Hafta ba?? Akrep ve Bo?a etkileri yüksek ki?iler için hareketli bir hafta söz konusu. Duygusal ve zihinsel olarak yo?un olacaklar, hafta ortas?ndan itibaren Yay burcuna geçecek olan Ay ile Yay ve ?kizler için hareket daha belirgin olacak. Cumartesiden itibarense O?lak ve Yengeç burçlar? aktifler.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 25– 31 Mart haftas?n?n astroloji yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    +

Hafta ba?? çar?ambaya kadar olan döngü de k?skançl?klar, gerginlikler aç?s?ndan dikkatli olmal?s?n?z. Özellikle ili?kiler ve birlikteliklerinizde hafta ortas?na kadar daha hassas olman?z ve çabuk parlaman?z söz konusu. Maddi alanlarda acele kararlar almay?n.

Özellikle çar?ambaya kadar olan dönemde dikkatli olmak do?ru olur. Borç verme, kredilerle ilgili riskli ad?mlar atmak için haftan?n etkileri uygun de?il. Mümkünse parasal i?lerinizde bu haftay? dikkatli geçirip, haftaya ilerleme rotas?na girmeye çal???n. Ruhsal aç?dan yo?un bir hafta geçireceksiniz. Kendinizi kontrol etmekte zorlan?rken, ayn? anda birkaç i?i bir arada götürmeye çal??may?n.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Burcunuza yerle?en Mars ile uzun süre muhabbette olacaks?n?z. Yava?laman?z veya ele ald?klar?n?z? daha yava? yürütmeniz söz konusu iken evden ç?kmakta gönülsüz olma, kendi halinizde olma arzunuz artabilir. Daha sab?rl? ve dayan?kl? olaca??n?z bir döngü ba?larken, bu hafta çar?ambaya kadar ili?kiler, e?inizle alakal? konular, i? ortakl?klar?n?z, proje i?leri gibi alanlarda yo?un olacaks?n?z.

Özellikle e?iniz veya partnerinizle ili?kinizde daha sab?rl? bir döneminiz var. Fakat k?skançl?klar, kontrol etme arzusu da artacak ki duygusal yo?unluklara hafta ortas?na kadar dikkat edin. Parasal alanlarda ise bu haftadan itibaren may?s ilk haftaya kadar tutumlu olma e?ilimi artacak. Dü?ünerek hareket etmek dürtünüz özellikle maddi alanlarda belirgin olacak.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Hafta ortas?na kadar olan dönemde sa?l???n?za dikkat edin. ?? ve mesleki konularda temponuz yükseliyor, ruhsal ve spiritüel alanlarda hissedi?leriniz, sezgileriniz müthi? olabilir. Çar?ambaya

kadar ele ald?klar?n?zda tutkulu ve inatç? bir tutum sergileyebilirsiniz. ?ç öfkelerinizin artt??? bir döneme girdi?iniz. Dü?manlarla, rakiplerle daha fazla u?ra?mak durumda kalabilirsiniz. Sakin ve ak?ll?ca ilerlemeniz gereken bu hafta i?leri planlayarak yürütmeniz gerekecek. S?k???k ve h?zl? ilerlemesi gereken konular? dar vakitlerde bitirmeye çal??may?n. Hafta boyunca zaman yönetimini iyi ayarlaman?z önemli olacak. Duygusal alanlarda çar?ambadan itibaren hareketleneceksiniz. ?kili ili?kilerde per?embe ve cuma günleri tart??malar? büyütmeden konu?malar?n?z? ayarlay?n.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Hafta ba?? çocuklar, çocuklar ilgili halletmeniz gereken konular önünüze daha fazla gelebilir. Çözümsel ve ak?ll? manevralar yapma potansiyelleriniz çar?ambaya kadar hayli etkin olacak. ?li?kiler, a?k alan?, duygusal konular yine çar?ambaya kadar dikkatinizi verdi?iniz di?er bir alan olacak.

Çar?amba gününden itibarense günlük rutinler, i? ve günlük ko?turmalar ad?na hayli yo?un bir temponuz ba?l?yor. Bu hafta ele ald???n?z i?leri özellikle çar?ambadan itibaren daha planl? ve iyi organize olmaya çal??arak düzenleyin. Planl? olman?z hafta boyunca i?lerin kar??mamas? için önemli olacak. Hedefleriniz, hayat?n?zda hedefledikleriniz ad?na yeni mars transiti ile kal?c? geli?meleri gerçekle?tirme ?ans?n?z ba?l?yor ama sosyal ili?kilerde arkada?larla kontaklara dikkat etmek gerekecek.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Hafta ortas?na kadar aile ve ev alanlar?n?z öne ç?karken, e?er ?ans?n?z varsa bu hafta ortas?na kadar daha çok evinizle alakal? konulara yönelip, evinizde olmaya özen gösterin. Sosyal alanlar veya ba?kalar?yla ili?kilerde biraz es vermek ve kendi içinize dönmek çar?ambaya kadar iyi gelebilir.

Çar?ambadan itibaren ili?kiler ve a?k alanlar?nda h?zl? geli?meler, ani durumlar ya?anabilir. Partnerinizle ili?kinize per?embe ve cuma günü dikkat etmeniz yerinde olur aksi halde ciddi ileti?im sorunlar? ya?anabilir. Genel olarak ba?kalar?yla ili?kinize, iki kontaklar?n?za hafta ikinci yar?s? dikkat etmek gerekiyor.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Bu haftaya dikkatiniz h?zl? halletmeniz gereken konular, yak?n çevrenizle alakal? durumlara odaklanarak ba?layacak. Aile ve ebeveynlerle ilgili durumlar, karde?lerle ili?kiler, yak?n arkada?larla kontaklar haftan?n genel etkileri aç?s?ndan yo?un konular?n?z aras?nda olacak.

Burcunuzun yöneticisi Retro’dan ç?k?yor ama cumaya kadar olan dönemde detaylar, i? ve organizasyonlarda evdeki hesap çar??ya uymayabilir, daha esnek ve i? planlar?n?zda dü?ünerek ilerlemeniz gereken bir hafta olacak. Genel olaraksa ikili ili?kilerinize daha çok aile ve yak?n çevrenizle diyaloglar?n?za dikkat etmek yerinde olacak.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Hafta ba?? maddi alanlar, parasal konular a??rl?kl? gündeminizde olabilir. Di?er yandan konu?malar, görü?meler aç?s?ndan da haftan?n ilk yar?s? hayli hareketli. Uzun süredir görü?medi?iniz birinden ilginç haberler alabilirsiniz. Haftan?n merkez noktas? sizin için ileti?im üzerine olabilir.

Telefon görü?meleri, ani haberler, sürekli birileriyle görü?mek veya konu?mak durumunda kalmak, i? yerinde yo?un toplant? trafi?i genel olarak haftan?n ana hatt?n? olu?turmakta. Duygusal alanlarda daha özgür ve rahat olmak istedi?iniz bir duyguya geçebilirsiniz. Partnerinizin fazla üzerinize varmas? veya size bir konuda hesap sormas? sinirinizi bozabilir ki ili?kilerinizde sakin ve esnek olmaya çal???n.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Kar?? burcunuza geçip bu haftadan itibaren aktif olmaya ba?layan Mars ile ikili ili?kiler, anla?malar, sözle?meler, e?iniz veya partnerinizle alakal? konularda mücadele etkileriniz artacak ancak sabr?n?zda yükseliyor. Bu alanlarda bekleyen konular h?zlanabilir veya sabrettikleriniz aniden öne ç?kabilir.

Haftal?k etkilerde çar?ambaya kadar burcunuzda ilerleyecek Ay ile mars ?n kar??t yapmas? ikili ili?kilerde hafta ortas?na kadar kendinizi gergin hissetmenize neden olabilir ki bilhassa birlikteliklerinizde bu hafta tutku ve ?srarla hareket etmeyin ve esnek olmaya çal???n. ?? alanlar?nda ise maddi konular ve anla?malar, bir süredir bekleyen görü?meler h?zlanabilir. ??leri ba?latmak içinse bu hafta Merkür retrosunun bitmesini beklemek gerekiyor.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Duygusal olarak ini?li ç?k??l? ba?layabilirsiniz haftaya. ?ç gerginliklerinizin artt???, öfkenizin yükseldi?i, dü?ündü?ünüz veya inand???n?z konularda ?srarc? ve inatç? olma e?ilimleriniz artabilir.

Çar?ambaya kadar hem iç dengeleriniz hem de ko?ullar? dengelemek ad?na kendinizi zorlamay?n, olaylar?n veya durumlar?n üzerine gitmeyin. Çar?ambadan itibaren burcunuza geçecek olan Ay hareketlenmenize neden olacak. Hafta ba?? ilerlemekte zorlanan konular aniden h?z kazanabilir. Sa?l???n?za ve özellikle bo?az enfeksiyonlar?na dikkat etmeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Beslenme düzeninize önem verin ve ?eker ve karbonhidrat dengesini iyi ayarlayaca??n?z bir beslenme plan?n? uygulamaya çal???n.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Arkada? görü?meleri, çevrenizden destek görmek, bir konuda ummad???n?z bir kontak ile kar??la?arak yard?m atmak söz konusu. Özellikle pazartesi ve Sal? günleri bir ?eyi hallederken bildi?inizi okumay?n ve sormaktan, dan??maktan çekinmeyin.

Çar?amba ile cumartesi aras?n? bu hafta dikkatli geçirmeniz gerekmekte. ?ç dengeleriniz, iç huzuruz aç?s?ndan sizi yoran, zorlayan ki?ilerden uzak durun. Mümkünse bu süreci dinlenerek ve biraz da kendinizle kalarak geçirmeniz do?ru olacakt?r. ?kili ili?kiler ve a?k da partnerinizle bir konuda uzla?mak zor olabilir, ele ald?klar?n?z? sadece kendi aç?n?zdan irdelemeden esnek yakla??mlarda kalmaya gayret edin.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova +

?? ve kariyer konular?nda destekler alman?z, daha önce yapt???n?z bir giri?imin sonucuna ula?man?z söz konusu. Mars yeni yolculu?unda ev ve aile alanlar?n?zda bulunacak. Ebeveynlerle ili?kiler, aile içi ileti?imde bu haftadan itibaren dikkatli olman?z gereken bir döngü var.

Ev de?i?imleri ani bir kararla gelen ta??nma durumu evinizde yapmaya karar verdi?iniz bir tadilat veya mecbur kalaca??n?z bir tamirat ile u?ra?man?z gerekebilir. Bu hafta i? ve ev aras?nda ko?turmalar?n?z art?yor. Her iki alanda da yükselen aksiyon planl? ve düzenli hareket etme gereklili?ini getirecek. Duygusal konularda ise cumadan itibaren özellikle hafta sonu partnerinizle ili?kilerinizde daha hassas olabilirsiniz.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Tüm haftay? planl? ve organize olmaya özne göstererek geçirmelisiniz. ?artlar de?i?ken olabilir ve kariyer ve i? alanlar?n?zda beklenmedik geli?melerle u?ra?abilir, planlar?n?z? veya rutin konular? bile yeniden düzenlemek durumunda kalabilirsiniz.

?ç dengelerinize ve depresif hislere hafta boyunca dikkat edin ve duygusal gelgitlere kendinizi b?rakmadan, sosyal alanlar?n?z, u?ra??lar?n?z hatta do?aya yönelerek bu haftan?n içsel dalgalanmalar?n? toparlamaya çal???n. E?itim ve benzeri bir alanda plan yapmak, seyahat veya yolculuklarla ilgili öteledi?iniz bir konuyu yeniden gündeme almak söz konusu olabilir. Ama ad?m atmak için acele etmeyin ve cumadan sonra hatta önümüzdeki haftaya önemli konular? planlay?n.

Total
0
Shares