Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 22-28 Ekim haftal?k astroloji yorumunuz!

Vedik Astroloji de oldukça hareketli bir hafta bizi bekliyor. Gökyüzü ?a??rt?c?, sürprizlerle dolu etkileri s?rayla devreye alaca??na dair kuvvetli i?aretler vermekte. Mucizeler ya?amaktan tutunda, planlad???n?z bir konuda ummad???n?z bir geli?me ile ?ok olman?z, fark etmedi?iniz bir durumu aniden anlamland?rman?z, gitmeyen t?kan?k bir i?i beklenmedik ?ekilde çözümlemenize kadar varabilen oldukça ilginç bir hafta söz konusu.

Bu haftan?n en önemli unsuru Çar?amba günü ya?ayaca??m?z güçlü bir dolunay faz?na do?ru gidiyor olmam?z. Vedik Astrolojiye göre Koç burcunun ilk ondal???nda gerçekle?ecek Purnima (Dolunay) Uranüs ile kavu?um derecesinde ve A?wini y?ld?z?nda (Nakshatra) olu?uyor.

Dolunay’?n gerçekle?ece?i y?ld?z?n?n marifeti oldukça büyüktür. Hayli becerikli olan A?wini y?ld?z? beklenmedik anlarda veya krizlerde çözümsel yakla?arak çok farkl? bak?? aç?lar? ile sonuca gidebilir. Dolay?s? ile bir süredir hayat?n?zda t?kan?k giden konular, durumlar aniden beklenmedik ?ekilde çözüme ula?abilir.

22-28 EK?M HAFTASINDA BURÇLARI NELER BEKL?YOR? +

Öncelikle Vedik Astrolojiye göre Koç burcunda gerçekle?ecek Dolunay Koç burçlar? için hareketli enerjileri aç??a ç?kacak.

Koç Burcu; ani ba?lang?çlara ve de?i?imlere aç?k olacaks?n?z. ?li?kiler ve ili?kilerle ilgili h?zl? kararlar alabilirsiniz. Fark etmedi?iniz bir durumu birden görmeniz, anlaman?z söz konusu. ?? ve benzeri konularda veya bir süredir duran ilerlemeyen bir alanda sürpriz bir geli?me söz konusu olabilir. Maddi alanlar, parasal i?lerinizde dahil olmak üzere bu hafta hareketli etkiler içinden geçeceksiniz.

Aslan Burcu: Giri?imleriniz ad?na bir süredir bekleyen, duran konular h?zl? geli?melere dönebilir. Yurtd???, e?itim, uluslararas? konular, yay?nc?l?k alanlar?nda beklentileriniz, bekledi?iniz konu ve i?ler varsa h?zl? geli?meler ya?anacak. Yak?n çevrenizle ili?kilerinizde dikkatli ve dengeli olman?zda fayda var.

Yay Burcu: ?li?kiler, a?k ve duygusal alanlarda dolunay etkisi sizi aniv e fevri kararlar içine itebilir. Özellikle a?k hayat?n?zda ummad???n?z geli?meler ya?ayabilirsiniz. Öte yandan bu dolunay süreci size beklemedi?iniz bir ?ans? da getirebilir. Hava elementi olan Kova, ?kizler ve Terazi için Dolunay süreci kararlar al?p hedeflerine dönük olacaklar? veya ula?mak istedikleri hedefleriyle ilgili radikal ad?mlar atabilecekleri bir süreç vaat etmekte.

Kova Burcu: Yak?n çevreniz, karde?ler ve yak?n arkada?lar?n?zla ilgili konularda geli?meler ve sürpriz durumlar söz konusu. Giri?imleriniz, planlar?n?z ad?na yo?un bir hafta geçireceksiniz. Medya veya bas?nla ilgili i?leriniz varsa beklenmedik geli?meler söz konusu.

?kizler Burcu: Hedefleriniz ve planlar?n?zla ilgili çok önemli bir geli?me sizi ?a??rtabilir. Beklenmedik durumlar planlar?n?z? ve uzun vadeli konular?n?z? yeniden revize etmenizi gerektirebilir. Arkada?lar?n?zla ilgili konular veya bir arkada??n?zla alakal? bir konuda sürpriz bir durumla u?ra?man?z söz konusu.

Terazi Burcu: ?li?kiler, e?iniz, partnerinizle ilgili alanlarda çok edici veya çok ani geli?meler ya?ayabilirsiniz. ?li?kileriniz ad?na sakin olmal? ve fevri ad?m atmamal?s?n?z. Önemli ve beklenmedik bir anla?ma, sözle?me f?rsat? söz konusu. Ortakl? i?lerinizde, proje çal??malar?n?zda dolunay etkisi size olamayacak bir durumu oldurma potansiyeli içinde. Su Elementi için maddi konular ve dünyevi alanlarda aktif olacak. Bal?k, Akrep ve Yengeç burçlar? daha çok dünyevi konularla alakal? alanlarda bu dolunay? ya?ayabilirler.

Bal?k Burcu: Maddi konular, parasal i?leriniz ad?na yo?un bir hafta geçirebilirsiniz. Finansal alanlarda geli?melere ve ani durumlara haz?rl?kl? olun. Öte yandan konu?malar?n?za dikkat etmeniz gereken bir hafta söz konusu.

Yengeç Burcu: Kariyer ve i? alanlar?, dünyevi konular, i?inizle alakal? ani bir geli?meyle gelen yeni bir durum veya t?kanan bir alan?n çok h?zl? de?i?erek yeniden ele alma durumunda olman?z bu dolunay?n size haz?rlad??? sürprizler aras?nda. Evlilik veya benzeri bir karar alman?z, duygusal konularda radikal ad?mlar atman?z da söz konusu ki dü?ünerek hareket edilmesi gereken bir hafta oldu?unu unutmay?n.

Akrep burcu: Sa?l???n?za dikkat etmenizde fayda olacak. Di?er yandan günlük i?leriniz, rutine ba?land???n?z konular, belli bir tempoda sürekli yapt???n?z i?lerinizde beklenmedik geli?meler sizi ?a??rtabilir. Dü?manlara, rekabet etti?iniz ki?ilere bu süreçte dikkat etmekte fayda var.

Toprak elementi olan O?lak, Ba?ak ve Bo?a burçlar? Dolunay etkisini fark?ndal?klar?n artmas?, görmedikleri bir durumla yüzle?me üzerinden ya?ayabilirler.

O?lak Burcu: Aile içi konular?, bu alanlarda tepkisel ve dürtüsel davranma, ani bir ta??nma potansiyeli, ev ve yuva alanlar?n?zla ilgili kararlar alma veya ald???n?z bir karar? h?zl? biçimde hayata geçirmeniz söz konusu.

Ba?ak Burcu: Maddi alanlarda beklenmedik bir geli?me, u?ra?mak zorunda olabilece?iniz bir kriz veya çok ani bir geli?menin sizin ve yak?nlar?n?z?n hayat?nda küçük çapl? bir kriz yaratmas? dikkatinizi çözüm odakl? geli?tirmenize neden olabilir. Her durumda sorunlara çözüm bulman?z?n da mümkün oldu?u bir hafta ya?ayacaks?n?z.

Bo?a Burcu: Sizin için önemli bir olay?n veya fark etmedi?iniz bir durumun iç yüzünü aniden görmeniz ve ilk ba?ta ?ok olsan?z da tüm bu süreçten önemli bir fayda ile ç?kman?z söz konusu. Karanl?kta olan bir durum birden ayd?nlanabilir. Gördükleriniz veya fark ettikleriniz ilk etapta ho?unuza gitmese de uzun vadede size rahatl?k ve fayda getirecek bir durumla kar??la?abilirsiniz.

Total
8
Shares