olman?z hafta boyunca hayli önemli. Sal? günü sa?l???n?za önem verin ve bu hafta önemli bir i?inizi, ba?lang?c?n?z? sal? gününe denk getirmemeye çal???n.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

 

Hafta ba?? aile, ev, ebeveynler, gayrimenkul, ya?am alanlar?n?z öne ç?k?yor. Belli saatlerde çal??m?yorsan?z, rahat saat aral?klar? kendinize ay?rmaya bak?n. Çar?ambadan sonra duygusal konular, ili?kileriniz odak noktan?z? kaplayacak. Çocuk sahibi iseniz, çocu?unuzla ilgili bekledi?iniz bir geli?me hakk?nda sonuç alman?z söz konusu.

 

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

 

Hafta ba?? maddi konular, banka i?leri gibi finansal i?lerinizi toparlamak ad?na destekli etkileriniz var. Sal? günü yak?n çevreniz arkada?larla diyaloglara dikkat etmekte fayda var. Çar?ambadan itibaren ileti?im trafi?iniz, görü?meler artabilir. Bir süredir görü?medi?iniz ki?ilerle kontaklar kurabilirsiniz. Per?embe ve cuma günlerinden itibaren dikkatiniz ev ve aile konular?na yönelebilir.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Çevrenizle ileti?im ad?na dikkatli olman?z gereken bir hafta var önünüzde. Ani parlamalara, tart??malara, çabuk gerginle?meye aç?k olabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken yanl?? anla??lmalara da aç?ks?n?z ki sözlerinizi tartarak konu?man?z özellikle görü?melerde dikkatli olman?z yerinde olur. Bilhassa sal? günü yak?n çevreniz, karde?ler ve arkada?larla ilgili konularda meseleleri büyütmeyin.

 

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

 

Haftaya duygusal hassasiyetlerinizin yüksek oldu?u etkilerle ba?l?yorsunuz. Ki?isel alanlar?n?za vakit ay?rmak için hafta ortas?na kadar desteklisiniz. Per?embe gününe kadar olan süreçte maddi konular öne ç?karken, Per?embeden itibaren önemli i?lerinizi sakin ?ekilde ele al?n ve gerek duygusal gerekse dünyevi alanlarda karma??k i?leri bu hafta aceleye getirmeyin.

 

Total
21
Shares