Astrolog ?ebnem Ek?ib'den 2019 y?l?nda meydana gelecek tutulmalar ve burçlar üzerindeki etkileri...

Tutulma mevsiminin ilk serisi Ocak ay?nda ba?layacak. Vedik Astrolojisine göre Yay burcunda gerçekle?ecek 2019 Ocak Güne? tutulmas? ile y?la girmi? olaca??z.

5 Ocak günü ba?layacak tutulma, 6 Ocak tarihinde tamamlanacak. Do?u Asya, Pasifik, Japonya, Tokyo, Pekin, Seul, Rusya’n?n bir k?sm?ndan görülecek olan tutulma, özellikle Japonya, Kore ve Pekin aç?s?ndan etkili olacak. Bu ülkelerde do?al afetler ya?anabilir.

6 Ocak tutulmas? uluslararas? ili?kiler, d?? ülkelerle kontaklar?m?z, ticari anla?malar, sözle?meler konular?n? vurgulayacak. Di?er yandan Yay Burcunda gerçekle?ecek 6 Ocak tutulmas? Havayollar? ?irketleri, uçu?lar, seyahat ve yolculuklarla da çok ba?lant?l?. Uçak kazalar? aç?s?ndan da risk te?kil ediyor ki bilhassa tutulman?n görülece?i ülkeler aç?s?ndan bu etki daha da belirgin olacak.

21 Ocak 2019 Ay Tutulmas?

Bu tutulma, hayli önemli etkileri aç??a ç?karacak görünmekte. Vedik Astrolojisine göre Yengeç burcunda gerçekle?ecek 21 Ocak Ay Tutulmas? ülkemiz haritas?n?n finans?, piyasalar?, bankac?l?k sektörünü gösteren yerinde olu?uyor.

21 Ocak tutulmas?; Avrupa’n?n tamam?n? görüyor ve tutulma Avrupa aç?s?ndan önemli olaylar? tetikleyecek. Bir süredir Fransa’da ba?layan ba? kald?r???n?n tekrar alevlenmesi, Avrupa ?ehirlerine yay?lmas?, sosyolojik ve ekonomik olarak Avrupa ülkelerinin çalkant?l? bir süreç geçirmesi söz konusu. Tutulma Afrika, Asya ve Amerika’dan da görülecek olsa da en yo?un Avrupa’y? etkileyece?ini dü?ünmekteyim. Ay tutulmas?n?n etkisi 2 ay sürecek.

Temmuz 2019 Tutulmalar?

Bu tutulmalar ise; 2 Temmuz 2019 Tam Güne? Tutulmas? ve 16 Temmuz 2019 Ay Tutulmas? ?eklinde olacak.

Temmuz tutulmalar?n?n ana noktas? halkla ba?lant?l? ve ekonomik üzerine hayli etkin olacak.

26 Aral?k 2019 Güne? Tutulmas?

Y?l?n son tutulmas? ise 26 Aral?k  tarihinde  gerçekle?iyor ve hayli önemli bir tutulma ile y?l kapan?yor olacak.

Yay burcunda gerçekle?ecek gezegen kombinasyonlar? 2019 y?l?n?n en hassas aylar?ndan birinin Aral?k olaca??na i?aret etmekte.