Foto?rafç? Albert Watson taraf?ndan çekilen Pirelli takvimi Milano'da tan?t?ld?.

Takvimde, k?rk kareden olu?an bir ak??ta Gigi Hadid, Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland gibi isimler taraf?ndan canland?r?lan karakterlerin öyküleri anlat?l?yor.

Takvimde, k?rk kareden olu?an bir ak??ta Gigi Hadid ile Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland ile Calvin Royal III ve Laetitia Casta ile Sergei Polunin taraf?ndan canland?r?lan karakterlerin öyküleri anlat?l?yor. Renkli ve siyah beyaz foto?raflar, Albert Watson’un film sanat?na duydu?u tutkudan al?nan ilhamla sinematik 16:9 format?nda çekildi.

Watson, 2019 Pirelli Takvimi ile ilgili ?u de?erlendirmede bulundu: “Bu projeye di?er foto?rafç?lardan farkl? bir ?ekilde yakla?mak istedim ve bunun en iyi yolunun ne olaca??n? dü?ündüm. Sonuçta, derinli?i olan ve bir öykü anlatan, güzel nitelikli foto?raflar arad?m. Sadece bir ki?inin portresinden daha fazlas? olan, bir film karesi gibi görünen bir ?ey yaratmak istedim. Takvime bakanlar?n, en saf haliyle foto?rafç?l??? amaçlad???m?, çekti?im kad?nlar? ara?t?rd???m? ve günümüz kad?nlar?n?n pozitif vizyonunu ileten bir durum yaratt???m? görmelerini istedim.”

Foto?rafç?, takvimi nas?l çekti?ini anlat?rken (ekli röportaja bak?n?z) kendi hayallerinden, gerektirdi?i çaba ve özveriden de söz etti: “Bir hayalinizi gerçekle?tirmek için çok çal??man?z gerekir. Daima ad?m ad?m ilerledim, her seferinde bir hedefe ula?t?m ve hemen merdivenin en tepesine ç?kmay? istemedim. Bazen bu merdivenin sonsuza dek ç?kabilece?ini ve en üst basama??n?n hep uzak oldu?unu dü?ünsem de bence kendiniz için daima giderek daha iddial? hedefler ve hayaller belirmeye de?iyor.”

Watson, dört kad?n?n her birinin gelece?e odakland???n? ve “kendi bireyselli?ine, hayatta belirgin bir amac?na ve kendine has bir i? yap?? biçimine sahip oldu?unu” söyledi. “Yani, altta yatan tema ‘hayaller’ olmakla birlikte tüm projenin ard?ndaki temel fikir, dört ‘küçük filmle’ bir hikaye anlatmak. Kahramanlar?n umutlar?n? ve gelecek konusundaki dü?ünme biçimlerini beraberinde hayal kurmay? da getirecek ?ekilde aktarmak istedim.”

Watson’un aç?klamas?na göre, bunun bir örne?i Gigi Hadid'in canland?rd??? karakter. Yak?n zamanda partnerinden ayr?lan bu kad?n, cam bir kulede yaln?z ya??yor, tek yak?n arkada?? ve s?rda?? da Alexander Wang: “Bu resimlerde bir ölçüde endi?e var bence. Hadid'in karakteri ile gelece?ini dü?ünen bir kad?n hissini aktarmak ve bir yandan da yaln?zl?k durumunda göstermek istedim. Onu hayatta nereye gidece?ini, yar?n ne yapaca??n? dü?ünürken görüyoruz. Foto?raflad???m di?er kad?nlardan ve ortamlardan çok daha minimal olmas?n? istedim.”

Julia Garner, do?ay? ve yaln?zl??? seven genç bir foto?rafç?y? canland?r?yor. Watson, onunla ilgili de ?unlar? söyledi: “Julia çok ba?ar?l? bir oyuncu ve do?rudan karaktere girdi. Ba?ar?l? sergiler düzenlemeyi hayal eden bir botanik foto?rafç?y? oynad?. Miami'de çal??mam?z için mükemmel olan çok güzel tropikal bir bahçede çekim yapt?k.”

Takvimdeki partneri Calvin Royal III olan Misty Copeland da gelece?e bak?yor ve dans dünyas?nda ün kazanmay? hayal ediyor.

“Ba?ar?l? olmaya çal??mak onun itici gücü” diyen Watson ?öyle devam etti: “Copeland'?n karakteri bir kulüpte dans ederek hayat?n? kazan?yor, ama ayn? zamanda bahçesinde küçük bir sahne kurmu? ve burada y?ld?z olmak için dans provalar? yap?yor, bazen de erkek arkada?? rolündeki Calvin Royal III ile dans ediyor.”

 

Son olarak, Laetitia Casta, Sergei Polunin’in canland?rd??? partneriyle birlikte bir stüdyo dairede ya?ayan bir ressam? oynuyor.

Kad?n bir sanatç?, erkekse dansç? olarak ba?ar?l? olma hayalleri kuruyor.

Watson, Laetitia Casta içinse ?unlar? söyledi: “??in ilginç yan?, Laetitia gerçek hayatta bo? zamanlar?nda çokça heykel yap?yor ve sanat eserleri üretiyor. Bu çok i?e yarad? ve karaktere girmesine yard?mc? oldu. Sahnelere biraz daha do?al parlakl?k katmak için çekimi d??ar?da yapmaya karar verdik. Miami'nin tropikal atmosferi bu resimde kilit bir bile?en oldu.”