Her yeni y?l, yeni kararlar almak için bir motivasyon kayna??. Bazen kararlar?m?z? uygulamakta zorlansak da denemeye de?er, ne dersiniz?

1# Sosyal Medya Detoksuna Girin

Sosyal medyan?n a??r? kullan?m durumlar?nda mutsuzlu?u tetikledi?i, depresyon, anksiyete ve kaybetme korkusu gibi duygu yo?unluklar?na yol açt??? art?k bilinen bir gerçek. Kafede arkada??n?z? beklerken hatta arkada?lar?n?zlayken bile sürekli olarak sosyal medya hesaplar?n?z? kontrol etme ihtiyac? hissediyorsan?z bunu 2019’da minimuma indirmek sizin elinizde! Sosyal medyan?n yerine sizi oyalayacak ba?ka bir ?ey koyun; kitap, bulmaca, film, dizi, yemek yapmak gibi.

Kendinizi belli sürelerle detoksa al?n. Sosyal medya kullan?m?n?z?n çok a??r? oldu?unu dü?ünüyorsan?z iki günle ba?lay?n. Daha sonra süreyi artt?rarak telefonunuzdan uzakla?man?n asl?nda dü?ündü?ünüz kadar s?k?c? olmad???n? fark edeceksiniz. Telefonunuzda sizi en çok oyalayan uygulamalar? silin veya ana ekran?n?zdan kald?r?n. Ba?ka ?eylerle vakit geçirip e?lendikçe telefonunuza çok da ihtiyac?n?z olmad???n? fark etmenin keyfini sürün.

2# Birikim Yap?n

Ço?u ki?i gibi siz de kazanc?n?z? hemen harcama e?iliminde misiniz? Art?k bunu de?i?tirip yat?r?ma odaklanma vakti! Hemen herkesin hayalinde kazanc?n?n çok üstünde bir ev, araba, e?ya vs. vard?r. Sizin hayaliniz ne? Birikim yaparken buna odaklan?n. Sat?n almak istedi?iniz ?ey için yat?r?m amaçl? birikim yapma fikri harcama yapman?z? engelleyecektir.

3# Bir Konuda Fark?ndal?k Yarat?n

Yeni y?l kararlar?n?zdan birisi de ba?kalar?na yard?m etmek olsun. Bunun için internette biraz ara?t?rma yap?p size en yak?n yard?m kurulu?unu bulabilirsiniz. Ya?am kalitesi dü?ük, açl?kla sava?an ülkeler için fark?ndal?k yaratabilir, toplumu bilinçlendirebilirsiniz. Nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkatleri çekebilir, gönüllü olup ba??? toplayabilir veya manevi olarak da deste?inize ihtiyac? olabilecek ki?ilere vaktinizi ay?rabilirsiniz. Ya?l?lara, çocuklara, t?bbi tedavi görmekte olan ki?ilere moral sa?layabilirsiniz. Birilerine iyi gelme hissi size kendinizi daha canl? ve daha olgun hissettirecek.

4# Yeni Bir Yetenek Edinin

Photoshop becerilerinizi geli?tirmek mi istiyorsunuz?  Veya üçüncü bir dil? Günümüz ?artlar?nda gerek kurslardan gerekse çevrim içi ortamlardan alaca??n?z derslerle yeni bir yetenek edinebilir veya bir yetene?inizi daha da geli?tirebilirsiniz. Yaz?lmak için senelerdir erteledi?iniz o dans kursuna yaz?l?n. Foto?rafç?l?k art?k hayaliniz olmas?n.

Yeterince isterseniz her ?eyi yapabilirsiniz, bunu 2019’da da akl?n?zdan ç?karmay?n! 🙂

Total
0
Shares