2019 y?l?nda geri dönecek dizilerin yan?nda; yeni ba?layacak diziler de bizi oldukça heyecanland?r?yor. Listeye bak?nca ?imdiden 2019 y?l? için çizgi roman uyarlamalar?n?n y?l? olacak demek mümkün. ??te 2019’da izlemek için sab?rs?zland???m?z 10 yeni dizi: 

The Witcher

The Witcher’?n fantastik hikayesinde, yüzy?l? a?k?n süredir bir arada ya?ayan insanlar, cüceler ve elfler aras?ndaki bar?? sona erer ve yeni bir ?rklar aras? sava? patlak verir.

The Witcher olarak nam salan ac?mas?z suikastç? Geralt of Rivia, vaadedilen çocu?un do?umunu beklemektedir. Bu çocuk dünyan?n tüm dengesini de?i?tirecek güce sahiptir.


Too Old To Die Young

Nicholas Winding Refn imzal? orijinal Amazon yap?m? Too Old To Die Young, Los Angeles’?n yer alt? dünyas?ndaki s?radan katillerin, ?ehrin samuraylar?na dönü?mesinin hikayesini anlat?yor. Ba?rolde ise Whiplash ile dikkatleri üzerine çeken Miles Teller var.


The Umbrella Academy

Dizide, Umbrella Academy olarak bilinen süper kahramanlar?n oldu?u bir akademide bünyesinde yer alan, birbirleriyle pek anla?amayan bir ailenin hikayesi anlat?l?yor.

Akademidekiler kendilerini büyüten babalar?n?n gizemli ölümünü çözmek için bir araya geliyorlar. My Chemical Romance solisti Gerard Way ve Gabriel Bá imzal? popüler grafik roman?ndan uyarlanacak yap?m, 15 ?ubat’ta Netflix’te yay?nlanacak.


Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes

Dizi, düzgün görünümü, sosyal meziyetleri ve ald??? e?itimlerle seri katil kli?esini yerle bir eden Ted Bundy’nin hayat?n? konu ediyor. Sorunlu bir çocukluk geçiren Ted Bundy Utah Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Utah’tan Colorado’ya, Washington’dan Florida’ya kadar birçok eyalette 30’dan fazla kad?n? katleder.

Bundy’nin tüyler ürperten cinayetler i?lemesine ra?men yakalanmas?n?n ard?ndan çok say?da Amerikal? kad?n?n ona s?ra d??? bir hayranl?k besledi?i görülür. Dizide, “Amerika’n?n Kar?nde?en Jack’i olarak adland?r?lan Ted Bundy ile yap?lan daha önce hiç duyulmam?? görü?melere yer veriliyor. 24 Ocak’ta Netflix’ten izlenebilecek. 

Flack

Dizi, problemlerin bir anda viral hale gelebilece?i modern ya?am?n ac?mas?z gerçekli?inin ve karma??kl???n?n e?lenceli ve dramatik yönünü yans?tacak.

Dizinin ana karakteri Robyn (Anna Paquin), Londra’da ya?ayan, spor, e?lence ve moda alan?ndaki yüksek profilli mü?terilerinin modern dijital ça?daki sorunlar?n? ele al?p çözmeye çal??an, i?inde uzman, zeki, haz?rcevap, Amerikal? halkla ili?kiler uzman?n? canland?racak. ??inde ne kadar iyi olsa da, i? kendi özel hayat?na geldi?inde ise Robyn, kendisini ihmal edip, sabote eden birine dönü?mektedir.


Curfew

Sekiz bölümden olu?an Curfew, aksiyon dolu öyküsüne bilim kurgusal ögeleri de ekleyerek izleyiciyi ?a??rtmay? planl?yor. Sky Productions’?n imzas?yla ekrana ta??nan dizi, Londra’dan ?skoçya’ya yap?lan bir araba yar???n? ve bu zorlu etkinli?e kat?lan sokak yar??ç?lar?n? konu ediniyor.

Hepsi birbirinden özel arabalara sahip yar??ç?lar?n hedefi büyük ödülü elde etmektir. Büyük ödül ise totaliter hükümetten kurtulup özgür kalmakt?r.

Brassic

Misfits ve Preacher dizileriyle tan?d???m?z Joe Gilgun ile senarist Danny Brocklehurst’ün yarat?c?s? oldu?u Brassic’te;  Bipolar rahats?zl??? olan Vinnie ve yak?n arkada?? Dylan, do?duklar?ndan beri ayr?lmaz ikilidir.

Ancak Dylan’?n k?z arada?? Erin ba?ka bir ?ehirde o?lu Tyler’la yeni bir hayata ba?lama karar? al?nca Dylan yol ayr?m?na geliyor. Hayat?n?n a?k?yla taze bir ba?lang?ç m? yoksa çok yak?n oldu?u arkada? grubu mu?

Bahsi geçen grupta kebap yeme ?ampiyonu Cardi, yumruklar?yla her türlü sorunundan kurtulan bir ailenin o?lu Ash, insanlar?n ne dü?ündü?üyle ilgilenmeyen cinsel anlamda özgürlü?üne dü?kün Tommo ve çal?nan arabalar?n da oldu?u bir garaj i?leten JJ de dahil. 

Doom Patrol

Doom Patrol, Robotman, Negative Man, Elasti-Girl, Crazy Jane ve Doktor Niles Caulder’?n maceralar?n? konu ediyor. Doom Patrol’ün her bir üyesi onlara insanüstü yetenekler kazand?ran korkunç kazalar geçirdi. Ancak bu kazalar çe?itli yaralar ve görüntü bozukluklar?na da neden oldu.

Çe?itli eziyetlere maruz kalan, travma ya?ayan bu ekip, ?ef sayesinde bir araya gelir. Onlar art?k ya?anan tuhaf olaylar? ara?t?rmak ve dünyay? korumak için zorlu bir mücadeleye at?l?r.

Titans’?n ard?ndan ya?ananlar?n ekrana ta??naca?? yap?m?n kadrosunda Brendan Fraser (Robotman), April Bowlby (Elasti-Woman), Diane Guerrero (Crazy Jane), Timothy Dalton (Dr. Niles Caulder), Joivan Wade (Cyborg) ve Alan Tudyk (Mr. Nobody) gibi isimler yer al?yor.

Ünlü DC Comics karakterlerinden uyarlanan dizinin senaryosunu Supernatural’dan tan?d???m?z Jeremy Carver kaleme al?yor. . Dizinin yürütücü yap?mc?l???n? ise Greg Berlanti ve Geoff Johns üstleniyor.

Pennyworth

Pennyworth, Bruce Wayne’in efsanevi u?a?? Alfred Pennyworth’ün hikayesini konu ediyor. 1920’li y?llarda orduda görev yapan Alfred, ordudan ayr?ld?ktan sonra özel bir güvenlik ?irketi kurar ve genç milyarder Thomas Wayne ile birlikte çal??maya ba?lar.

Pennyworth karakterine Jack Bannon’?n hayat verdi?i dizide, Ben Aldridge’i Thomas Wayne, Ryan Fletcher’? orduyu b?rakt?ktan sonra altüst olan Dave Boy, Hainsley Lloyd Bennett’? Alfred’in hem en yak?n arkada?lar?ndan biri hem de ekibin en önemli üyelerinden biri olan Bazza, Paloma Faith’i ise kötü kalpli, sadist ve sivri dilli bir karakter olarak tan?mlanan Bet Sykes rolünde görüyoruz.


Watchmen

Alan Moore‘un 1986’da yay?mlanan ikonik çizgi roman?n TV uyarlamas?nda Don Johnson da rol alacak.

Total
1
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.