Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 24–30 Aral?k haftal?k astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    

Aile ve ev alanlar?n?z öne ç?karken, hafta ba?? Mars burç de?i?tiriyor ve iç gerginliklerinizi artt?racak bir alanda özellikle haftan?n ilk iki günü dikkatli olman?z? gerektiriyor.

Duygusal ve zihinsel olarak pazartesi ve sal? günleri gergin olabilirsiniz, kendinizi yormay?n, ?artlar? zorlamay?n. Çar?ambadan itibaren ay ate? enerjisine geçerken sizi de rahatlatacak.  Aktivasyon, hareket gerektiren, çözümsel yakla?man?z gereken konular? çar?ambadan itibaren ele alabilirsiniz.

Sosyal alanlar ve sosyalle?mek için per?embe günü hayli uygun. Cumadan itibaren günlük i?leri, rutin konular? ele alabilirsiniz. Ancak cuma günü için verdi?im saat aral?klar?na dikkat edin.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Sosyal alanlar?n?z, arkada? ili?kilerinizi etkileyen alana geçen Mars ile bu konularda h?zlan?yorsunuz. Hedefleriniz, yapmak istediklerinizle ilgili daha aktif ve h?zl? olmak isteyeceksiniz.

Ani geli?melerin olabilece?i bir haftaya giriyorsunuz. Ancak haftan?n ilk iki gününe biraz daha dikkat etmek ve özellikle ileti?imde dikkatli olmakta fayda var. Çevrenizle alakal? konularda, görü?melerde daha esnek ve sakin olmaya çal???n. Telefon görü?meleri haftan?n ilk üç günü artabilir. H?zl? hareket etmek gereken konularda acele etmeyin.

Çar?amba ö?le saatlerinden itibaren ailevi alanlar, ev ve yuva konular? sizin için öne ç?k?yor. Evle ilgili halletmeniz gerekenler varsa, çar?amba ile cuma aras? bu konulara odaklanabilirsiniz. Yine bu aral?kta evinizde olmak, kendi alanlar?n?zda bulunmak size daha iyi gelebilir.

Cumadan itibaren ili?kiler ve a?k konular?na odaklanacak olan zihniniz, biraz daha e?lenceye ve ki?isel alanlara dönük olman?za neden olacak. Cuma gününün aktive ederken haftal?k yaz?mda aktard???m saat aral?klar?na dikkat etmeniz yerinde olur. 

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Kariyer ve i? alanlar?n?zda hayli yo?un ve tempolu bir haftaya ba?l?yorsunuz. Kariyer alan?n?za yerle?en Mars, her ne kadar haftan?n ilk iki günü daha dikkatli hareket etmek gerekti?ini vurgulasa da Çar?amba gününden itibaren çal??an ?kizler için ivme yükselmeye, ko?turmalar artmaya ba?l?yor.

Konu?ma, anlatma, sat?? gibi alanlarda aktif olaca??n?z haftan?n ilk yar?s?, duygusal gerginliklere dikkat etmek gerekecek. Çar?ambadan itibarense yak?n çevreniz, arkada?lar, çevrenizle olan ileti?im öne geçiyor. ?leti?im trafi?iniz artarken, durmaya telefonlar, görü?meler sizi yorabilir.

Sal? ve çar?amban?n yüksek tempolu enerjilerini per?embe günü dinlenerek veya daha rahat ve dingin konularla geçirerek dengelemeye çal???n.

Cumadan itibarense ev alanlar?n?zda daha rahat edece?iniz etkiler, evinizle ilgili halletmeniz, toparlaman?z gerekenleri rahatl?kla organize edebilece?iniz etkilere yerini b?rakacak. 

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Hafta ba??nda çar?amba gününe kadar burcunuzda ilerleyecek ay ile aktif ama agresif olabilirsiniz. Sonuç odakl? bir bak?? aç?n?z olacak. Özellikle hafta ortas?na kadar sab?r ve dinginlik isteyen, yava? ilerleyen konular sizi s?k?p, yorabilir. Aktif ?ekilde ba?layaca??n?z bu hafta enerjinizi dengeli kullanarak ve stresli ortamlarda bulunmadan ilerlemeye gayret edin.

Ailevi meseleler, bir süredir üzerinde durdu?unuz ama aile bireyleriyle ortak noktaya ula?amad???n?z meseleler ad?na daha dikkatli ve sakin bir tav?rla ilerlemelisiniz.

Fevri ç?k??lara yatk?n olaca??n?z haftan?n ilk bölümünü sizi zorlayan ve yoran ki?ilere vakit ay?rmadan geçirmeye çal???n. Çar?amba gününden itibaren d?? ili?kiler ve ko?turman?z, aktif ?ekilde halletmeniz gereken konulara vakit ay?rabilirsiniz. Enerjinizi dengeli kullanarak ve sa?l???n?za, özelikle so?uk alg?nl?klar?na dikkat ederek çar?amba cuma aras?n? yönetmeye bak?n.

Per?embe günü daha çok dinlenme ve sakin konularla geçirmek daha do?ru olur. Cuma gününden itibaren hafta sonu boyunca yak?n çevreniz, k?sa yolculuklar planlar? sizi me?gul edebilir. Plan yapmak, organize olmak ad?na cuma ve cumartesi günleri destekli olacaks?n?z. Cuma günün saat aral?klar?na dikkat etmek ?art? ile.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Hafta ba?? kendinizi ortaya koyman?z, ifade etmeniz veya aktif olman?z? gerektiren konular? ele almay?n. Özellikle pazartesi ve sal? günlerini biraz daha dikkatli ve sükunet içinde geçirmek, mümkünse kendinizle kalmak, kalabal?k ve gergin ortamlardan uzak durmak yerinde olacakt?r. Bu iki gün ay sizi bir parça depresif k?labilir ki araba kullan?rken yine bu iki gün boyunca daha dikkatli olmakta ayr?ca fayda var.

Çar?amba gününden itibaren burcunuza geçecek olan Ay ile hareketlenecek, zihinsel olarak iki gündür devam eden bloke enerjinizden s?yr?lm?? olacaks?n?z. Bu nedenle bu hafta önemli i?leri, hareket isteyen veya dikkat gerektiren konular? çar?amba ö?leden sonradan itibaren ele almak yerinde olur.

Per?embe günü sosyal konular, al??veri?, arkada?lar?n?z veya yak?n çevrenizle birlikte yapmak istedikleriniz ad?na güzel ve sizi destekleyen etkiler var. Bu süreçte dinlenmek, ki?isel bak?m veya ki?isel i?lerinizi organize etmek için etkiler destekli.

Cuma günü ise Ay burç de?i?tirirken riskli alanlardan geçecek ki haftal?k genel etkiler yaz?mdan bu aral?klar? okuyabilirsiniz. Özellikle maddi konularda, yat?r?mlar?n?z veya para i?lerinizle alakal? alanlarda cuma günü di?er yaz?mda verdi?im saat aral?klar?na dikkat edin. Güzel ve gönlünüzce bir hafta dilerim.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Hedefler, kariyer veya i?le ilgili ko?turmalar, bir süredir denk gelmeyen bir plan?n yeniden önünüze gelmesi, h?zl? bir ?ekilde hafta ba?laman?za neden olabilir.

Öte yandan kar?? burcunuza geçen Mars ile özellikle ili?kileriniz, e?iniz, partnerle alakal? konularda pazartesi ve sal? günleri daha sakin ve ak?lc? olmaya gayret edin. Bu iki gün boyunca her türlü ikili ili?kilerinizde, arkada?lar, i? arkada?lar? da dahil biraz daha dikkatli olmal?s?n?z.

Çar?ambadan itibaren rahatlayacak bu alan?n?z daha uzun süre Mars’? konuk edece?i için, önünüzdeki dönem ikili kontaklar, i? teklifleri, anla?ma ve sözle?meler, e?inizle alakal? konularda temponuzun artaca??na i?aret etmekte.

Çar?amba ve per?embe günü e?er mümkün olursa daha çok kendinizle geçirmeniz, kalabal?k yerlerden uzak durman?z, i?lerinizi biraz daha sakin ?ekilde organize etmeniz, a??r ve zorlay?c? konular? bilhassa per?embe gününe denk getirmemeniz, bu hafta ki enerjileriniz içinde özellikle dikkat etmeniz gerekeler aras?nda.

Cuma ak?am saatlerinden itibarense duygusal ve zihinsel olarak daha rahat bir sürece giriyorsunuz. Ve ki?isel konular?na yönelmek için hafta sonu etkiler sizi ekstra destekliyor.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Haftaya kariyer ve i? alanlar?nda aktif olarak ba?l?yorsunuz. Özellikle çal??an Terazi burçlar? hafta ortas?na kadar i? alanlar?nda enerjiniz yüksek olacak. Ancak bilhassa pazartesi günü etkilerine dikkat etmekte fayda var. Duygusal kararlar verme, çabuk al?nma, i? arkada?lar?n?zla kontaklarda hassas etkiler ya?ama potansiyeliniz de söz konusu.

Sal? gününden itibaren rahatlarken i?e dönük hareket etme etkiniz de devam edecek. Hafta ortas?na kadar i?leri organize etme, planlama ad?na güçlü enerjileriniz var. Birden fazla konuyu çözmek durumunda kalabilirsiniz. Sadece a??r? al?ngan davranmadan ak?ll?ca hareket etmeye çal???n.

Çar?amba gününden itibaren sosyal alanlar, arkada?larla ilgili konulara odaklanman?z? sa?layacak etkiler, bu haftan?n sosyal i?lerini, d??a dönük konular?n? daha çok çar?ambadan itibaren ele alman?z? destekliyor. Di?er yandan hedefledi?iniz, bir süredir haber bekledi?iniz bir durum veya i? aç?s?ndan ani ve beklemedi?iniz geli?meler hafta ortas?ndan itibaren gerçekle?ebilir veya bekletti?iniz bir konu h?zlanabilir.

Cuma gününden itibarense biraz daha dinlenmeye ve kendinize vakit ay?rmaya gayret edin. Hafta sonu cumartesi de dahil, bu hafta cuma ve cumartesi enerjileri sizi gergin ve tak?nt?l? k?labilir ki meseleleri büyütmeden biraz daha iç alanlar?n?zda olmaya gayret etmek iyi gelebilir. Güzel bir haftay? gönlünüzce ya?aman?z? dilerim.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

?li?kiler ve a?k alan?n?za geçen Mars, hafta ba?? pazartesi ve sal? günleri boyunca sevgiliniz, partneriniz veya genel olarak ili?kilerle ilgili konular? ele alma biçiminizi daha hassas ve k?r?lgan k?labilir. Hafta ortas?na kadar olan bölümde duygusal konularda acele davranmay?n ve meseleleri büyütmeden hareket etmeye çal???n.

?? alanlar?nda bu hafta e?itim, d?? ili?kiler, yabanc?larla kontaklar, akademik çal??malar, devlet veya kamu ile ba?lant?l? konularda genel olarak h?zl? geli?meler ya?anabilir.

Seyahat plan? veya organizasyonu ad?na sal? ve çar?amba günleri daha efektif sonuçlar alabilirsiniz. Çar?ambadan itibaren kariyer konular? sizin için öne geçecek. Bu hafta i? aç?s?ndan çar?amba ve per?embe günleri yo?un bir tempoda olabilir, daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Önemli bir görü?me, bir süredir üst düzey birinde bekledi?iniz bir toplant? veya kontak haberi hafta ortas?yla birlikte gelebilir.

Cumadan itibarense sosyal alanlar, arkada?lar ve d?? ili?kileriniz ad?na destekleyici etkiler var. Cuma günü ak?am saatleriyle birlikte çevrenizle ileti?im ad?na etkiler rahat olman?z? sa?layacak. Cuma günü enerjilerinde önceki yaz?mda verdi?im aral??a dikkat etmeniz yerinde olacakt?r.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Pazartesi gününden itibaren aile ve ev alan?n?za geçen Mars, evinizle ilgili konular, gayrimenkul i?leri, ebeveynler gibi daha çok kendi iç alanlar?n?zda hayli hareketli günlerin sizin bekledi?ine i?aret etmekte. Özellikle yükselen Yay burçlar? hafta ba?? pazartesi ve sal? günleri boyunca ev aletleri, evdeki cihazlarla ilgili s?k?nt?lara, bozulmalara dikkat edin.

Su ve su tesisatlar?na yine dikkat etmekte fayda var. Gayrimenkuller ve evle alakal? kiralama, sat?n alma gibi konular? da bu hafta sal? gününden itibaren ele almak Pazartesi bu konularda ad?m atmamak yerinde olacak.

Hafta ba?? çar?amba ö?leden sonraya kadar kad?nlarla ili?kileriniz, hayat?n?zda ki kad?nlarla anne, arkada?lar gibi alanlarda duygusal gerginlikler olabilir. Bu ki?ilerle ili?kinizi çar?amba gününden itibaren daha iyi yönetme potansiyeliniz söz konusu.

Per?embe günü e?itim, ki?isel geli?im, ki?isel alanlar, okumak, dinlenmek için uygun etkileriniz var. E?itimle ilgili i?leriniz varsa bugüne alabilirsiniz. Seyahat ve yolculuklar için organizasyonlar yapabilirsiniz. E?er çal???yorsan?z per?embe ak?am?n? dinlenerek geçirmeye çal???n.

Cuma günü ise kariyer ve i? konular?nda dikkatli olun. Haftal?k di?er yaz?mda verdi?im saat aral?klar?na i? konular?nda ad?m atarken dikkat etmekte fayda var. Güze bir hafta geçirmenizi dilerim.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

?kili ili?kiler, yak?n çevrenizle ileti?im, giri?imler ve ad?m atmak istedi?iniz konularla karde?ler ve yak?n arkada?larla ilgili alanlar ad?na hareketli bir haftaya ba?l?yorsunuz. Öncelikle giri?imler alan?n?za geçen Mars ile bir süredir bekletti?iniz konular aktif hale gelebilir.

Duygusal olarak kendinizi savunma, daha hassas olma veya duygusal kararlar alma potansiyelinizde yükselse de, pazartesi ve sal? günlerine dikkat etmek ve özellikle ikili ili?kilerinizi gerek i?, gerekse özel hayat?n?zda iyi organize etmek ?art? ile bu hafta sal? günüden itibaren daha h?zl? bir tempoda olacaks?n?z.

Finansal i?ler, e? veya aileden gelecek maddi destekler ad?na haftan?n ikinci yar?s? sürprizlere aç?k etkiler var. Di?er yandan çar?amba ak?am saatlerinden itibaren bu hafta biraz daha sakin ve kendi alanlar?n?za önem vererek ilerlemek daha do?ru olur. Cuma günü ise yolculuklar veya e?itim konular? ad?na saat 15 den itibaren ad?m atmak yerinde olacakt?r.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Bu haftaya i? alanlar?nda sat??, pazarlama, finansal i?ler, konu?ma ve ifade gerektiren, örne?in e?itim gibi konularda aktif etkilerle ba?l?yorsunuz. Pazartesi günü boyunca konu?malar?n?za, verdi?iniz sözlere dikkat edin. Sal? gününden itibaren finansal i?lerinizde h?zl? bir tempoda olabilirsiniz. Çar?amba gününe kadar mesleki konular, i? alanlar?, günlük rutinde halletmeniz gerekenlere daha fazla odaklanma potansiyeliniz var.

Sa?l???n?za bu hafta ortas?na kadar dikkat etmek, so?uk alg?nl?klar?, bo?az a?r?lar?na kar?? tedbirli olmak yerinde olacakt?r. Hastane veya doktor i?leri, t?bbi kontrollerle ba?lant?l? konu ve i?lerinizi tamamlama aç?s?ndan özellikle çar?ambaya kadar olan dönem ve daha çok sal? günü destekli olacaks?n?z.

Çar?amba gününden itibaren kar?? burcunuza geçecek olan ay ile ikili ili?kiler, e?iniz, partnerle ba?lant?l? konular dikkatinizi verdi?iniz ve odakland???n?z konular olacak. Per?embe günü dinlenmek, mümkün olursa biraz i?lere ve hayata ara vermek, mümkün de?ilse o ak?am? daha çok dinlenerek geçirmek yerinde olur.

Cumadan itibaren özellikle yolculuk plan?n?z varsa iyi organize olmaya, mümkünse saat 15:00′ den sonra hareket etmeye çal???n.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Burcunuza pazartesi günü geçen Mars ile hareketli bir döneme geçiyorsunuz. Maddi konular, e?itim i?leri, yolculuklar, yabanc?larla alakal? i?leriniz, varsa ithalat ihracat konular?, i? kontaklar?n?n artmas? söz konusu olacak.

Pazartesi günü duygusal olarak çabuk huzursuzla?ma, mücadele iste?inizin azalmas? ve daha çok defansta olman?z söz konusu. Sal? gününden itibaren hareketlenmeye ba?l?yorsunuz ancak haftan?n ilk iki günü enerjinizi iyi kullan?n ve bu iki günü daha çok rutin i?lerle geçirmeye bak?n.

Çar?ambadan itibaren i? konular?, günlük i?ler ve organize olman?z gerekenleri düzenlemek ad?na destekli etkileriniz var. Per?embeden itibarense ikili ili?kiler, duygusal konular ve e?iniz, partnerinizle alakal? durumlar daha fazla yo?unla?aca??n?z konular olacak.

Bu hafta e?iniz veya partnerinizle birlikte karar vermeniz gereken i? ve konularda fikir ayr?l?klar? ya?aman?z söz konusu. Ortak al?nmas? gereken kararlarda daha sakin ve esnek yakla??mlar içinde olman?z do?ru olur.

Total
0
Shares