Ay küçülüyor… Ve Ay küçülürken hafta ortas?na kadar Akrep burcunda sabit bir enerjide ilerliyor olacak. Derinden görmek, analiz etme, biraz da kendi içimize çekilmek söz konusu iken duygusal olarak huzursuz, ama fiziksel olarak hareketli bir hafta geçirebiliriz.

Yarat?c? enerji, yarat?m etkisi güçlenirken, haftan?n ilk yar?s? ticari konularda tedbirli olmakta fayda var.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 25 ?ubat – 3 Mart haftas?n?n astroloji yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç   

?ans bu hafta sizinle olabilir…

Her ne kadar haftan?n ilk yar?s? duygusal olarak biraz hassas olsan?z da çar?amba ak?am saatleriyle duygusal ve zihinsel olarak hareketli bir döngüye geçiyorsunuz. Bekledi?iniz haberler, bir süredir ad?m atmak istedi?iniz bir konuyla ilgili ani geli?meler ya?aman?z olas?. Haftan?n ikinci yar?s? sizin için daha aktif olacak. Maddi alanlarda sal? gününe dikkat edin. Riskli ad?mlar atmay?n.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a

?li?kiler bu hafta aç?k ara önde…

?li?kiler, çevrenizle kurdu?unuz kontaklar, bekledi?iniz haberler, anla?ma ve sözle?meler ad?na hareketli bir hafta geçireceksiniz. Hafta ortas?na kadar olan dönem bilhassa per?embeye kadar bölüm sizin ad?n?za hareketli ve h?zl? geçecek.

Çözmeniz gereken bir konuyla ilgili sonuç alabilir veya önemli bir süreci tamamlayabilirsiniz. ?? ve benzeri konular ad?na da hafta ilk yar?s? daha yo?un olacak. Per?embe gününden itibarense duygusal ve zihinsel olarak kendinizi zorlamay?n. Per?embe ile cumartesi aras?n? daha çok rutin konularla geçirmek yerinde olur. Cumartesiden itibarense düzenlemek, organize etmek istediklerinizi toparlamak için destekli olacaks?n?z.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler

?? ve mesleki konularda güzel geli?meler olabilir…

Bu hafta mesle?iniz, i? alanlar?n?zla alakal? konulara odaklan?rken, günlük rutinin h?zl? akt???, bir süredir kafan?zda olan ve harekete geçemedi?iniz bir durumla ilgili toparlama ve ilerleme olana?? bulacaks?n?z.

Çar?amba ak?am saatlerinden itibaren duygusal ili?kiler, e?iniz veya partnerinizle alakal? konular haftan?n kalan bölümünde daha fazla odakland???n?z alan olabilir. Per?embe günü ili?kiler ad?na dikkatli olun, i? alanlar?n?zda anla?ma veya sözle?me gerektiren bir durum olursa per?embe gününü gökyüzünün sert etkiler içinde olaca??n? unutmay?n. Cuma günü ticari konular, anla?malar ad?na sizi destekleyen gökyüzü enerjileri söz konusu.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Çocuklar bu hafta odak noktan?z olabilir…

Çocuklar?n?zla alakal? toparlaman?z, halletmeniz gereken meselelere haftan?n ilk yar?s? daha fazla odaklanman?z, bu konularla ilgili ad?m atman?z söz konusu. A?k ve ili?kilerde sal? ve per?embe günleri daha dikkatli olmakta fayda var.

Duygusal konular?n sizin için öne ç?kt??? hafta boyunca kararlar?n?z, ad?mlar?n?zda per?embe gününe kadar olan bölümde daha hassas ve duygusal olabilirsiniz. Bu hafta önemli bir i? veya benzer bir durumda at?m atman?z gerekiyorsa çar?amba veya cuma gününe denk getirmeye gayret edin.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Ki?isel alanlar?n?z öne ç?k?yor…

Bu hafta aile, ev, gayrimenkuller gibi a??rl?kl? ki?isel alanlar?n?z? aktive edecek enerjiler, haftan?n ilk yar?s? ebeveynler, ev ve yuva alanlar?n?za odaklanman?za neden olabilir. Evinizle ilgili yapmak istedi?iniz bir de?i?iklik veya gayrimenkul alanlar?yla ilgili bir konuda ki geli?me haftan?n ilk yar?s? sizi daha yo?un me?gul edebilir.

Kariyer ve i? konular?, bu alanlarda sizi mutlu eden bir f?rsat veya teklifle kar??la?abilirsiniz. Hafta ortas?na kadar olan dönemde ki?isel alanlar?n?z öne ç?kacak ve evinizde olmay? daha fazla arzu edebileceksiniz. Per?embe gününden itibarense çocuklar, çocuklarla alakal? halletmeniz gereken bir sorumluluk gündeminize gelebilir. A?k ve ili?kiler ad?na ise haftan?n ikinci yar?s? per?embe hariç destekli etkileriniz var.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak

Bekledi?iniz bir durum gerçekle?ebilir…

Giri?imler alan?n?zda hareket edecek Ay, hafta ortas?na kadar sizi ?ansl? k?larken, yak?n çevrenizden destekler alabilir, bir arkada??n?z veya yak?n?n?zdan gelecek destek veya öneri ile bir süredir halletmeye çal??t???n?z bir konuda sonuca ula?abilirsiniz.

H?zl? geli?melerin olaca??, ileti?im trafi?inizin yo?un oldu?u, telefonlar, görü?meler ad?na hareketli bir hafta geçireceksiniz. Yak?n arkada?lar, karde?lerle ilgilenmeniz, onlarla ilgili konulara yo?unla?man?z da gerekebilir. Hafta ortas?na kadar hareketli ve h?zl? olan enerjiler, ikinci yar? da daha çok kendi alanlar?n?za dönmenize, evinizle alakal? konulara odaklanman?za neden olabilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Maddi konular öne ç?k?yor…

Bu hafta maddi konular sizin için vurgulu olurken, finansal i?lerle ilgili vermeniz gereken bir kararla ilgili ad?m atman?z söz konusu olabilir. Banka i?leri, parasal i?ler öne ç?kacak. Di?er yandan yapman?z gereken bir konu?ma, i? veya özel hayat?n?zda konu?man?z gereken bir durumla ilgili karar vermeniz ve harekete geçmeniz de söz konusu.

Sal? ve per?embe günleri giri?imler için uygun enerjiler bulunmuyor ki ad?m atmak istedi?iniz bir durumla ilgili harekete geçmeyi daha çok çar?amba veya cuma günleri planlayabilirsiniz. Haftan?n ikinci yar?s? ise yak?n çevreniz, yak?n arkada?larla ilgili durumlar vurgulu olacak.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Bu Hafta Ay Burcunuzda ?lerleyecek…

Pazartesi ö?leden sonradan itibaren burcunuzda konaklayacak olan Ay, haftaya hareketli enerjilerle ba?laman?za neden olacak. Duygusal hassasiyetlerinizin artt??? bu hafta boyunca, iç alanlar?n?z, bilinç alt?n?zda hayli hareketli olacak.

Rüyalar, hissedi?ler, aniden gelen bir sezgi ile yolunuzu bulman?z veya fark etmeniz gerekeni daha net anlaman?z olas?… Hafta boyunca esnek olmak sizin için önemli. Ani kararlar almaya, tutkuyla hareket etmeye ve inat etmeye meyillisiniz.

Daha esnek olmak ?art? ile güzel f?rsatlara dönük olaca??n?z bir hafta var önünüzde. Maddi alanlar, finansal konular, para i?leri aç?s?ndan sevindirici bir sürpriz olabilir. Bir süredir konu?mak, aktarmak istedi?iniz bir konuya ilgili daha net bir tutum içinde olabilirsiniz.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Haftan?n ikinci yar?s? daha hareketli olacaks?n?z…

Per?embe gününe kadar olan döngü iç alanlar?n?z ve bilinç alt?n?z aktive olacak. Bu hafta arkada?lar, dostlar?n?zla ba?lant?l? konularda ilginç geli?meler ya?anabilir. Bilhassa hafta ortas?na kadar dü?manl?klara, rekabet etti?iniz ki?ilerle ili?kilerinize dikkat edin.

Bilinç alt?n?z çok aktif olacak ki ilginç ve haberci rüyalar, yüksek sezgiler size yol gösterebilir. Çar?amba ak?am saatlerde burcunuza geçecek olan Ay, cumartesi gününe kadar hareketli olman?za neden olacak. Bu hafta duygusal konular, i?inizle ba?lant?l? önemli bir karar ve benzeri durumlar için per?embe gününden itibaren haftay? de?erlendirmeniz daha iyi sonuç alman?za destek olacakt?r.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak

Hedeflerinizle ilgili önemli geli?meler olabilir…

Hedefler ve yapmak istediklerinizi gösteren alan? tetikleyecek olan Ay, hafta ortas?na kadar olan dönemde h?zl? kararlar alman?za, daha net biçimde halletmek istedi?iniz konulara odaklanman?z? sa?layacak.

Arkada?lar, sosyal alanlar, arkada?lardan alaca??n?z destekler ad?na da per?embe gününe kadar olan etkiler sizi yönlendirecek. Per?embe ile cumartesi aras? duygusal ve zihinsel olarak daha içe kapal? ve kendinize dönük olman?z söz konusu olabilir. Cumartesiden itibarense burcunuza ula?acak olan Ay ile hafta sonunu aktif biçimde geçirecek. Özellikle cumartesi günü halletmeniz gereken konularla ilgili h?zl? yol alacaks?n?z.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Kariyer ve i? alanlar?n?z hareketli olacak…

?? f?rsatlar?, kariyer ve i?inizle alakal? önemli bir karar alma, ald???n?z bir kararla ilgili f?rsatlar veya yeni olanaklar yakalayabilirsiniz. ?? ve kariyer konular?nda güzel geli?meler ya?anabilir. ?? görü?meleri, anla?malar, i?le ba?lant?l? halletmeniz ve h?zl? ilerlemeniz gereken konularda yol alman?z söz konusu.

Hafta ikinci yar?s? ise daha çok sosyal alanlar, arkada?larla ilgili konulara oda??n?z kayabilir. Ekiple yap?lmas? gereken i?ler, gruplara yönelik konularda halletmeniz gereken i?ler varsa per?embe gününden itibaren ele almak daha iyi sonuçland?rman?z? sa?layabilir. Hafta sonu size kalabal?klar içinde olmak iyi gelmez, kar???k ve zorlay?c? konular? da hafta sonu ele almay?n ve daha çok dinlenerek hafta sonunu geçirmeye çal???n.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k

Haftan?n ikinci yar?s? daha rahat olabilirsiniz…

Hafta ba?? pazartesi ve sal? günleri boyunca sizin burcunuza geçecek olan Merkür, derecesini ancak çar?amba toparlayacak ki bu hafta halletmeniz gereken ticari i?ler, anla?malar ve benzer konularla ilgili çar?ambadan sonra harekete geçmeniz yerinde olur.

Teknolojik alet al?mlar?, bilgisayar ve cep telefonlar? ba?lant?l? i?leri ve al?m sat?mlar? da yine çar?amba gününden itibaren düzenlemeye gayret edin. ?leti?im ve partner, e?inizle diyaloglar?n?z aç?s?ndan da bu hafta ortas?na kadar daha dikkatli ve sakin olman?z gerekmekte. Per?embe gününden itibaren kariyer ve i? alanlar?n?z aktif olacak ve i? konular?nda h?zl? bir tempoya geçeceksiniz. ?? ba?lant?lar?n?z ve halletmeniz gerekenlerle ilgili bu hafta özellikle cuma günü destekli etkilerden geçeceksiniz.

Total
0
Shares