Bir saç kesimi ya da renk de?i?iminin yan? s?ra ka??n?zda yapaca??n?z ?ekillendirme yüzünüzdeki en büyük dönü?ümün sebebi olacak ku?kusuz.

Yüzü çerçeveleyen ve dikkat çeken ka?lar genel görünü?ünüzün en önemli parças?. Yeni y?l?n da etkisiyle daha farkl? bir ka? stili aray???ndaysan?z, ?ans?n?z?n yaver gitti?ini söyleyebiliriz.

Çünkü 2019 özgür ruhlu ka?lar?n y?l? olmak için ad?m ad?m ilerliyor. ?sterseniz f?rçalay?n, isterseniz onlar? doldurun ya da isterseniz büyütün.

Kar??n?zda, 2019 y?l?nda her yerde görece?iniz ka? trendleri.

Do?al Ka?lar

Son birkaç sezondur devam etmekte olan do?al ka?lara dönü?, 2019’da da yükseli?ini sürdürmeye devam ediyor. Oyulmu?, doldurulmu?, ?ekilllendirilmi? ka?lardan sonra bu geri dönü?ü heyecanla bekleyenlere de müjde olsun.

Do?al ka? ?eklinizi kullanmaya haz?r m?s?n?z? Seyrek alanlar? ve k?sa kuyruklar? art?k kucaklama zaman?. Toparlama etkisi için ka? jeli kullanarak küçük müdahalelerde bulunabilirsiniz.

Sabun Etkisi

Ka? jeline yabanc? de?iliz, ancak sabunlu ka?lar?n bir sonraki seviye oldu?unu da hat?rlatal?m. Bir f?rça yard?m?yla gerçekle?tirece?iniz bu i?lem, ka?larda gür ve kabar?k etki için en önemli ad?mlardan.

F?rçan?z?, sabuna sürün ve dikey olarak ka?lar?n?z? f?rçalamaya ba?lay?n. Bu, genelde jellerle elde edemedi?iniz o kabar?k etki için. Sonras?nda da herhangi bir seyrek alan? kalemle doldurabilirsiniz. Kolay ve oldukça e?lenceli.

Renkli Ka?lar

Saçlar? boyarken, ka?lar neden boyanmas?n?

?ster tuhaf bir renk isterseniz de pembeler, turuncular, maviler veya sadece do?al renk tonunuzda ufak de?i?ime giden o rengi seçin. Baz? kuaför salonlar? bu i?lemi sunarken, evde kendinizin de yapaca?? kitler mevcut. Krem bir göz far?yla da deneme konusunda ilk ad?m? atabilirsiniz.

Yeni E?le?meler

Halen aç?k saçlarla, koyu renkli bir ka?? kucaklamak zorlan?lan ?eylerden biri. Ya da tam tersi. Koyu renk saçlarla aç?k tonlardaki ka?lar. Bu trend için en ilham verici görünüm Prada podyumdaki Kaia Gerber’de diyebiliriz.

Kabar?k Gösteri?

2018’de kar??m?za ç?kan dokulu ka?lar 2019’da daha da ileri gidiyor.

Ka?lar? kal?nla?t?rmak ve hacim kazand?rmak için mikrofiberler kullan?n, böylece daha yumu?ak, do?al ve dolgun olmalar?n? sa?layabilirsiniz. Do?al ka? renginize, göze çarpan bir renk tonu tercih edin ve günlük kullan?m için rahatl?kla tercih edin.

Total
0
Shares